Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Юридичні науки
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Диссертационная работа:

Джураєва Олена Олексіївна. Функції сучасної держави: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Одеська національна юридична академія. — О., 2006.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Початок нового тисячоліття характеризується досить важливими змінами в сучасному правовому і державному розвитку України, що визначається як своєрідністю, неповторністю кожної держави, зокрема України, так і глобалізацією, що підсилюється. Усе більше стає очевидною необхідність в удосконаленні чинного законодавства з метою найбільш ефективної реалізації сучасною державою своїх функцій. Насамперед ця проблема вимагає створення чіткої економічної і політичної програми соціального забезпечення, поліпшення охорони здоров'я, підтримки екологічної безпеки країни з огляду на низький рівень діяльності сучасної української держави у цих сферах.

Враховуючи прагнення сучасної України до економічних і політичних змін, перед державою виникає необхідність вносити певні корективи у самі методи діяльності традиційних державних органів і створювати нові структури, максимально здатні за своїм характером до виконання найважливіших функцій держави в даний період.

У дисертаційному дослідженні аналізується необхідність зміни уявлень про державу, яка діє в сучасну епоху, у зв'язку з чим використовується поняття “сучасна держава”, розглянуте великою кількістю вчених-юристів. Найскладніші умови функціонування сучасної держави вимагають усе більшої її ефективності, що належать до різних сфер існування людини, а також тих ситуацій, що створюють загрозливі умови для існування людини і суспільства в цілому.

Дослідження функції сучасної держави спрямовані на вирішення криз і протиріч, що виникають у житті суспільства. Це можуть бути політичні кризи, що виникають у боротьбі різних політичних партій за владу, а також фінансо- во-економічні кризи і проблеми, що випливають із них, і т.д.

Значення розглянутої в дисертації проблеми виражено в аналізові особливостей статики та динаміки держави, що існує в сучасному світі і поєднує процеси глобалізації та інформатизації, а також інтеграції і дезінтеграції. При цьому певною мірою простежується зміна номенклатури функцій сучасної держави з ефективним існуванням державних послуг, що обумовлюють їхню реалізацію.

Актуальність дослідження проблем функціонального розвитку сучасної держави зумовлена посиленою увагою науковців до трансформації правової форми організації суспільних відносин та з'ясуванням функціонального призначення держави у цьому процесі. Характер державного ладу завжди відображається саме у функціях держави, тому особливо актуальним є встановлення змістовно-сутнісного наповнення цього поняття, здійснення класифікації видів, що дасть змогу дослідити природу явища, його внутрішні та зовнішні властивості.

У дослідженні питань, які стосуються поняття, ознак і видів функцій сучасної держави теоретичною та практичною основою стали наукові праці таких українських і російських вчених-юристів: В.Б. Авер'янова, Т.Г. Андрусяка, М.І. Байтіна, К.С. Бєльського, А.Б. Венгерова, М.В. Жигульонкова, Л.І. Загайнова, С.В. Ківалова, О.Л. Копиленка, С.О. Комарова, В.О. Костюка, А.В. Малько, О.В. Марцеляка, В.І. Матузова, Л.А. Морозової, Ю.Г. Просвірніна, Є.О. Харитонова та ін.

Під час роботи над дисертацією було використано також праці: С.С. Алексєєва, А.І. Денисова, Н.І. Долматової, Т.В. Кашаніної, М.М. Ковалевського, М.І. Козюбри, В.В. Копейчікова, Т. Мітчелла, В.С. Нерсесянца, Ю.М. Оборотова, М.П. Орзіха, П.М. Рабіновича, О.Ф. Скакун, Л.І. Спірідонова, О.В. Сурілова, О.В. Тимощука, Ю.А. Тихомирова, О.Ф. Фрицького, А.Ф. Черданцева, В.А. Четвернина, В.Є. Чіркина, В.В. Шаповала.

Було розглянуто також автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, в яких досліджувалися такі функції сучасної держави як економічні функції (О.Г. Варич), функції сучасної держави в екстремальних ситуаціях (С.К. Могил), правоохоронні функції української держави (П.В. Онопенко). Однак, незважаючи на те, що у цих працях розглядалися окремі функції, ніхто з перерахованих авторів не виводив на загальнотеоретичний план розгляд функцій сучасної держави.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Спрямованість дисертаційного дослідження визначається програмою наукових досліджень Одеської національної юридичної академії згідно з фундаментальною темою „Правові проблеми становлення та розвитку сучасної української держави” (державний реєстраційний номер 0101U001195), науковою програмою Міністерства освіти і науки України „Актуальні проблеми будівництва демократичної соціальної правової держави відповідно до положень Конституції України”, а також планом науково-дослідницької роботи кафедри теорії держави і права Одеської національної юридичної академії на 2001–2005 роки за темою „Традиції і новації в правовому розвитку (теоретичний аспект) ”.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є: визначення змін у державі, відображення їх у самому понятті „сучасна держава”; розмежування статики та динаміки сучасної держави; комплексне осмислення поняття „функція” в державознавстві; розрізнення функцій сучасної держави та державних послуг; розгляд деяких функцій сучасної держави із вказівкою подальшої перспективи виникнення нових і удосконалювання вже існуючих.

Для досягнення мети дисертаційного дослідження вирішувалися такі задачі:

визначити поняття і виділити ознаки сучасної держави як визначального явища сучасного політичного життя;

розглянути типологію сучасної держави;

здійснити розмежування статики та динаміки сучасної держави;

проаналізувати зміни в державі, що відбуваються у зв'язку з процесами глобалізації та персоналізації;

визначити динаміку сучасної держави в аспекті розкриття поняття та характеристики функцій сучасної держави;

здійснити розрізнення функцій держави та державних послуг;

провести аналіз змісту і реалізації деяких функцій сучасної держави.

Об'єктом дослідження є сучасна держава в її статиці та динаміці.

Предметом дослідження виступає сучасна держава в її функціональному аспекті, особливо функції української держави.

Методи дослідження. Для досягнення мети дисертаційного дослідження використовувалися методологічні принципи і методи сучасної методології. Становлення і розвиток сучасної держави, а також розвиток функцій держави і зміну їхньої номенклатури відображено з використанням принципу історизму. Різноманіття підходів при характеристиці сучасної держави пов'язане з використанням принципу плюралізму. Розкриття статики та динаміки сучасної держави та її функцій пов'язане з використанням методу системного аналізу; розгляд типології сучасної держави здійснювався із застосуванням нормаль- но-юридичного та порівняльного методів; для виявлення ступеня ефективності функціонування держави у сучасному житті, а також посилення правових основ її діяльності використано конкретно-соціологічний метод.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація за сутністю, змістом і характером є першим в українській науковій літературі монографічним дослідженням функціонального призначення сучасної держави з урахуванням статики та динаміки її буття.

На основі здійсненого дослідження сформульовано низку нових для науки теорії держави і права висновків та узагальнень, які знаходять відображення у таких положеннях, що виносяться на захист:

уперше:

встановлено чітке розмежування проблеми статики та динаміки сучасної держави. При цьому статика сучасної держави характеризує держав- но-організоване суспільство, соціальне призначення та устрій держави, її якісні характеристики як політичної, територіальної і структурної організації суспільства, форми держави. На відміну від цього динаміка сучасної держави – це показник того, як держава діє, змінюється, розвивається, виконує своє соціальне призначення. Тобто статичними властивостями сучасної держави виступають ознаки, сутність та форма держави, а до динамічних належать функції держави, їх предметний зміст і способи реалізації, державний режим;

визначено типологію сучасної держави з акцентуванням на такі її види як соціальна та правова, мінімальна та максимальна. Різновидом правової держави є ліберальна правова держава, яка обмежує обсяг своєї діяльності сферою безпеки та забезпеченням прав і свобод. Загалом, ліберальна модель заснована на незначному державному втручанні, тобто мінімальній участі держави у вирішенні соціальних проблем та максимальній свободі господарюючих суб'єктів;

зроблено висновок про те, що звільнення держави від надлишкових функцій шляхом їх законодавчого переведення у сферу державних послуг може вирішити одну з важливіших проблем сучасної правової політики. Правова політика покликана визначити, які державні функції не можуть бути передані іншим суб'єктам, іншими словами необхідні інвентаризація державних функцій, складання їхнього єдиного переліку в різних галузях;

доведено, що під впливом глобалізації та персоналізації відбувається зміна характеру і змісту державної діяльності. Держави все більше займаються глобальними проблемами – злочинність, зміна клімату, „озонові діри”, наступ пустель, викиди вуглекислого газу, епідемії, бідність. Суспільство початку ХХІ століття характеризується, з одного боку, стійким ускладненням економічних процесів, а з іншого – усе більш явною фрагментарністю людського існування;

наголошується на тому, що за допомогою „образу сучасної держави” систематизуються вже довгі роки використовувані ідеали демократичної, правової і соціальної держави. Сучасна держава – це результат зміни менталітету людей, сприйняття не тільки колишніх традицій державності, але й використання загальнолюдських цінностей, змін у всьому світі протягом ХХ століття;

аргументується точка зору, згідно з якою порядок виникнення і зміни функцій сучасної держави залежить від черговості задач, що виникають перед суспільством у ході його еволюції і тих цілей, які воно переслідує. Плідним функціонування держави буде тоді, коли його функції повною мірою будуть відповідати об'єктивним нестаткам суспільства;

обстоюється точка зору, відповідно до якої незалежно від типу та форми держави у функціях найбільш чітко виявляються її сутність та соціальне призначення. Крім того, функції держави є засобом (інструментом) вирішення завдань та досягнення цілей, що постійно постають перед суспільством. Мета державної діяльності — це той кінцевий результат, якого необхідно досягти. Як вихідний момент державної діяльності вона визначає доцільність існування завдань, які повинні бути поставлені для їх вирішення.

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що сформульовані у дисертації положення про характеристику сучасної держави та проаналізовані зміст і реалізація деяких функцій сучасної держави можуть бути використані у процесі вдосконалення діяльності сучасної української держави та її законодавства з питань встановлення необхідних гарантій і відповідальності при здійсненні державними органами своїх функцій у різних сферах життя суспільства.

Крім того, висновки і результати дисертаційного дослідження можуть бути використані при читанні лекцій, спецкурсів та проведенні практичних занять із курсів „Теорія держави і права”, „Історія держави і права”, спецкурсів та ін., а також у процесі підготовки навчальної та навчально-методичної літератури із зазначених курсів та спецкурсів.

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри теорії держави і права Одеської національної юридичної академії. Окремі результати дослідження доповідалися на конференціях: I-й Всеукраїнській науковій конференції студентів і аспірантів „Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права, держави і політології”, присвяченій пам'яті докторів юридичних наук, професорів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копейчикова (м. Львів, 2002 р.); 6-й звітній науковій конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Одеської національної юридичної академії (м. Одеса, 2003 р.); 7-й звітній науковій конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Одеської національної юридичної академії (м. Одеса, 2004 р.); 8-й звітній науковій конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Одеської національної юридичної академії (м. Одеса, 2005 р.); 9-й звітній науковій конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Одеської національної юридичної академії (м. Одеса, 2006 р.).

Основні положення дослідження було використано у процесі читання лекцій та проведення практичних занять із курсу „Теорія держави і права”.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження знайшли відображення у п'яти наукових статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях, перелік яких затверджено ВАК України.

Подобные работы
Горінецький Йосип Іванович
Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теоретичні і практичні аспекти
Бермічева Олена Володимирівна
Соціальна функція держави в Україні
Бермічева Олена Володимірівна
Соціальна функція держави в Україні.
Сало Володимир Ігорович
Внутрішні функції держави в умовах членства в Європейському Союзі
Мотиль Іван Іванович
Становлення та розвиток внутрішніх функцій української держави
Онопенко Петро Васильович
Правоохоронні функції української держави: зміст і реалізація
Варич Ольга Григорівна
Економічні функції сучасної держави: природа, зміст, тенденції розвитку в Україні
Могил Сергій Костянтинович
Сучасна держава в екстремальних ситуаціях: нормативи, органи, функції

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net