Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Павко Анатолій Іванович. Становлення та діяльність політичних партій і організацій в Україні наприкінці XIX - на початку ХХ ст.: Дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2001. - 516арк. - Бібліогр.: арк. 462-516.

Подобные работы
Олянич Валентина Володимирівна
Розвиток цукрової промисловості на Лівобережній Україні (наприкінці XIX- на початку XX ст.)
Кривобок Олександр Павлович
Діяльність політичних партій та організацій на півночі Лівобережної України у кінці ХІХ - на початку ХХ ст.
Терзі Олена Станіславівна
Питання організації державної влади в програмних документах та діяльності сучасних політичних партій України (1989-1996 рр.)
Морозов Олег Вікторович
Вплив нової митної політики на соціально-економічний розвиток українських губерній у складі Російської імперії наприкінці XIX - на початку XX ст.
Мисак Наталія Федорівна
Українська інтелігенція Галичини наприкінці XIX - на початку ХХ ст.: соціально-професійний аспект
Гаврилюк Світлана Віталіївна
Становлення й розвиток історичного пам'яткознавства Волині, Холмщини і Підляшшя (XIX - початок XX ст.)
Гузенко Юрій Іванович
Становлення і діяльність громадських благодійних об'єднань на Півдні України в другій половині XIX - на початку XX ст. (на матеріалах Херсонської губернії)
Горбачова Ольга Сергіївна
Громадські організації в Україні другої половини 80-х - початку 90-х рр. ХХ ст.: процес становлення та розвитку.
Буравченко Руслан Всеволодович
Історичні умови становлення та розвиток цукрової промисловості в Україні (ХІХ - початок ХХ ст.)
Вовк Світлана Олександрівна
Становлення та розвиток міжрегіонального співробітництва прикордонних областей України і Російської Федерації (наприкінці ХХ ст.- на початку ХХІ століття)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net