Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Редькіна Ольга Анатоліївна. Земства Лівобережної та Південної України як органи місцевого самоврядування та осередки ліберального руху в другій половині ХІХ - початку ХХ століття: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний лінгвістичний ун-т. - К., 2002. - 206арк. - Бібліогр.: арк. 173-199.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Сучасний етап державотворення в Україні характеризується посиленою увагою до проблем формування місцевого самоврядування — органів народовладдя, які б могли зважено і результативно вирішувати проблеми територіальних громад незалежно від державного втручання. Виходячи з цього, набирає актуальності досвід земських установ Лівобережної та Південної України кінця ХІX — початку ХХ ст., який пройшов практичну апробацію, отримав визнання і довів свою ефективність.

Актуальність дисертаційного дослідження визначається наступними позиціями: науково-теоретичною, тому що у даному аспекті діяльність земств в Україні майже не досліджена; політичною, з огляду на те, що становлення нових форм місцевого самоврядування може бути дієвим лише з урахуванням власних національних здобутків і помилок; суспільно-виховною, зважаючи на ту обставину, що успішне функціонування системи місцевого самоврядування має ґрунтуватися не тільки на науково вивірених розробках, а й на реальній діяльності широких кіл громадськості; соціальною, тому що сприятиме формуванню об’єктивної суспільної думки щодо діяльності тих партій і громадських організацій, які орієнтовані на ліберальну ідеологію у процесі зміцнення української державності; світоглядною, допомагаючи краще зрозуміти роль особистості в демократичному розвитку суспільства.

Об’єктом дослідження стали земські установи, які діяли на території Лівобережжя та Півдня України в другій половині ХІХ — початку ХХ ст.

Предметом дисертаційного дослідження є процеси становлення та розвитку земств Лівобережної та Південної України як органів місцевого самоврядування та осередків ліберального руху.

Хронологічні межі дослідження охоплюють період 60-х років ХІХ ст. — початку ХХ ст., який окреслений часом 50-річного функціонування земських установ.

Територіальні межі окреслені регіоном Лівобережної та Південної України та обумовлені появою Положення про земські установи 1864 р., згідно якого земства були введені лише на цій території України (у Чернігівській, Полтавській, Катеринославській, Таврійській (з Кримом), Херсонській губерніях). Будучи репрезентом російського законодавства, вони діяли там понад півстоліття та стали частиною історії нашої держави.

Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі широкої джерельної бази висвітлити маловідомі сторінки історії вітчизняних земств, закономірності їх формування й розвитку, специфічні умови діяльності, які призвели до сприйняття земств як органів місцевого самоврядування, налаштованих опозиційно до урядових установ.

Реалізація вказаної мети дослідження вимагає розв’язання ряду конкретних взаємозумовлених завдань: вивчити і систематизувати історіографію та здійснити аналіз джерел; простежити зміни соціально-правового статусу земств як представницьких органів на місцях, дослідити роль земських зборів як розпорядчих органів місцевого самоврядування; зробити аналіз діяльності земських управ як виконавчих самоврядних установ; з’ясувати роль земств Лівобережжя та Півдня України у розвитку ліберального руху в Російській імперії.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вона є однією з перших спроб комплексного наукового дослідження питань, пов’язаних із проблемою земського самоврядування та земського ліберального руху на Лівобережній та Південній Україні, а також позначається авторським підходом до аналізу обраного предмету і сутністю отриманих висновків.

На основі всебічного аналізу різноманітних фактичних відомостей періодичної преси та даних, опублікованих у виданнях органів місцевого самоврядування, а також шляхом залучення до наукового обігу широкого кола виявлених архівних джерел, автором:

вперше систематизовано нормативно-правову базу та визначено організаційно-правові засади формування земських органів досліджуваного регіону;

розглянуто та переосмислено сформовані в історичній науці уявлення щодо організаційної діяльності земств Лівобережжя та Півдня України та особливості порядку і процедури управління ними;

вперше детально проаналізовано повноваження та сфери конкретної діяльності земських зборів, земських управ та роль їх голів;

вперше комплексно досліджено гласність у різних її проявах в діяльності земських органів;

вперше на фоні вивчення процесу формування ліберальної ідеології в Росії ХІХ ст. визначено особливості ідеологічних засад лібералізму земців Лівобережжя та Півдня України;

системно узагальнено досвід формування земств, сфери їх компетенції в контексті використання накопиченого досвіду в розбудові незалежної України.

Практичне значення роботи полягає в у використанні висновків і положень дисертації у навчальному процесі, при подальшій розробці проблем історії земства, при викладенні курсів історії України та історії держави і права України, при розробці спеціальних курсів.

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані при підготовці реформи системи місцевого самоврядування, у практичній роботі сучасних самоврядних установ та залученні населення до вирішення місцевих питань.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки дисертації були обговорені на засіданнях кафедри історії України та зарубіжних країн Київського національного лінгвістичного університету, на науково-практичній конференції “Соціально-економічні й політичні передумови утвердження незалежності України” (м.Київ, 2000), на міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 10-й річниці незалежності України “Проблеми державного будівництва в умовах європейського шляху розвитку незалежної України” (м.Київ, 2001), на міжнародній науковій конференції “Десять років незалежності України: минуле і сучасне державотворення” (м.Бердянськ, 2001), на міжнародній науковій конференції “Українська історіографія на рубежі століть” (м. Кам’янець-Подільський, 2001). За темою дисертації опубліковано сім статей, в тому числі п’ять статей у провідних фахових наукових виданнях та дві публікації тез виступів. Всі публікації вийшли без співавторів, їх загальний обсяг складає 3 д.а.

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Вона складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, приміток, списку використаних джерел та літератури, додатків. Обсяг дисертації — 206 с. Список використаних джерел та літератури включає 329 найменувань.

Подобные работы
Горохов Сергій Вікторович
Соціально-економічна діяльність земств Харківської та Чернігівської губерній наприкінці ХІХ ? на початку ХХ століття.
Ступак Федір Якович
Діяльність благодійних товариств Києва другої половини ХIХ- початку ХХ століття
Нарадько Андрій Валерійович
Благодійність у розвитку освіти в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ століть)
Корнієнко Віра Миколаївна
Благодійність в освітянській галузі Харківської губернії (друга половина ХІХ - початок ХХ століть)
Синявська Лариса Іванівна
Вплив русифікаторської політики на економічне, соціальне і культурне життя України у другій половині XIX - на початку ХХ століття
Іваницька Лілія Василівна
Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині XX - на початку XXI століття
Мартинова Ірина Станіславівна
Розвиток середньої освіти на Харківщині у другій половині XIX - на початку XX століття
Плаксій Тамара Миколаївна
Міське самоврядування Середньої Наддніпрянщини в другій половині XIX - на початку XX століть
Хаустова Ольга Вадимівна
Розвиток благодійництва у Харкові у другій половині XIX - на початку ХХ століть

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net