Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Філоретова Лариса Мартіївна. Опозиційний рух учителів і учнівської молоді України в другій половині 1907 - на початку 1917 рр.: дисертація канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003.

смотреть введение
Введение к работе:

Структура дисертації обумовлена метою і завданнями дослідження. Обсяг дисертації 213 стор. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів і висновків, списку використаних джерел і літератури (27 стор., 259 назв).

Вступ. Актуальність теми дослідження. Повнота висвітлення історії України можлива тільки за умов об’єктивного дослідження всіх її складових. Однією з недостатньо досліджених проблем вітчизняної історії є опозиційний рух учителів і учнівської молоді України в другій половині 1907 – на початку 1917 рр. У ці роки відбувався наступ на демократичні здобутки революції 1905 – 1907 рр. Дослідження позиції учителів і учнівської молоді дає можливість комплексно відтворити взаємодію основних рушійних сил суспільно-політичного руху, з’ясувати їх роль у об’єднанні національно-патріотичних сил для боротьби з самодержавством та державною системою Російської імперії.

Тема дисертації безпосередньо перегукується з тими процесами, що відбуваються в Україні на сучасному етапі її існування й потребують відповідного коригування з врахуванням історичного досвіду.

Актуальність дисертаційного дослідження посилюється також і необхідністю відновлення історичної справедливості по відношенню до тих учасників опозиційного руху з числа учителів і учнівської молоді України, дії яких до останнього часу або замовчувались, або фальсифікувались. Необхідно повернути з забуття їх імена, очистити від несправедливих звинувачень, показати їх важливу роль в історії України ХХ ст.

Зв’язок дисертації з науковими темами, програмами, планами. Тема дисертації узгоджена з планом наукових досліджень Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова, зокрема, кафедри історії України історичного факультету. На кафедрі розробляється колективна наукова тема "Актуальні проблеми історії України", до якої входить і суспільно-політична проблематика історії України початку ХХ ст.

Об’єктом дослідження є вчителі та учнівська молодь, які брали участь в опозиційному суспільно - політичному русі.

Предметом дисертаційного дослідження є опозиційна діяльність вчителів і учнівської молоді щодо політичної системи Російської імперії. Розглядаються два основних її напрями – ліберальний, що виявлявся в критиці панівних порядків і в обмежених вимогах до уряду, і радикальний, представники якого вживали нелегальні форми боротьби з режимом, відстоюючи програми і цілі різних політичних сил.

Мета дослідження полягає у визначенні форм, методів, перебігу і результативності опозиційного руху вчителів і учнівської молоді України в другій половині 1907 – на початку 1917 рр.

Мета дослідження обумовлює його основні завдання:

– проаналізувати стан наукової дослідженності та джерельної бази проблеми;

– відтворити антиурядову діяльність учителів у другій половині 1907 р.;

– визначити форми і методи опозиційного руху учнівської молоді в другій половині 1907 р.;

– виявити причини і розкрити процес активізації антиурядового вчительського руху в 1908 – 1913 рр.;

– розкрити особливості пожвавлення опозиційної діяльності учнівської молоді в 1908 - 1913 рр.;

– з’ясувати характер спаду, особливості та ефективність опозиційного руху вчителів у 1914 – на початку 1917 рр.;

– простежити посилення антиурядової діяльності учнівської молоді в 1914 – на початку 1917 рр.;

– встановити роль опозиційного руху вчителів і учнівської молоді України у підвищенні політичної й національної свідомості українського народу на 1917 р.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період другої половини 1907 - початку 1917 р. Нижня межа дослідження визначається червнем 1907 р., коли почався наступ реакції на здобутки революції 1905 – 1907 рр., верхня – Лютневою революцією 1917 р.

Територіальні межі дослідження охоплюють ті українські землі, що перебували у складі Російської імперії.

Методологічною базою дисертації є універсальні принципи науковості, історизму та об’єктивності. У дослідженні автор використовувала такі методи: проблемно-хронологічний, порівняльний, метод логічного аналізу та узагальнення.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що на основі залучення великої кількості архівних матеріалів вперше у вітчизняній історіографії зроблено узагальнюючий аналіз опозиційного руху вчителів і учнівської молоді України в другій половині 1907 – на початку 1917 рр.: визначені основні форми та методи діяльності учителів та учнівства, спрямовані на боротьбу з панівним ладом; зроблені нові теоретичні узагальнення про зростання опозиційного руху учителів і учнів та посилення впливу на нього українських партій та організацій; а також обґрунтована важлива роль опозиційного руху учителів та учнівської молоді у формуванні поколінь свідомих борців за незалежність України та значному підвищенні національної свідомості всього українського народу.

Практичне значення дисертації полягає у тому, що основні її ідеї, теоретичні висновки і положення, фактичний матеріал можуть використовуватися при підготовці колективних та індивідуальних праць з історії України ХХ ст. Результати дисертаційного дослідження можуть бути корисними при виробленні державної політики щодо учителів і учнівської молоді на сучасному етапі.

Апробація основних положень дисертації здійснювалась у формі виступів на всеукраїнській конференції "Роль академічної науки у підготовці вчителів історії" (К., квітень 2000), міжнародній науково-теоретичній конференції "Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства" (К., жовтень 2000р.), загальноукраїнській конференції "Актуальні проблеми вивчення історії ХІХ – ХХ ст." (Бердянськ, вересень 2002 р.), всеукраїнській конференції "Формування міжетнічної і міжконфесійної толерантності засобами суспільних дисциплін" (К., грудень 2002), першому засіданні Всеукраїнського "круглого столу" "Сарбеївські читання" (К., січень 2003). З тематики дисертації робились доповіді на звітних наукових конференціях Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка та НПУ імені М.Драгоманова в 2001 і 2002 рр. Матеріали дисертації частково впроваджені в навчальний процес на історичному факультеті НПУ імені М.Драгоманова і Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка.

Зміст дисертації розкрито в 5 публікаціях у провідних наукових фахових виданнях загальним обсягом 2,8 друк. арк.

Подобные работы
Гайдай Ольга Михайлівна
Рух української громадськості за національну початкову освіту кінець XIX ст. - початок 1917 р.
Непорожня Ганна Андріївна
Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900- 1907 рр.
Тарасов Андрій Валерійович
Суспільно-політична позиція учнівської молоді Півдня України другої половини ХІХ ст.
Нестуля Світлана Іванівна
Роль наукової та творчої інтелігенції в становленні Всеукраїнського Археологічного комітету (1917- початок 30-х років)
Чорна Наталія Володимирівна
Формування адміністративно-командної системи управління промисловістю України (кінець 1917-початок 30-х років)
Гвоздик Василь Степанович
Південь України в революції 1917 - початку 1918 років
Пархоменко Владислав Анатолійович
Українські національні військові формування на Півдні України у 1917 - на початку 1919 рр.
Ткачук Олена Василівна
Український церковно-православний рух 1917-1921 рр.
Верезомська Світлана Жоржівна
Ф.Ернст у пам'яткоохоронному русі України 1917-1933 рр.
Боровик Микола Андрійович
Анархістський рух в Україні (1917-1921 рр.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net