Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Нарадько Андрій Валерійович. Благодійність у розвитку освіти в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ століть): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка. - Полтава, 2002. - 222арк. - Бібліогр.: арк. 186-209.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність дослідження. У силу різноманітних причин заклади освіти України переживають досить складний етап розвитку. Через недостатні обсяги фінансування державою вони знаходяться у край скрутному матеріальному становищі. У зв’язку з введенням платної форми навчання у вузах з’явилася велика кількість студентів, які потребують допомоги для отримання вищої освіти. Отже, дослідження благодійної діяльності у сфері освіти в Україні є актуальною проблемою сьогодення.

Оскільки радянською історичною наукою благодійність тлумачилася як буржуазне явище, вона на довгий час залишалася поза межами історичних студій. Лише після здобуття Україною незалежності з’явилися перші розвідки вітчизняних учених з історії благодійної діяльності. Вони засвідчили потребу об’єктивного вивчення та використання в сучасних умовах досвіду, набутого в процесі розвитку благодійної діяльності загалом та в галузі освіти зокрема.

Знайомство з ним дозволить глибше осягнути складні та неоднозначні завдання, які постають перед суспільством і добродійними установами сьогодні. Вивчення історії благодійності допоможе уникнути типових помилок та перейти до втілення найбільш перспективних програм благодійної підтримки, і, нарешті, усвідомити її значення як важливого та необхідного елементу розвитку сучасного суспільства.

Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Робота виконана відповідно до планів науково-дослідної роботи України Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка.

Об’єктом дослідження є процес виникнення, формування, розвитку й удосконалення системи благодійної допомоги закладам освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть в Україні.

Предметом дослідження є благодійна діяльність організацій, товариств і приватних осіб у сфері освіти; нормативні акти, що регламентували її; соціально-економічні та політичні фактори, які впливали на активність благодійників.

Мету дисертаційного дослідження автор вбачав у виявленні загальних принципів і тенденцій розвитку благодійності та її ефективності у сфері освіти в другій половині ХІХ – на початку ХХ століть.

Для досягнення мети поставлені такі дослідницькі завдання:

проаналізувати основні тенденції розвитку благодійної діяльності;

визначити форми надання благодійної допомоги закладам освіти;

дослідити внесок окремих історичних осіб та організацій у розвиток благодійності на ниві освіти в Україні;

з'ясувати роль і місце благодійності у розвитку початкової, середньої та вищої освіти в Україні;

дослідити форми державного регулювання благодійності та його соціальні наслідки.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період другої половини ХІХ – початку ХХ століть. Нижня його межа обумовлена лібералізацією російського суспільства кінця 50-х років ХІХ століття й пожвавленням благодійної діяльності окремих осіб, а особливо організацій і товариств. Верхня – визначена 1917 роком, коли благодійна система під тиском багатьох обставин почала руйнуватися та занепадати.

Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові принципи історизму, діалектики, об’єктивності, системності, багатофакторності та світоглядного плюралізму. Використовувалися як спеціальні, так і міжпредметні методи наукового пізнання: порівняльно-історичний, історико-ретроспективний, історико-генетичний, статистичний, аналізу й синтезу, індукції та дедукції, – які аналізуються в першому розділі дисертації.

Наукова новизна отриманих результатів визначається комплексним дослідженням недостатньо розробленої проблеми ролі благодійної діяльності у розвитку освіти в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть.

У дисертації:

здійснено комплексний аналіз спеціальних праць та джерелознавчої бази досліджуваної теми.

проаналізовані основні форми благодійної діяльності: індивідуальна, станова, благодійні товариства, установи, організації та ін. Доведено, що в другій половині ХІХ століття найбільш ефективною з них стала діяльність благодійних товариств, які мали змогу об’єднати зусилля однодумців для вирішення складних соціальних проблем, що було не під силу окремим меценатам. З’ясовані причини скорочення станової та індивідуальної благодійності на ниві освіти.

висвітлена діяльність благодійників, спрямована на заснування та підтримку народних училищ, церковно-приходських та парафіяльних шкіл. З’ясовано роль благодійних позашкільних заходів (народні читання, влаштування бібліотек та ін.) у поширені освіти широких верств населення. Визначені причини, які обумовили найбільш суттєву участь у підтримці початкових шкіл вихідців з селян та міщан.

доведено, що благодійність мала важливе значення для розширення мережі середніх навчальних закладів, особливо – для створення жіночих гімназій та прогімназій. Благодійні внески сприяли зміцненню їх навчально-методичної бази, забезпечили суттєву підтримку учнів та вчителів.

проаналізовані головні здобутки благодійників у сфері вищої освіти. Показана їх роль у заснуванні нових вищих навчальних закладів в Україні, підтримці вузівської науки. Визначені особливості діяльності товариств допомоги бідним студентам, які не обмежувалися заснуванням стипендій, наданням матеріальної та фінансової підтримки, а й опікувалися відкриттям їдалень, гуртожитків, бібліотек для них.

встановлено взаємозв’язок між змінами в громадсько-політичному житті та активністю і формами надання благочинної допомоги закладам освіти. Зокрема, з’ясовано вплив буржуазних реформ 60-70х років ХІХ століття на розвиток благодійних товариств, зростання благодійної активності купців, промисловців, селян.

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що його положення і висновки узагальнюють досвід благодійної діяльності в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століть. Вони можуть бути використані для створення повної картини розвитку доброчинної діяльності в Україні, у практичній діяльності сучасних добродійних товариств і фондів, органів влади. Одержані результати можуть стати в нагоді при підготовці комплексних наукових праць, вузівських та шкільних навчальних посібників з історії України, краєзнавства, в лекційній роботі, формуванні музейних експозицій.

Апробація результатів дослідження. Дисертація виконана, обговорена і рекомендована до захисту на кафедрі історії України Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Положення дисертації пройшли наукову апробацію на міжвузівській науково-практичній конференції “Розбудова суверенної України і проблеми виховання молоді у вищих навчальних закладах” (м.Полтава, 1999), Всеукраїнській науковій конференції “Християнство і культура” (м.Полтава, 2001).

Структура дисертації зумовлена завданнями й характером дослідницької роботи. Вона складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків. Загальний обсяг дисертації складає 222 сторінки, включаючи список використаних джерел (392 найменування – 24 сторінки) і додатки (5 таблиць – 12 сторінок).

Подобные работы
Корнієнко Віра Миколаївна
Благодійність в освітянській галузі Харківської губернії (друга половина ХІХ - початок ХХ століть)
Редькіна Ольга Анатоліївна
Земства Лівобережної та Південної України як органи місцевого самоврядування та осередки ліберального руху в другій половині ХІХ - початку ХХ століття
Ступак Федір Якович
Діяльність благодійних товариств Києва другої половини ХIХ- початку ХХ століття
Хаустова Ольга Вадимівна
Розвиток благодійництва у Харкові у другій половині XIX - на початку ХХ століть
Синявська Лариса Іванівна
Вплив русифікаторської політики на економічне, соціальне і культурне життя України у другій половині XIX - на початку ХХ століття
Іваницька Лілія Василівна
Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині XX - на початку XXI століття
Мартинова Ірина Станіславівна
Розвиток середньої освіти на Харківщині у другій половині XIX - на початку XX століття
Плаксій Тамара Миколаївна
Міське самоврядування Середньої Наддніпрянщини в другій половині XIX - на початку XX століть
Дудка Раїса Анатоліївна
Суспільно-культурна діяльність інтелігенції України у другій половині 50-х на початку 60-х років ХХ століття

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net