Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Куташев Ігор Вікторович. Селянський рух в Україні (березень 1917 р. - квітень 1918 р.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2002. - 236арк. - Бібліогр.: арк. 209-236.

смотреть введение
Введение к работе:

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Вона складається зі вступу, 4 розділів, 9 підрозділів, списку використаних джерел та літератури (27 с., 327 позицій). Загальний обсяг роботи – 236 с.

Вступ. Актуальність теми дослідження визначається об’єктивною потребою відтворення історичної долі українського селянства, його соціальної поведінки в умовах революційних зламів.

В першій чверті 20 ст. селянство становило абсолютну більшість населення країни, тому його політична позиція мала вирішальний вплив на перебіг і результати Української революції 1917-20 рр. як в цілому, так і на перших її етапах, у березні 1917 – квітні 1918 рр. Селянське питання в основних його складових – земельному і національному – було головним чинником соціальної напруги та однією з головних причин революції.

Дослідження цього, одного з наріжних факторів революції, незважаючи на відносно значну історіографічну традицію, зберігає свою наукову актуальність з огляду на необхідність його переосмислення з позицій подолання концептуальної кризи історичної науки, зумовленої тривалим пануванням нав’язаних їй владою ідеологічних догм.

Актуальність дослідження селянських рухів у перехідні періоди історії також посилюється через підвищений суспільний інтерес до них, викликаний здійсненням аграрної реформи в сучасній Україні та необхідністю її належного теоретичного обґрунтування.

Зв’язок роботи з науковими планами. Дисертація виконана в межах планової наукової теми “Дослідження проблем гуманітарних наук”, яка розробляється кафедрою історії слов’ян і народознавства Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова.

Хронологічні рамки дисертації – березень 1917 р. – квітень 1918 р. Нижня межа визначена початком Української революції, виникненням Центральної Ради й різким значним зростанням селянського руху, верхня межа – ліквідацією Центральної Ради та якісними змінами у формах і характері селянського руху в умовах австро-німецької окупації та реставраторської аграрної політики гетьмана П.Скоропадського.

Метою дослідження є аналіз основних форм і характерних особливостей боротьби українського селянства за вирішення аграрного і національного питань на перших етапах Української революції (під час правління Тимчасового уряду, Центральної Ради і, нетривалого, – більшовиків), а також створення і діяльності перших сільськогосподарських колективних об’єднань в Україні.

Для реалізації цієї мети визначені конкретні дослідницькі завдання:

з’ясувати ступінь повноти та об’єктивності висвітлення селянського руху 1917 – початку 1918 рр. в історіографії та стан джерельної бази цієї теми;

визначити соціально-економічне становище українського селянства і характер аграрних відносин в Україні напередодні революції;

простежити форми, методи і динаміку боротьби селян за землю з березня 1917 р. по квітень 1918 р.;

здійснити порівняльний аналіз аграрних програм українських соціалістів-революціонерів і більшовиків;

розкрити участь селянства у національно-визвольному русі;

встановити причини, обставини, методи і масштаби організації колективного обробітку землі.

Об’єктом дослідження є селянство України 1917 – початку 1918 рр. та організації й установи (державні, громадсько-політичні, господарські, культурно-освітні тощо), які виражали і захищали його інтереси.

Предметом дослідження визначено боротьбу українського селянства за землю та за здійснення національних ідеалів, а також діяльність по організації колективного обробітку землі.

Методологічну основу дослідження склали загальні принципи наукового пізнання, насамперед – об’єктивності, діалектики, історизму. При опрацюванні й узагальненні нагромадженого матеріалу застосовано проблемно-хронологічний і статистично-аналітичний методи дослідження.

Наукова новизна дисертації визначається постановкою та розробкою проблеми, котра не одержала об’єктивного й неупередженого висвітлення в радянській та зарубіжній історіографії. На основі комплексного аналізу архівних документів, значна частина яких вперше введена до наукового обігу, спогадів сучасників та публікацій періодичних видань, з урахуванням досягнень попередньої історіографії досліджено селянський рух доби Центральної Ради, переглянуто низку усталених поглядів на причини та динаміку аграрних виступів, організацію колективного обробітку землі, на політичну активність селянства, зокрема – на роль і місце у ній політичних партій і громадських організацій. Уточнено ряд конкретних даних щодо масштабів селянського руху, насамперед – по окремим регіонам України.

Практичне значення роботи полягає в тому, що її фактичний матеріал, основні положення, узагальнення та висновки можуть бути використані при написанні узагальнюючих і монографічних праць з історії Української революції, підготовці лекцій з курсу історії України та з історії українського селянства, у краєзнавчих дослідженнях.

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалась на засіданнях кафедри історії слов’ян і народознавства Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова, її положення оприлюднені на двох його звітних науково-практичних конференціях та на Міжнародній науковій конференції “Україна і Польща в ХХ ст.: проблеми історії і політології” (Київ, травень 2002 р.). Зміст дисертації відображений у 4 публікаціях загальним обсягом 2,5 др. арк.

Подобные работы
Барановська Надія Михайлівна
Національно-визвольний рух в Україні за відновлення державної незалежності (березень 1917 р.- квітень 1918 р.)
Сорочан Ніла Антонівна
Формування системи управління освітою в Україні за доби Центральної ради (березень 1917 р. - квітень 1918 р.)
Гомотюк Оксана Євгенівна
Центральна Рада в українському державотворчому процесі (березень 1917 - квітень 1918 рр.)
Макаренко Тамара Птерівна
Політика Української Центральної Ради щодо національних меншин (березень 1917 - квітень 1918 рр.)
Притуляк Павло Петрович
Політика Центральної Ради щодо війни, укладення і реалізації Брестського мирного договору (березень 1917 - квітень 1918 рр.)
Мельник Олександр Олексійович
Ставлення українських політичних партій до Всеросійських і Українських установчих зборів (березень 1917- квітень 1918 рр.)
Бевз Тетяна Анатоліївна
Формування української держави за доби Центральної Ради (березень 1917 р.- квітень 1918 р.)
Гай-Нижник Павло Павлович
Фінансова політика Центральної Ради та урядів Української Народної Республіки (березень 1917 р. - квітень 1918 р.).
Вінцковський Тарас Степанович
Участь населення Херсонської губернії в організації та діяльності місцевих органів влади і управління Центральної Ради (березень 1917 р.- квітень 1918 р.)
Лебедєва Ірина Миколаївна
Створення уряду Української Народної Республіки і формування системи виконавчої влади (червень 1917 р. - квітень 1918 р.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net