Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Біологічні науки
Ботаніка

Диссертационная работа:

Аркушина Ганна Феліксівна. Урбанофлора Кіровограда : дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. — О.; Кіровоград, 2007. — 408арк. — Бібліогр.: арк. 149-178.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Протягом ХІХ-ХХ століть спостерігається стійка тенденція до переміщення населення в міста. Згідно з прогнозами (Кучерявий, 1999), до 2025 року в містах буде жити близько 84% населення планети, а площа урбанізованих територій може досягти 20% земної поверхні, придатної для життя.

В урбанізованих ландшафтах зміни флористичних комплексів відбуваються значно інтенсивніше, ніж в природних екосистемах. Вивчення сучасного стану флори міст дозволяє виявити основні тенденції динаміки рослинного покриву та визначити шляхи раціонального використання рослинних ресурсів.

Незважаючи на те, що флори міст мають спільні риси та принципи формування і генезису, їх склад має зонально-географічну і соціально-історичну специфіку (Горчаковский, 1979; Ильминских, 1993; Burda, 1997; Бутакова, 2003; Губарь, 2006), тому широкомасштабні дослідження необхідні для одержання детальної і порівняльної інформації.

Дослідження урбанофлори Кіровограда є особливо актуальним як певний етап інвентаризації рослинного покриву населених пунктів України та Європи, як складова вивчення всієї фіторізноманітності Центральної України, та частина сучасної урбанофлористики. Воно дозволяє виявити особливості урбанофлори Кіровограда порівняно із зональною природною флорою та визначити її місце в системі флор інших міст.

В процесі вивчення урбанофлори Кіровограда враховані всі основні тенденції і напрямки дослідження флор: традиційний для урбанофлори аналіз спонтанної природної та синантропної флори (Бурда, 1990; Васильева-Немерцалова, 1996; Левон, 1999; Мойсіенко, 1999; Мельник, 2001); вивчення дендрофлори міста, в складі якої розглядаються і спонтанні, і культивовані види (Кондратюк, 1968; Кондратюк, Остапко, 1990; Поляков, 1998); дослідження різноманіття культивованих трав’янистих декоративних видів та агрокомпоненту, тобто сільськогосподарських рослин (Декоративные травянистые… 1977; Рідкісні рослини…1982; Бондаренко, Попова, 2001).

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота відповідає тематиці наукової роботи кафедри біології Кіровоградського державного педагогічного університету «Вивчення та раціональне використання флорофонду Кіровоградської області», тісно пов’язана з «Обласною програмою формування національної екологічної мережі на території Кіровоградської області на 2003-2015 рр.», затвердженою рішенням Кіровоградської обласної Ради №141 від 24 січня 2003 р., та Державним завданням «Вивчення біоценотичного різноманіття Центральної України і організація комплексного моніторингу за його станом» (номер Держреєстрації 0198U007563).

Мета та завдання дослідження. Мета роботи – встановити основні закономірності формування та розвитку урбанофлори Кіровограда на підставі дослідження та оцінки її сучасного стану. Для досягнення мети визначені такі завдання:

– провести інвентаризацію флори судинних рослин Кіровограда;

– виявити особливості урбанофлори Кіровограда порівняно з зональною природною флорою та урбанофлорами інших міст через фракційний, систематичний, біоморфологічний, екологічний та географічний аналіз;

– з’ясувати особливості індигенної, синантропної, адвентивної та культигенної фракцій флори;

– виявити особливості культигенної фракції в умовах лише стихійної практичної діяльності людини по озелененню міста (за відсутністю спеціальних наукових ботанічних установ та цілеспрямованої наукової діяльності в цьому напрямку);

– дослідити екотопологічну диференціацію урбанофлори;

– скласти перелік господарсько корисних рослин міста;

– виявити рідкісні рослини та можливості їх збереження в урбанізованому середовищі;

– виявити місце урбанофлори Кіровограда в системі урбанофлор України.

Об’єкт дослідження – флора міст Центральної України.

Предмет дослідження – порівняльна оцінка урбанофлори Кіровограда.

Методи дослідження. В дослідженні використано загальноприйняті методи маршрутного флористичного обстеження, морфолого-еколого-географічний метод, еколого-флорокомплексний підхід до вивчення флороекотопологічної диференціації міста, математичні методи.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше детально вивчено урбанофлору Кіровограда в найбільш повному обсязі, проведено її аналіз. Складено детальний конспект флори судинних рослин міста, який містить 1165 видів, що належать до 524 родів, 121 родини, 62 порядків та 4 відділів. Вперше для території міста наведені 170 видів. Обґрунтовано необхідність включення до складу урбанофлори не тільки спонтанних, але й культивованих видів рослин, роль культивованої фракції у формуванні, розвитку та оптимізації урбанізованого середовища. Наведена порівняльна характеристика спонтанної фракції урбанолофри Кіровограда із урбанофлорами інших міст та зональною природною флорою. Виявлені кількісні співвідношення спонтанної та культивованої фракцій, індигенофітів, синантропофітів, адвентофітів та культигенофітів, які свідчать про невисокий ступінь антропогенної трансформації урбанофлори Кіровограда та приналежність її до флор малих та середніх міст України.

Вперше проаналізовано дендрофлору міста, встановлено видовий склад трав’янистих культивованих рослин. Складено перелік рідкісних для міста рослин, що нараховує 63 види. Виявлені ядра біорізноманітності та рефугіуми природної флори в межах міста, проаналізовано їх вплив на розвиток урбанофлори.

Практичне значення одержаних результатів. Даними дослідженнями створена основа для моніторингу флори міста. На підставі поглиблених досліджень урбанофлори вивчено поширення та стан рідкісних видів та підготовлено наукові обґрунтування необхідності створення ботанічних заказників місцевого значення – «Новопавлівського» та урочища «Злодійська балка». Відповідні матеріали направлено до Держуправління Міністерства екології та природних ресурсів України в Кіровоградській області. На територіях запроектованих заказників розроблено екологічні стежки для проведення літніх польових практик студентів природничо-географічного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету та ботанічних екскурсій школярів. Акти впровадження результатів дисертаційного дослідження додаються.

Результати дисертаційного дослідження використані для складання Державного кадастру рослинного світу України (Кіровоградська область). Одержані дані внесені в курси «Охорона рослинного світу» (розділ «Охорона рослинного світу на урбанізованих територіях»), «Ботаніка. Систематика рослин», а також в програму літньої польової практики з ботаніки для студентів І та ІІ курсів Одеського національного університету та Кіровоградського державного педагогічного університету. Отримані здобувачем результати можуть бути використані при написанні конспектів флор та визначників.

Особистий внесок здобувача. Робота є самостійним дослідженням здобувача, яким проведені численні маршрутні обстеження на території міста. Зібрано 2,5 тис. гербарних зразків, складено 220 флористичних списків для різних видів аналізу флори, проведено камеральну обробку власного гербарного збору та матеріалів гербарних колекцій Одеського національного університету, створено конспект судинних рослин урбанофлори Кіровограда, класифікаційну схему урбанофлори, карти поширення рослин, які охороняються в природних ландшафтах, зроблено поглиблений аналіз літератури.

Здійснено систематичний, географічний, біоморфологічний та екологічний аналіз урбанофлори та аналіз розподілу адвентивного елемента за вихідними ареалами, ступенем натуралізації, за часом та способом заносу. Встановлено флороекотопологічну диференціацію території міста, досліджено її флоросозологічні аспекти, виявлено характер трансформації зональної флори в результаті урбанізації, типові та характерні риси урбанофлори. Складено перелік рідкісних та зникаючих з території міста видів рослин, запропоноване доповнення обласного Червоного списку рослин, та заходи охорони. Результати виконаних досліджень відображено в публікаціях та дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати роботи викладені та обговорені на засіданнях кафедри біології, науково-методичних семінарах, щорічних наукових конференціях Кіровоградського державного педагогічного університету (Кіровоград, 1999-2006).

Матеріали дисертації були представлені на: ХІ з’їзді Українського ботанічного товариства (Харків, 25-27 вересня 2001 р.), Всеукраїнській конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (19-22 листопада 2001 р.), науковій конференції молодих вчених «Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно-змінених територіях» (Кривий Ріг, 13-16 травня 2002 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Ресурсознавство, колекціонування та охорона біорізноманіття» (5-6 листопада 2002 р.), VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Наука і освіта ’2003», міжнародній конференції студентів та молодих вчених «Екологічні проблеми міст і промислових зон: шляхи їх вирішення» (Львів, 11-13 квітня 2003 р.), Фальцфейнівських читаннях (Херсон, 2003), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Структурно-функціональна організація біогеоценозів України» (Дніпропетровськ, 2003), Міжнародній науково-практичній конференції «Україна наукова – 2003» (Дніпропетровськ, 2003), II Міжнародній конференції «Динаміка наукових досліджень ’2003» (Дніпропетровськ, 2003), Всеукраїнській конференції молодих вчених «Біорізноманіття як ключовий момент збалансованого розвитку: регіональний аспект» (Миколаїв, 2003), VII Міжнародній науково-практичної конференції «Наука і освіта –2004» (Дніпропетровськ, 2004), Міжнародній конференції «Й.К. Пачоський та сучасна ботаніка» (Херсон, 2004), І Міжнародній науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу ’2004» (Дніпропетровськ, 2004), VIII Міжнародній конференції «Наука і освіта ’2005» (Дніпропетровськ, 2005), міжнародної наукової конференції «Проблеми збереження, відновлення та збагачення біорізноманіття в умовах антропогенно зміненого середовища» (Кривий Ріг, 2005), науково-практичній конференції «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития», 1-15 октября 2005 г. (Одесса), І Регіональній науковій конференції «Сучасні екологічні проблеми Центральної України» 20-21 квітня 2006 року (Кіровоград, 2006), ХІІ з’їзді Українського ботанічного товариства (Одеса, 15-18 травня 2006 р.), Всеукраїнській студентської науково-практичної конференції «Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України» (Полтава, 2007).

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 26 наукових робіт, зокрема 4 статті у виданнях, затверджених ВАК України як спеціалізовані для біологічних наук, 22 – у матеріалах конференцій.


© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net