Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Зозуля Євген Вікторович. Діяльність міліції України в умовах становлення незалежної держави (90-ті рр. ХХ ст.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2002. - 229арк. - Бібліогр.: арк. 182-221.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дослідження визначається завершенням попереднього періоду трансформаційних перетворень, коли Україна остаточно утвердила себе як суверенна держава, стала повноправним суб’єктом європейського та світового співтовариств, фактором стабільності на європейському континенті. У процесі державотворення, на шляху побудови правового, демократичного суспільства, забезпечення внутрішньої стабільності, правопорядку і законності в країні працівники міліції є активними учасниками цього історичного процесу, і на них лежить велика відповідальність за кінцевий успіх у досягненні цієї мети.

Здобуття незалежності відкрило нову сторінку в науковій історії міліції України. Діяльність міліції в цей період є окремою проблемою, яка за своїм змістом та напрямком розвитку якісно відрізняється від попередніх періодів. Народження нової держави зумовило створення нового міліцейського відомства, як і інших органів виконавчої влади. Зберігаючи свої основи, необхідно було створити правоохоронний орган правового демократичного суспільства.

Необхідність наукового аналізу цієї проблеми полягає в тому, що він дозволить з’ясувати внесок міліції в становлення української державності, допоможе їй проаналізувати десятиріччя своєї діяльності, більш успішно вирішувати складні завдання забезпечення порядку та законності в умовах подальших політичних та економічних реформ. Актуальність обраної теми зумовлена також необхідністю з’ясувати, які правові та організаційні заходи забезпечили перетворення в міліції України зі складової радянської тоталітарної системи, де комуністична ідеологія часто домінувала над Законом. Конкретний історичний аналіз діяльності міліції новонародженої держави Україна в пострадянський період дозволить визначити особливості виконання нею своїх функцій в нових історичних умовах, запровадити нові форми та методи роботи.

Аналіз діяльності міліції в умовах розбудови української держави є однією з важливих проблем історії ОВС, забезпечує безперервність в її вивченні. Врахування позитивного і негативного досвіду становлення і розвитку міліції першого десятиріччя незалежної України, увага до характерних особливостей структурних підрозділів міліції, людського фактора в діяльності органів МВС нової формації допоможе вирішенню подальших проблем правоохоронних органів.

Таким чином, обрана тема дисертаційної роботи в її концептуальному плані охоплює широке коло проблем теоретичного та практичного характеру і вперше стала предметом окремого наукового історичного дослідження, що обумовлює гостру його актуальність і нагальну потребу часу.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація пов’язана з науково-дослідницькою роботою працівників Донецького інституту внутрішніх справ при Донецькому національному університеті і здійснюється згідно з пунктом 1.1. “Історія держави, права і правоохоронних органів України” Пріоритетних напрямків фундаментальних та прикладних досліджень у навчальних закладах МВС України на період з 1995 до 2000 рр. (затверджених колегією МВС України 28 лютого 1995 року). Дисертаційне дослідження пов’язане також із розробкою на кафедрі історії слов’ян Донецького національного університету держбюджетної теми “Наукове та методичне забезпечення курсу історії України для природничих і економічних факультетів” (номер державної реєстрації Г. 98/28).

Мета дослідження – на основі всебічного аналізу наукової літератури, опублікованих та архівних документів, інших джерел розкрити й узагальнити історичний досвід діяльності міліції України як правоохоронного органу незалежної держави, визначити основні напрямки, форми, методи діяльності міліції у боротьбі зі злочинністю у 1991-2000 рр., охарактеризувати основні напрямки її реформування.

Відповідно до поставленої мети вирішувалися такі дослідницькі завдання:

встановити ступінь наукової розробки обраної теми, наявність і стан джерельної бази, визначити методологію і методику дослідження;

на основі всебічного аналізу відповідних законодавчих і нормативних актів, архівних і опублікованих документів, матеріалів періодики досліджуваного часу простежити діяльність органів державної влади та управління, МВС України щодо нормативного та організаційного забезпечення функціонування міліції в нових історичних умовах;

проаналізувати структуру міліції, її складові, кількісний та якісний склад підрозділів міліції після ліквідації МВС СРСР та організації МВС України;

дослідити діяльність міліції України у пріоритетних напрямках боротьби з небезпечними проявами злочинності – організованою злочинністю, корупцією, економічною злочинністю, незаконним обігом наркотиків та зброї, нелегальною міграцією;

узагальнити діяльність керівництва МВС України для створення передумов виходу на більш якісний рівень правоохоронної діяльності, реформування органів міліції;

проаналізувати роботу МВС України щодо забезпечення нового рівня співпраці міліції з населенням, адаптації міліцейських підрозділів до умов діяльності, спрямованої на забезпечення прав і свобод людини, участі міліції у міжнародному співробітництві правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю.

Об’єктом дослідження є діяльність міліції як частини МВС України, до складу якої входили підрозділи кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, транспортної міліції, державної автомобільної інспекції, міліції охорони, спеціальної міліції .

Предметом дослідження обрано державну політику щодо нормативно-правового та організаційного забезпечення діяльності міліції в процесі становлення незалежності України, особливості боротьби з найбільш небезпечними проявами злочинності, які виникли в умовах трансформаційних перетворень у державі, реформування міліції з метою приведення її до моделі функціонування європейської поліції.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період 1991-2000 рр. – становлення і утвердження нової моделі міліції на початковому етапі кардинальних політичних та соціально-економічних перетворень у країні.

Географічні межі дослідження охоплюють територію сучасної України.

Методи дослідження. Для вивчення основних напрямків діяльності міліції України у зазначений час використано такі історичні методи:

  1. Синхронний метод дозволив одночасно розглядати події і факти, пов’язані з діяльністю органів міліції в сучасних умовах, виділити як загальне, так і окреме в явищах політичного, соціально-економічного характеру, які мали вплив на процес їх формування і розвитку.

  2. Хронологічний метод використовувався для розгляду подій і явищ у їх розвитку, часовій послідовності, у русі і змінах.

  3. Діахронний метод дав можливість відокремити істотні зміни, визначити критерії періодизації основних етапів розвитку міліції України в умовах становлення незалежної держави.

  4. Ретроспективний аналіз якісних змін в українській міліції, який потребував застосування порівняльно-історичного методу.

  5. Метод актуалізації, який дозволив виявити певні закономірності процесу становлення і розвитку міліції України в перше десятиріччя свого існування, узагальнити висновки і розробити рекомендації щодо подальшого використання основних положень дисертаційного дослідження у вивченні найважливіших проблем сучасної історії України.

Поряд з історичними, застосування загальнонаукових міждисциплінарних методів дослідження, зокрема структурно-системного методу, дозволило одночасно розглядати органи міліції, з одного боку, з їх найбільш специфічними завданнями, а з іншого – як складову правоохоронних органів країни. Статистичний метод дозволив представити кількісні дані показників діяльності різних служб міліції, зрушень у їх кадровому складі, динаміку зростання кримінальної злочинності, реформування підрозділів міліції у вигляді різних таблиць, середніх величин тощо. Для висвітлення ставлення населення до діяльності міліції, оцінки стану її роботи використовувався метод історико-соціологічного аналізу.

Важливого значення набуло використання контекст-аналізу, за допомогою якого здійснена систематизація публікацій, а в подальшому – поглиблене дослідження проблем дисертації.

Поєднання вказаних методів і дозволило комплексно та системно дослідити основні напрямки діяльності міліції у зазначений період.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тематиці дослідження, яка до цього часу не була предметом спеціального комплексного вивчення і висвітлення в історичному аспекті. Реальний внесок дисертанта у досліджувану проблему визначається тим, що вперше в українській історіографії ним виявлені і введені в науковий обіг документальні матеріали, які дають можливість:

простежити розвиток організаційно-структурної побудови міліції на момент формування МВС України, а також протягом перших десяти років її існування;

удосконалити загальну характеристику та визначити історичне значення для організації роботи міліції щодо боротьби зі злочинністю основних нормативних документів цього періоду;

проаналізувати діяльність керівництва МВС України, направлену на приведення правових, організаційних, структурних засад функціонування міліції відповідно до нових історичних умов;

узагальнити перші кроки спеціального державного органу – Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президенті України у справі консолідації усіх правоохоронних органів та відповідних відомств для боротьби зі злочинністю;

визначити ефективність взаємодії та координації взаємозв’язків МВС і органів Верховної Ради України як важливої складової законодавчого забезпечення діяльності міліції;

всебічно проаналізувати діяльність міліції України в нових історичних умовах, її боротьбу з найбільш небезпечними, якісно новими видами організованої та економічної злочинності, незаконним обігом наркотиків та зброї, з нелегальною міграцією;

узагальнити досвід боротьби міліції України з корупцією в органах державної влади та управління, з корупцією в самих міліцейських підрозділах;

визначити позитивні і негативні явища, що виникли під час реформування міліції;

дослідити співпрацю міліції України з правоохоронними відомствами інших країн у боротьбі з транснаціональними проявами злочинності.

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що його матеріали можуть бути використані для визначення перспектив розвитку системи МВС України й органів міліції. Узагальнений досвід боротьби міліції із сучасними небезпечними проявами злочинності може бути використаний для підготовки працівників міліції до дій в умовах складної кримінальної ситуації, в пропаганді найбільш ефективних форм боротьби зі злочинністю.

Окремі положення роботи можуть бути використані для написання узагальнених праць з новітньої історії України, права і правоохоронних органів, для підготовки нових збірників документів, навчальних посібників, лекцій з історії України, історії держави та права України, спеціальних курсів, проведення семінарських занять з цих дисциплін у навчальних закладах МВС України, у краєзнавчій літературі, під час підготовки нового видання “Історії міст і сіл України”. Практична реалізація результатів дисертації може знайти широке застосування у виховній та соціально-психологічній роботі в ОВС України. Матеріали дисертації дозволять дослідникам визначити напрямки подальшого вивчення діяльності міліції в новітній історії нашої держави.

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри історії слов’ян Донецького національного університету, кафедри історії та українознавства в Донецькому інституті внутрішніх справ, доповідались на міжнародній (Гомель, 2001), Всеукраїнській (Донецьк, 2001) конференціях, на конференції за результатами науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу в Донецькому національному університеті (2001).

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження опубліковані у 6 наукових статтях загальним обсягом 2, 1др. арк.

Структура дисертації обумовлена змістом і сутністю проблеми, специфікою поставленої мети і завданням дослідження і складається з переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів, які мають внутрішній поділ на підрозділи, висновків, списку використаних джерел і літератури (388 назв), додатків. Обсяг дисертаційного дослідження становить 181 сторінку.

Подобные работы
Мишечкін Геннадій Валерійович
Діяльність вищих закладів освіти України з підготовки фахівців історичного профілю у 90-ті роки ХХ ст.
Прокопчук Любов Володимирівна
Трансформаційні процеси в православних конфесіях України в 90-ті роки ХХ ст.
Назаркіна Олена Іванівна
Протестантські конфесії України в 90-ті роки ХХ ст.: баптистські та п'ятидесятницькі течії
Тупик Оксана Олександрівна
Язичницькі традиції в духовній культурі українців (90-ті рр. ХХ ст.)
Костилєва Світлана Олександрівна
Становлення і розвиток друкованих засобів масової інформації новітньої України (друга половина 80-х - 90-ті рр. ХХ ст.)
Адамович Наталія Миколаївна
Суспільно-політичні чинники конституційного процесу в Україні (90-ті рр. ХХ ст. - початок ХХІ ст.)
Цвигун Оксана Анатоліївна
Демографічні процеси в грецькій меншині Донеччини (90-ті роки ХХ ст. - початок XXI ст.)
Назаркіна Олена Іванівна
Протестанські конфесії України в 90-ті роки ХХ ст.: баптистські та п'ятидесятницькі течії
Гончарова Наталія Олександрівна
Національно-політичний рух студентської та учнівської молоді в Україні (90- ті рр. XIX ст. - лютий 1917 р.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net