Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Козирєв Валерій Кирилович. Запорозька спадщина на півдні України останньої чверті ХVІІІ - початку ХІХ століття: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя, 2002. - 197арк. - Бібліогр.: арк. 166-197.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність дослідження. Південна Україна останньої чверті XVIII – початку XIX століття — вузловий період у розвитку регіону. Зруйнування Запорозької Січі; широкомасштабна колонізація та заселення південного краю не залишали місця традиційному устрою населення. Разом з тим, населення колишніх Запорозьких Вольностей свій добробут та своє подальше життя ототожнювало зі збереженням традиційного побутового та господарського устрою. Це не могло не вступати у конфлікт із політикою Російської держави. Починаючи з останньої чверті XVIII століття, історичний розвиток Південної України характеризувався постійними змаганнями місцевого населення за збереження традиційного укладу свого життя та намірами російської влади його уніфікувати. Без розуміння цих змагань та визначення запорозької спадщини, як одного з головних чинників процесів, які відбувалися на півдні України, неможливе повне уявлення про історичний розвиток як південного регіону, так і усієї України.

Слід також зазначити, що саме запорозька спадщина у господарському, культурному та соціальному проявах, стала одним із головних факторів того, що прийнято називати специфікою південного краю. Ця специфіка, попри усі намагання її знищення, й сьогодні дає себе взнати у сучасному політичному розвитку Південної України. Вона — складова менталітету сучасного населення Південної України. Тому її розуміння, визначення та врахування — є важливим завданням сучасного етапу розвитку державотворення в Україні.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження виконувався в межах теми “Реконструкції демографічних та етнічних процесів на основі комп’ютерної бази даних “Населення Південної України XVIII — XIX століття” кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького державного університету (№ держреєстрації 0100У01736), а також він є складовою планів Запорізького відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України щодо дослідження джерел з історії козацтва (тема 3.2.7.4).

Об’єктом дослідження є запорозька спадщина на півдні України останньої чверті XVIII — початку XIX століття.

Предмет дослідження — змагання українського населення Південної України за збереження традиційного укладу життя колишніх Запорозьких Вольностей.

Мета дослідження полягає у визначенні місця та ролі запорозької спадщини в адміністративному устрої, господарському та соціальному розвиткові Південної України останньої чверті XVIII — початку XIX століття.

Для досягнення мети в роботі поставлені наступні дослідницькі завдання:

— розглянути стан наукового дослідження проблеми запорозької спадщини на півдні України;

— проаналізувати джерела з історії запорозької спадщини Південної України;

— визначити місце запорозької спадщини у системі управління та адміністративного устрою південного краю;

— проаналізувати традицію розвитку сільського господарства, зокрема скотарства;

— простежити еволюцію та визначити специфіку розвитку традиційних запорозьких промислів в останній чверті XVIII — на початку XIX століття в історії Південної України;

— висвітлити особливості трансформації господарської традиції запорозького козацтва в процесі колонізації Південної України останньої чверті XVIII — початку XIX століття;

— проаналізувати та визначити елементи запорозької спадщини в розвитку аграрних відносин та промисловості південного краю.

— дослідити вплив запорозької спадщини на формування специфіки релігійного світосприймання населення південного краю у досліджуваний період;

— визначити фактори збереження запорозької спадщини населенням Південної України останньої чверті XVIII — початку XIX століття.

Хронологічні межі дослідження. Хронологічні межі дослідження визначаються періодом останньої чверті XVIII століття — початком XIX століття. Нижня межа пов’язана із створенням у лютому 1775 року Азовської губернії, зруйнуванням Запорозької Січі, запровадженням російського адміністративного устрою на колишніх запорозьких землях та підпорядкуванням традиційного життя населення південного краю завданням внутрішньої та зовнішньої політики Російської держави. Верхня межа зумовлена зміною приорітетів у ставленні до Південної України з воцарінням Олександра I, реформуванням адміністративної системи Російської держави у зв’язку з введенням міністерств, що докорінним чином змінило підпорядкування місцевих органів влади.

Територіальні межі дослідження визначаються традиційним для історіографії розумінням під Південною Україною території трьох степових губерній Катеринославської, Херсонської і Таврійської у кордонах 1805 року. При цьому територія Колишньої Таврійської губернії досліджується у кордонах її материкових повітів, що визначається особливістю адміністративного устрою та етнічним складом Кримського півострова останньої чверті XVIII — початку XIX століття.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є принцип історизму, що реалізовувався через застосування методів аналізу й синтезу, які були використані задля осягнення сутності та детермінованості окремих подій історії Південної України останньої чверті XVIII — початку ХІХ ст. Історико-порівняльний метод дозволив сформулювати загальні закономірності та відмінності процесів державної уніфікації; методи архівної та бібліографічної евристики суттєво допомогли при з’ясуванні ступеню наукової розробки проблеми та реконструкції джерельної бази; історико-типологічний метод сприяв реконструкції запорозької спадщини у традиційних господарських промислах українського населення колишніх Запорозьких Вольностей.

Наукова новизна дослідження полягає, насамперед, у тому, що запорозька спадщина Південної України останньої чверті XVIII — початку XIX століття вперше стала об’єктом спеціального комплексного дослідження. Проведена суцільна евристика в архівосховищах України та Росії; виявлений та систематизований представницький корпус джерел з історії населення та господарства колишніх Запорозьких Вольностей. Проведений аналіз системи управління Південною Україною та адміністративного устрою регіону дозволив визначити вплив запорозької спадщини на систему управління місцевих державних установ відразу по скасуванню Запорозької Січі. Проведена реконструкція запорозької спадщини дала можливість: а) скорегувати питання співвідношення колонізації, заселення та освоєння південного регіону; б) визначити місце запорозької спадщини у соціальній та економічній історії Південної України; в) визначити причини переважання скотарства у сільському господарстві південного краю; г) зрозуміти роль таких традиційних запорозьких промислів як рибальство та чумацтво у збереженні козацьких традицій після зруйнування Запорозької Січі; д) визначити принципи державної політики щодо поземельного устрою; е) визначити становлення общинних відносин на півдні України як фактору боротьби уряду з запорозькою традицією. Уперше зроблена спроба проаналізувати культурну традицію запорозького козацтва на півдні України після зруйнування Запорозької Січі та її прояви у ставленні до природи та офіційної державної церкви.

Практичне значення дисертації полягає у тому, що її результати становлять основу для фундаментального дослідження історії Південної України останньої чверті XVIII століття, дають можливість переосмислити місце запорозької спадщини в історії України останньої чверті XVIII — початку XIX століття. Вони можуть бути використані в узагальнюючих працях з історичного краєзнавства, історії України, при розробці вузівських та шкільних підручників та посібників.

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження у вигляді доповідей та повідомлень оприлюднювалися на міжнародних та всеукраїнських конференціях: “Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури” (Запоріжжя, жовтень 1997); “Історичне краєзнавство на межі тисячоліть: досвід, проблеми, перспективи” (Київ-Дніпропетровськ, вересень 1999); “Адміністративний устрій та самоврядування в Україні XVII — XX століття” (Запоріжжя, жовтень 1999), а також на щорічних наукових конференціях 1998, 1999 та 2000 рр. Запорізького державного університету;

Публікації. Результати дослідження відображені у монографії, археографічній збірці документів; чотирьох статтях у фахових збірках.

Подобные работы
Токар Наталія Миколаївна
Наукова і громадська діяльність В. Доманицького в контексті суспільно-політичного життя України останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст.
Чорний Олександр Васильович
Підготовка спеціалістів для морського флоту в Україні в останній чверті ХVІІІ – на початку ХХ ст.
Ступак Федір Якович
Діяльність благодійних товариств Києва другої половини ХIХ- початку ХХ століття
Цибуленко Геннадій Володимирович
Кредитна кооперація на півдні України в кінці XIX- на початку XX століття
Носкова Інна Аркадіївна
Кримські болгари в ХІХ - на початку ХХ століття: історія та культура
Мартинова Ірина Станіславівна
Розвиток середньої освіти на Харківщині у другій половині XIX - на початку XX століття
Вовк Світлана Олександрівна
Становлення та розвиток міжрегіонального співробітництва прикордонних областей України і Російської Федерації (наприкінці ХХ ст.- на початку ХХІ століття)
Половинчак Юлія Миколаївна
Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці XIX - початку ХХ століття

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net