Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Юридичні науки
Адміністративне право, фінансове право, інформаційне право

Диссертационная работа:

Пальчиков В’ячеслав Іванович. Правові проблеми вдосконалення організації діяльності та управління у сфері освіти : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Київ, 2005.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку українського суспільства розбудова освіти набуває пріоритетного значення у діяльності держави. Освіта виступає як основа соціального, економічного, духовного, інтелектуального та культурного розвитку суспільства і держави. Про увагу держави до проблем освіти свідчить наявність дуже потужного нормативного забезпечення: 8 законів України; понад 70 указів Президента України; близько 90 постанов Кабінету Міністрів України з різних напрямів функціонування системи освіти.

І хоча законодавчо регламентовані майже всі аспекти функціонування галузі, існуюча потреба в постійній її модернізації вимагає створення оптимального комплексного механізму управління освітою й організації навчально-виховного процесу, наукового та інформаційного забезпечення галузі, інтеграції національної освіти до європейського та світового простору. Сам факт проведення слухань у Верховній Раді про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні (2002 р.), професійно-технічної освіти в Україні (2003 р.), вищої освіти в Україні (2004 р.) є надзвичайно важливими подіями для подальшого вдосконалення освіти. В них відзначається, що функціонування галузі ускладнюється недосконалістю системи управління, недостатнім контролем державних органів управління освіти за діяльністю більш як півтори тисячі приватних навчальних закладів, що замаються освітянською діяльністю. Парламентські слухання акцентували увагу на необхідності вжиття заходів для входження національної системи освіти і науки до Європейського простору, участі України у Болонському процесі, сутність якого полягає у створенні системи освіти, яка б забезпечувала можливість постійного навчання впродовж усього життя людини.

Програмними документами, відповідно до яких сьогодні здійснюється вдосконалення державного управління в галузі освіти, є концепція адміністративної реформи в Україні (1998 р.) та Національна доктрина розвитку освіти (2000 р.), де визначено, що основними завданнями управління є створення ефективної системи державного управління і формування ефективної організації виконавчої влади.

Отже, актуальною науково-теоретичною та практичною проблемою видається визначення засад організаційно-правового регулювання управління в сфері освіти, його вдосконалення та фінансового забезпечення. Необхідно зазначити, що останнім часом окремим проблемам вдосконалення освітянської діяльності було присвячено низку наукових праць, зокрема В.С.Журавського “Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні”, І.С.Каленюк “Освіта в економічному вимірі: потенціал та механізм розвитку”, Т.В.Фініков “Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна” та ін. Проте комплексне дослідження присвячене аналізу правових проблем вдосконалення організації діяльності та управління у сфері освіти поки що відсутнє.

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано відповідно до плану роботи відділу проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України за темою “Організація моніторингу ефективності чинного законодавства та прогнозування наслідків його застосування” (державний реєстраційний № РК 0104U006941).

Мета і завдання дисертаційного дослідження. Основною метою дослідження є обгрунтування пропозицій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання системи управління освітою, організаційного та фінансового забезпечення галузі.

Відповідно до цього в роботі зосереджується увага на вирішенні таких завдань:

— проаналізувати нормативно-правову базу у сфері управління освітою;

— визначити основні напрями організаційно-правового забезпечення навчальних закладів;

— дослідити систему організації наукової діяльності навчальних закладів і участі навчальних закладів в науковій роботі;

— визначити напрями модернізації системи освіти, необхідності підтримки нових інститутів у цій сфері;

— визначити основні аспекти оптимізації системи контролю за дотриманням вимог щодо якості освіти, запровадження державних та міжнародних стандартів, фінансового забезпечення у сфері освіти.

Об’єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини, що виникають в процесі здійснення освітянської діяльності між громадянами і навчальними закладами, а також у процесі здійснення державою функцій управління і контролю у сфері освіти і науки.

Предметом дисертаційного дослідження є організаційно-правові засади управління у сфері освіти, його фінансове забезпечення, нормативно-правові акти чинного законодавства та літературні джерела з питань державного управління і освітянської діяльності та практика застосування законодавства.

Методологічну основу дисертації складають загальновизнані методи пізнання і розкриття змісту соціально-правових явищ та інститутів, одним із яких є інститут державного управління освітою.

Особливості об’єкта і предмета дослідження, його мета і завдання обумовили використання таких методів:

історичний — при розгляді процесів гносеологічного розвитку управління у сфері освіти та виховання суспільства;

діалектичний — управління у сфері освіти розглядається в нерозривному зв’язку його юридичного та економічного змісту;

порівняльно-правовий — при з’ясуванні співвідношення понять національної системи освіти і науки з європейськими цінностями у галузі освіти, участі України у Болонському процесі;

структурно-функціональний — при визначенні місця і ролі заходів адміністративно-правового регулювання у сфері освіти;

системного аналізу — для співставлення різноманітних нормативно-правових актів з метою з’ясування їх впливу на відносини в сфері освіти.

Використання методів аналізу, узагальнення та синтезу дозволило з’ясувати систему органів управління, основні принципи їх діяльності, особливості економіко-правового забезпечення освіти та внести пропозиції щодо вдосконалення організаційно-правового механізму управління освітою в Україні.

Нормативну базу дисертації складають Конституція України, інші закони України, підзаконні нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів влади.

Сформульовані в дисертаційному дослідженні теоретичні висновки і практичні рекомендації грунтуються на працях українських та зарубіжних вчених. Зокрема, були досліджені наукові праці Н.В.Абашкіної, В.К.Аверкіна, В.Б.Авер’янова Е.В.Авксентьєва, О.П.Альохіна, С.С.Алексеєва, Ю.М.Алексеєва, О.Ф.Андрійко, Е.В.Авсенєва, І.В.Агафонова, Д.М.Бахраха, Ю.П.Битяка, І.П.Голосніченко, А.Б.Віфлємського, В.С.Журавського, І.С.Каленюк, Р.А.Калюжного, В.К.Колпакова, В.В.Копейчикова, Н.О.Корсунської, О.Л.Копиленко, В.В.Кравченко, В.Я.Малиновського, Н.М.Мироненко, Н.Р.Нижник, М.В.Оніщука, Т.Є.Оболенської, О.П.Орлюк, П.М.Рабіновича, Ройтера Вольфанга, О.Ф.Скакун, Н.Г.Тищенко, Е.А.Тихонової, Т.В.Фінікова, О.В.Чурпина, В.М.Шаповала, В.П. Щетиніна, П.П.Юзькова, О.І.Ющика та ін.

Обсяг опрацьованої літератури, вивчених і узагальнених практичних матеріалів дозволяє стверджувати про вірогідність і наукову обгрунтованість результатів виконаного дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що ця робота є першим в Україні комплексним дослідженням моделі та механізму управління освітою в умовах демократизації суспільства, розбудови України як громадянської правової держави, організаційних засад діяльності в галузі освіти та правового регулювання фінансування освіти в умовах ринкової економіки.

Наукова новизна одержаних результатів конкретизується в таких основних положеннях та висновках, що виносяться на захист:

1. Зроблено висновок про те, що система управління освітою має постійно удосконалюватися, має модернізуватися модель управління через децентралізацію управління, налагодження взаємодії між відповідними державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, розвиток автономії навчальних закладів, посилення та постійне вдосконалення системи громадського освітянського самоврядування, розширення повноважень регіональних органів управління освітою.

2. Визнано важливість розроблення заходів щодо розвитку українського науково-освітнього інформаційного простору, а також національних телекомунікаційних мереж. Сформульовано пропозицію щодо розроблення як цільових програм інформації для всіх без винятку навчальних закладів незалежно від форм власності, так і практичних механізмів їх реалізації. Органи управління освітою мають здійснити належне інформаційне забезпечення навчального та наукового процесів.

3. Доведено доцільність удосконалення механізмів ліцензування та акредитації навчальних закладів, а також у цілому системи атестації та оцінювання знань студентів. Органи освіти мають запроваджувати сучасну національну систему оцінки та моніторингу якості освіти, яка б максимально поєднувала в собі вимоги міжнародних та державних стандартів, практики та національні традиції.

4. Обгрунтовано пропозицію вдосконалення порядку підготовки кадрів у вищих навчальних закладах за державні кошти, а також врегулювання земельних відносин в освітній сфері, зокрема щодо віднесення ділянок, закріплених за державними вищими навчальними закладами, до земель державної власності, які не можуть передаватися у комунальну або приватну власність.

5. Встановлено необхідність здійснення організації навчання відповідно до потреб особистості та ринку праці на базі навчальних закладів різних типів, розвиваючи при цьому нові форми навчання. Зокрема, акцентується увага на необхідності державної підтримки інституту безперервної освіти, навчання протягом життя, зорієнтованих на основні соціально-економічні зрушення в суспільстві та світові тенденції розвитку освіти, врахування змін на ринку праці.

6. Зроблено висновок про тенденції поглиблення взаємовигідної міжнародної співпраці навчальних закладів на дво- і багатосторонній основі з міжнародними організаціями та установами (ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ Європейським Союзом, Радою Європи), Світовим банком, зарубіжними освітянськими фондами, іншими міжнародними організаціями. Інтеграція вітчизняної освіти у міжнародний освітній простір має здійснюватися з обов’язковим врахуванням національних інтересів, постійного розвитку та збереження інтелектуального потенціалу нації.

7. Визначено конкретні напрями удосконалення законодавства у сфері фінансування освіти, зокрема, щодо:

— чіткого окреслення підстав та механізму прийняття рішення про запровадження платного навчання та надання платних додаткових послуг державним закладом;

— встановлення максимального обсягу платних послуг, який може надавати державний навчальний заклад з тим, щоб при цьому не створювалися перешкоди для якості процесу навчання в межах бюджетного фінансування;

— запровадження механізму формування ціни на платні послуги навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, додаткові освітні послуги та більш чіткого порядку використання учбовими закладами державної власності (будівель, обладнання, навчально-методичної літератури тощо) при наданні платних послуг в учбовому процесі.

8. Сформульовано висновок про необхідність удосконалення механізму міжбюджетних трансфертів у частині фінансування освіти, зокрема, шляхом врахування видатків на позашкільну освіту в загальному обсязі трансфертів на освіту з обласного (районного) бюджету до бюджетів територіальних громад.

9. Пропонується доповнити чинне законодавство положеннями щодо захисту прав як держави, так і випускника вищого учбового закладу, посилення відповідальності за нецільове та неефективне витрачання коштів, персональної відповідальності керівників вищих навчальних закладів за якість підготовки фахівців, організацію наукових досліджень, інтегрування їх результатів у виробництво та інші сфери економічного та суспільного життя країни.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані та викладені в дисертації теоретичні положення щодо вдосконалення законодавства у напрямі правового регулювання управління та організації в галузі освіти, бюджетного та позабюджетного фінансування освіти можуть бути використані:

— у науково-дослідній роботі — для поглиблення теорії адміністративно-правових засобів регулювання відносин у сфері освітянської діяльності. Дослідження дозволило сформулювати та висвітлити низку важливих положень, пов’язаних із визначенням правових основ та організаційних засад науково-методичного і економічного забезпечення діяльності у сфері освіти;

— у правотворчій діяльності — при доповненні чинних законодавчих актів конкретними правовими нормами в частині укладення державних контрактів між замовником і виконавцем та визначенні інших істотних умов договорів між вищим навчальним закладом та студентом, а також при розробці законопроектів, зокрема проекту Закону України “Про органи громадського самоврядування у сфері освіти”;

— у навчальному процесі — при викладанні навчальних дисциплін “Адміністративне право України”, “Державне управління”, “Адміністративні процедури та процес”, а також при впровадженні сучасної національної системи оцінки та моніторингу якості освіти;

— у практичній діяльності — при розробці цільових програм інформатизації, визначенні обгрунтованих нормативів фінансування загальної середньої освіти та визначенні механізму розрахунку потреби держави у фахівцях певних спеціальностей.

Одержані результати дисертаційного дослідження в певних випадках мають комплексний та міжгалузевий характер і можуть бути використані в теорії управління, загальній теорії держави і права, конституційному, цивільному, господарському та інших галузях права для підготовки підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів та проведенні лекцій, інших занять із студентами юридичних і економічних закладів освіти.

Апробація результатів дисертації проводилася на засіданнях Інституту законодавства Верховної Ради України. Теоретичні висновки і пропозиції, сформульовані у дисертації, обговорювалися на: міжнародній науково-практчній конференції “Адмінстративне право в контексті європейського вибору України” (м. Київ 6-7 лютого 2004 року); міжнародній науково-практичній конференції для студентів та аспірантів “Проблеми реформування правовідносин у сучасних умовах очами молодих дослідників” (м. Київ 8 –– 9 квітня 2004 року); міжнародній науковій конференції молодих вчених “Треті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький 5 –– 6 листопада 2004 року).

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладені у трьох публікаціях, що входять до переліку наукових фахових видань ВАК України.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які об’єднують одинадцять підрозділів, висновків та списку використаних джерел (197 найменувань). Загальний обсяг роботи становить 158 сторінок.

Подобные работы
Орлюк Олена Павлівна
Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України
Галунько Валентин Васильович
Адміністративно-правові основи організації та діяльності Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України
Возна Тетяна Іванівна
Діяльність правоохоронних органів і неурядових організацій та їх взаємодія щодо запобігання та боротьби з торгівлею людьми
Соловйова Ольга Миколаївна
Організаційно-правові засади формування та діяльності відділів та управлінь місцевої державної адміністрації
Тищенко Микола Маркович
Адміністративно-процесуальний статус громадянина України: проблеми теорії та шляхи вдосконалення законодавчого регулювання
Гамаль Олена Вікторівна
Організаційно-правове забезпечення вдосконалення наукової організації праці слідчих органів внутрішніх справ україни
Тамразова Олена Вікторівна
Організаційно-правове забезпечення вдосконалення наукової організації праці слідчих органів внутрішніх справ України
Комісаров Олександр Геннадійович
Процес цілепокладання в організації діяльності органів внутрішніх справ України на сучасному етапі розвитку
Єсімов Сергій Сергійович
Організація діяльності патрульної служби на залізничному транспорті (адміністративно-правові засади)
Долгий Олександр Олександрович
Організація діяльності податкової служби України з протидії податковим правопорушенням у сфері функціонування вуглевидобувних підприємств

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net