Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Боровик Микола Андрійович. Анархістський рух в Україні (1917-1921 рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 228арк. - Бібліогр.: арк. 207-228.

смотреть введение
Введение к работе:

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Обсяг дисертації 228 сторінок. Вона складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку джерел і літератури (22 сторінки, 308 позицій).

Вступ. Актуальність теми дослідження. Революційні події 1917 – 1921 рр. займають особливе місце в новітній історії України. Вони справили непересічний вплив на всю подальшу долю українського народу. Відповідно, впродовж останнього десятиліття зростає кількість наукових публікацій, присвячених різноманітним аспектам суспільних процесів даного періоду.

Невід’ємною складовою цих процесів було розгортання анархістського руху. Анархістам України вдалося об’єднати під своїми гаслами і повести за собою значні маси населення. Вперше у світовій історії саме в Україні анархісти змогли стати політично домінуючою силою на значній території і впритул наблизилися до здійснення соціальних експериментів у відповідності до своєї ідеологічної доктрини. Тому вагомою стає необхідність докласти максимальних зусиль до вивчення соціальних передумов виникнення й поширення анархістського руху, характерних рис його ідейно-організаційної структури та ролі в революційних подіях 1917 – 1921 рр.

Усі ці проблеми викликають жвавий науковий інтерес. Без всебічного, глибокого і об’єктивного дослідження історії анархістського руху не можна відтворити цілісну й об’єктивну картину суспільних процесів цього переломного етапу у вітчизняній історії. Адже здобутки й невдачі анархістів, специфічні форми і загальна спрямованість їх практичної діяльності відобразили не лише наявні на той час політичні, соціальні, національні та інші суперечності, але й стан загальної і політичної культури населення, рівень його національної свідомості, а також цілий ряд характерних рис та закономірностей у розвитку українського суспільства у період його докорінної трансформації.

Актуальність даної теми також посилюється через відсутність комплексних праць з історії анархістського руху в Україні 1917 – 1921 рр.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках науково-дослідної теми “Історія формування і розвитку української держави” (державний реєстраційний номер 01 БФ 046-01), яка включена до тематичного плану Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Об’єктом дослідження є анархістські організації України періоду революції 1917 р. та громадянської війни. Як анархістські в дослідженні кваліфікуються організації і угруповання, програмні установки та (або) практична діяльність яких мали на меті негайну чи поступову ліквідацію в найближчій перспективі державної організації суспільства й заміну її соціальною організацією, базованою на самоврядних структурах і позбавленою будь-яких форм соціальної організації влади людини над людиною.

Предметом дослідження є анархістський рух в Україні 1917 – 1921 рр., а саме – процес утворення, ідейна еволюція та практична діяльність анархістських організацій.

Метою даного дослідження є об’єктивний і комплексний аналіз історії анархістського руху в Україні періоду революції 1917 р. та громадянської війни.

Виходячи з цього визначені такі основні завдання:

проаналізувати джерельну базу та стан наукової розробки історії анархістського руху в Україні 1917 – 1921 рр.;

дослідити соціально-політичні передумови відродження та поширення анархістського руху в Україні у 1917 – 1921 рр.;

простежити за розвитком анархістського руху в Україні у період революції 1917 р. та громадянської війни і визначити його специфіку в контексті загальноросійського анархістського руху;

дослідити особливості стратегії й тактики анархістських організацій України;

проаналізувати сутність, значення та наслідки процесу ідейної диференціації в анархістському русі;

з’ясувати роль анархістів у розвитку повстанського руху в Україні взагалі і махновського руху зокрема, а також визначити міру впливу анархістської ідеології на формування політичної програми останнього;

проаналізувати причини занепаду та зникнення анархістського руху з політичної арени України;

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з лютого 1917 по жовтень 1921 рр., тобто від відродження анархістського руху в Україні, пов’язаного з перемогою Лютневої 1917 р. революції до його занепаду і ліквідації під репресивним тиском радянської держави. Датування подій у тексті дисертації здійснено: до 1 січня 1918 р. – за старим стилем, з 1 січня (14 лютого 1918 р.) – за новим стилем.

Територіальні межі дослідження визначаються сучасними кордонами України за винятком західноукраїнського регіону, в якому анархістський рух не набув значного поширення. Вони охоплюють українські землі, що на різних етапах революції та громадянської війни входили до складу таких держав як Росія, УНР, Українська Держава, УСРР.

Методологічною основою роботи є принципи науковості, об’єктивності й історизму. Вирішенню поставлених у дисертації завдань сприяло використання порівняльно-історичного, проблемно-хронологічного, статистичного та аналітичного методів наукового пізнання.

Наукова новизна дисертації полягає у постановці та розробці актуальної теми, яка не отримала всебічного та об’єктивного висвітлення в історичній літературі. В дослідженні на основі широкого кола вперше залучених до наукового обігу документальних матеріалів та опублікованих джерел дається комплексний аналіз розвитку анархістського руху в Україні періоду революції 1917 р. та громадянської війни, висвітлюється його роль і значення у перебігу політичних подій в України у даний період. Вперше одержано нові дані щодо динаміки поширення анархістського руху та загальної чисельності анархістських організацій України у 1917 – 1921 рр. Дістало подальший розвиток дослідження проблеми ідейної диференціації в анархістському русі, формування анархістської програми суспільних перетворень, ролі анархістів у розгортанні селянсько-повстанського руху та впливу анархістської ідеології на формування політичної програми махновського руху. Окрім того, виявлено цілий ряд неточностей і фальсифікацій, які мали місце у історіографії.

Практичне значення дисертації полягає в тому, що її фактичний матеріал, основні положення й висновки можуть бути використані при створенні спеціальних і узагальнюючих праць з історії України, підручників, нормативних та спеціальних курсів, навчальних програм. Матеріали дослідження можуть застосовуватися в лекційних курсах, де висвітлюються політичні, соціальні, національні та інші аспекти історії революції та громадянської війни в Україні.

Апробація результатів дисертації здійснювалась у формі доповідей на наукових конференціях: “51-а наукова студентська конференція історичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка”, (Київ, 27 квітня 1994 р.), Третя міжнародна студентська історична науково-методична конференція “Історія Батьківщини і сучасність”, (Київ, Національний Технічний Університет “Київський Політехнічний Інститут”, 23-25 квітня 1996 р.). Основні результати дисертації викладені у трьох наукових публікаціях загальним обсягом 2,5 друк. арк.

Подобные работы
Ісаков Павло Миколайович
Селянський повстанський антикомуністичний рух на Лівобережній Україні (березень 1919 - листопад 1921 рр.)
Верезомська Світлана Жоржівна
Ф.Ернст у пам'яткоохоронному русі України 1917-1933 рр.
Чоп Володимир Миколайович
Махновський рух в Україні 1917-1921 рр.: проблеми ідеології, суспільного та військового устрою
Крупина Віктор Олександрович
Білий рух в Україні (1917-1920рр.)
Куташев Ігор Вікторович
Селянський рух в Україні (березень 1917 р. - квітень 1918 р.)
Бондаренко Володимир Григорович
Вільнокозацький рух на Півдні України (1917-1918 рр.)
Половець Володимир Михайлович
Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861- 1917 рр.)
Герасименко Олена Володимирівна
Селянський рух на Лівобережній Україні (1900 - лютий 1917 рр.)
Барановська Надія Михайлівна
Національно-визвольний рух в Україні за відновлення державної незалежності (березень 1917 р.- квітень 1918 р.)
Філоретова Лариса Мартіївна
Опозиційний рух учителів і учнівської молоді України в другій половині 1907 - на початку 1917 рр.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net