Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Приймак Олег Миколайович. Столипінська аграрна реформа на Півдні України (1906-1917 рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя, 2002. - 286 арк. : табл. - Бібліогр.: арк. 170-224.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність досліджуваної теми. Початок XX століття є важливим періодом соціально-економічного та політичного життя нашої країни. Головним моментом аграрної історії тієї доби була Столипінська реформа. Розуміння таких загальнотеоретичних проблем даного історичного явища як мета, передумови, наслідки та значення, а також дослідження основних напрямків, механізму запровадження й проведення реформи допоможе при розкритті питань розвитку українського села в 1906-1917 роках.

Поступове руйнування общини, зрівняння селян в правах на земельну власність з іншими верствами суспільства шляхом приватизації наділів, створення умов для вільної торгівлі землею й виникнення конкурентноспроможних, життєздатних в умовах ринку хутірських та відрубних селянських господарств, в довгий час вивчалося з певним ідеологічним викривленням. Лише з проголошенням незалежності України з’явилася можливість перегляду та об’єктивного аналізу подій того часу.

Разом з цим, дослідження аграрної реформи 1906-1917 років не повинне зводитися до пошуку та висвітлення загальних рис, що були характерними для території України та Російської імперії. Розуміння сутності Столипінської реформи не можливе без знання регіональних особливостей. Саме дослідження ходу аграрних перетворень 1906-1917 років в межах окремого регіону не лише поширить знання з аграрної історії України, а й, можливо, змінить ставлення до неї. Крім того, воно поповнить уявлення з історії окремого регіону, зокрема Півдня України.

Слід також додати, що розбудова державності України одним з першочергових завдань поставила реформування аграрного сектору економіки. Пошук шляхів подалання кризових явищ в сучасному українському селі неминуче становить питання про використання історичного досвіду аграрних перетворень, серед яких Столипінській реформі належить одне з визначальних місць.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в межах наукової теми кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького державного університету “Реконструкція демографічних та етнічних процесів на основі комп’ютерної бази даних. Населення Південної України XVIII-XX століть” (№ держреєстрації 0100У01736).

Об’єктом дослідження виступають аграрні відносини на Півдні України початку XX століття.

Предметом дослідження є передумови, підготовка, організаційно-правова основа, хід та наслідки Столипінської аграрної реформи на Півдні України.

Хронологічні межі дослідження. Встановлення нижньої межі обумовлене виданням Указу від 9 листопада 1906 року, яким було проголошено початок реформи. Верхня хронологічна межа дослідження – 1917 рік. Її встановлення обумовлене початком Лютневої буржуазної революції в Росії.

Територіальні межі дослідження охоплюють Південь України (Катеринославська, Херсонська, та Таврійська губернії), тобто той історичний регіон України, господарською спеціалізацією якого на початку XX століття було товарне виробництво збіжжя. Столипінська аграрна реформа на території південноукраїнських губерній відбувалася з певними особливостями. Внаслідок цього, напередодні революції 1917 року соціально-економічна ситуація в регіоні суттєво відрізнялася від загальноросійської.

Мета роботи – визначена з урахуванням актуальності обраної теми та рівня наукової розробки і полягає у здійсненні всебічного цілісного аналізу етапів та особливостей проведення Столипінської аграрної реформи на Півдні України. На підставі цього визначаються фактори, які вплинули на зміни в системі землеволодіння та землекористування, запровадженні індивідуальної приватної власності на общинні землі, створенні ділянкової системи господарювання.

Для досягнення мети автор поставив перед собою наступні дослідницькі завдання:

1. Визначення специфіки селянської общини південного краю.

2. Висвітлення соціально-економічного стану південноукраїнського селянства.

3. Аналізу етапів підготовки та проведення аграрної реформи.

4. Визначення особливостей в реалізації напрямків Столипінської реформи на Півдні України.

5. Аналізу наслідків Столипінської реформи на Півдні України через зміни в системі землеволодіння.

6. Визначення впливу реформи на соціальну структуру селянства.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в ньому з сучасних теоретико-методологічних позицій та з допомогою залучення нових джерел вперше у вітчизняній історіографії здійснено цілісне дослідження Столипінської реформи на Півдні України:

вперше аграрні перетворення 1906-1917 рр. досліджено на прикладі окремих південноукраїнських повітів: Бердянського, Дніпровського, Мелітопольського Таврійської губернії, Катеринославського та Олександрівського Катеринославської губернії, а також Херсонського однойменної губернії;

розкрито питання підготовки реформи в регіоні;

розв’язано проблему авторства Столипінської реформи;

дістало подальшого розвитку питання періодизації аграрних перетворень 1906-1917 рр.;

виявлено та проаналізовано комплекс особливостей реформування аграрного сектору економіки Півдня України початку XX століття. Введено до наукового обігу невідомі, а також раніше неопубліковані архівні документи.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його матеріали можуть бути використані при викладенні курсу історії України кінця XIX століття, розробці курсів з аграрної історії нашої держави, історії регіону, а також при створенні бібліографічних покажчиків та підготовці археографічних видань.

Висновки дисертації стануть у нагоді центральним органам державної влади і управління та установам місцевого самоврядування при розробці організаційно-правових підвалин й практичних заходів реформування аграрного сектору економіки на сучасному етапі.

Апробація результатів. Основні положення дисертації були апробовані на Всеукраїнських наукових конференціях “Культурологічні та етносоціальні процеси на Півдні України XVIII-XX століттях” (Бердянськ, 2001), “Державна та етносоціальна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України” (Запоріжжя 2001), а також на щорічних наукових конференціях історичного факультету ЗДУ.

Робота обговорювалася на засіданні кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького державного університету і дістала позитивну оцінку.

Достовірність результатів історичного дослідження обумовлюється комплексом використаних джерел, сукупністю принципів та методів, за допомогою яких виконано дисертацію.

Подобные работы
Двойнінова Олена Вячеславівна
Кооперація в сільському господарстві Правобережної України (1906 - лютий 1917 рр.).
Двойнінова Олена В'ячеславівна
Кооперація в сільському господарстві Правобережної України (1906 - лютий 1917 рр.)
Телячий Юрій Васильович
Реформа української загальноосвітньої школи в роки національно- демократичної революції (1917-1920): історичний аспект
Баковецька Ольга Олександрівна
Проблеми культурного життя півдня України на сторінках періодичної преси (90-ті роки ХХ століття)
Пронь Тетяна Михайлівна
Міграційні та етнічні процеси на Півдні України за доби радянської державності (на матеріалах Миколаївської та Херсонської областей)
Котляр Юрій Вадимович
Повстансько- партизанський рух українських селян у 1919- на початку 1920 рр. (На матеріалах Півдня України)
Марченко Олег Миколайович
Міське самоврядування на Півдні України у другій половині ХІХ ст.
Цибуленко Геннадій Володимирович
Кредитна кооперація на півдні України в кінці XIX- на початку XX століття
Саричев Володимир Іванович
Селянство і Радянська влада в 1925-1929 роках: проблема взаємовідносин (за матеріалами Півдня України)
Козирєв Валерій Кирилович
Запорозька спадщина на півдні України останньої чверті ХVІІІ - початку ХІХ століття

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net