Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Технічні науки
Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології

Диссертационная работа:

295. Рубін Едуард Юхимович. Моделі, методи та технології оцінювання якості процесу освіти на основі інформаційних показників: дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". - Х., 2005.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Сучасний період розвитку економіки України можна характеризувати як перехідний від державної планової системи до ринкової. Другою особливістю дійсного періоду є процес інтеграції економіки України в європейську економічну та освітню системи. У цих умовах проблема забезпечення раціональних взаємовідношень між трьома основними компонентами розвитку суспільства виробництвом, наукою та освітою здобуває особливої значимості. Головне місце в цьому тріумвіраті варто віддати освіті, рівень якої покликаний підтримувати й розвивати науку, а отже й економіку України. З огляду на ці обставини, можна охарактеризувати структуру вищої технічної освіти, яка формується, наступними основними ознаками. По-перше, сучасна освіта повинна бути досить широкою, з метою забезпечення мобільності фахівця в умовах мінливої ринкової кон'юнктури. По-друге, вища технічна освіта повинна базуватися на досить потужній фундаментальній підготовці в області математики, фізики, хімії, економіки та інших наукових напрямків відповідно до профілю підготовки. По-третє, випускник вищого технічного навчального закладу зобов'язаний досконало опанувати сучасними інформаційними технологіями, без яких у цей час неможливий який-небудь розвиток науки, економіки і промислового виробництва.

Реалізація викладених принципів вищої технічної освіти з урахуванням входження України в Болонський освітній процес неможлива без широкого застосування математичних методів і прогресивних інформаційних технологій. Значний прогрес у цьому напрямку досягнуто у ряді компонентів освітньої системи. Це, насамперед, стосується автоматизації процесів управління вищими навчальними закладами і їхніми мережами. Другий напрямок інформатизації навчального процесу пов'язано з автоматизацією оцінки рівня знань, отриманих студентами з окремих дисциплін. І, нарешті, третій напрямок охоплює всі проблеми дистанційної освіти.

У той же час проблема оцінки якості освіти по суті справи не має досить аргументованої формалізації. Як правило, під якістю освіти розуміється кадровий і матеріально-технічний потенціал з однієї сторони і успішність випускників з іншої. Такий підхід у значній мірі є багатокритеріальним, а тому в значній мірі суб'єктивним, оскільки вимагає широкого залучення експертних методів. Таким чином, тема дисертаційної роботи, спрямованої на формалізацію процесу оцінки якості освіти, представляється актуальною.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі системного аналізу та управління НТУ "ХПІ" у рамках держбюджетної теми МОН України: "Розробка інформаційних моделей для реалізації процедур структурного синтезу в комп’ютерно-інтегрованих системах" (№ ДР 0103U001543), де здобувач був виконавцем.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка методу та інформаційної технології оцінки якості освітнього процесу, що дозволяє кількісно оцінити потенційні можливості змісту освіти і класифікувати випускників у відповідності з досягнутими результатами по різних напрямках майбутньої діяльності. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

1. Сформулювати постановку задачі кількісної оцінки змісту і якості освіти на основі статистичних даних з успішності.

2. Обґрунтувати вибір показника ступеня зв'язку між навчальними дисциплінами та методику його статистичної оцінки.

3. Розробити методику визначення інтегральних показників, які характеризують інформаційну наповненість навчального процесу.

4. Розробити математичну модель задачі декомпозиції множини навчальних дисциплін на блоки, які відбивають основні напрямки професійної діяльності випускників.

5. Розробити методи й алгоритми групування множини дисциплін на характерні блоки.

6. Розробити програмне забезпечення для реалізації розроблених моделей.

7. Провести імітаційне моделювання запропонованих методів.

8. Провести практичну апробацію алгоритмів оцінки якості та класифікації випускників.

Об'єктом дослідження в дисертаційній роботі є процес управління якістю вищої освіти.

Предметом дослідження є моделі, методи та інформаційні технології кількісної оцінки змісту освіти і рівня випускників на основі інформаційних показників.

Методи дослідження. У дисертаційній роботі для одержання кількісних оцінок змісту освіти використовуються методи багатомірного статистичного аналізу, теорії імовірностей, а також теорії інформації. Для рішення задачі класифікації студентів використані підходи характерні для багатомірного кластерного аналізу. Експериментальне дослідження ефективності розроблених алгоритмів проводилося методами імітаційного моделювання. Для генерації випадкових даних з заданою структурою зв'язків використані методи лінійної алгебри.

Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий результат роботи полягає в обґрунтуванні, розробці та комп'ютерній реалізації статистичного підходу до кількісної оцінки змісту освіти і рівня кваліфікації випускників на основі інформаційних показників.

Наукові результати, одержані в даній роботі, полягають у наступному:

1. Уперше запропоновано і науково обґрунтовано метод оцінки якості освіти, який базується на статистичних даних успішності та інформаційних показників взаємозв'язку навчальних дисциплін, що дозволяє одержати обґрунтовані методи виміру, як потенційних можливостей змісту освіти, так і кваліфікації випускників.

2. Уперше запропоновані числові показники напруженості й блочності навчальних програм, які дозволяють кількісно оцінити структуру та інформаційне наповнення змісту освіти по конкретній спеціальності.

3. Одержали подальший розвиток ітераційні та декомпозиційні методи групування, які дозволяють ефективно здійснювати розбивку множини параметрів на групи з максимальним ступенем інформаційного зв'язку.

4. Запропоновано імітаційну модель навчального процесу, яка дозволяє об'єктивно оцінити ефективність розроблених методів і технологій.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені моделі, методи й технології, у тандемі з об'єктивною системою оцінки рівня знань, дозволяють одержати кількісні оцінки інформаційної напруженості навчальних планів і програм, що дає можливість обґрунтувати рекомендації з їхнього коректування з метою виключення дублюючих одна одну дисциплін і дисциплін, не пов'язаних з аналізованим освітнім напрямком. Алгоритми групування навчальних дисциплін на блоки з вибором найбільш інформативних дозволяють принципово вирішити задачу класифікації випускників і дати їм рекомендації з майбутнього працевлаштування.

Розроблені моделі, методи й технології були апробовані на факультеті інформатики й управління Національного технічного університету "ХПІ" для навчальних програм і вибору найбільш інформативних дисциплін з напрямків "Прикладна математика" і "Комп'ютерні науки".

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати дисертаційного дослідження одержані здобувачем самостійно, серед них:

- метод оцінки якості процесу освіти на основі імовірнісно-статистичної оцінки ступеня взаємозв'язку між навчальними дисциплінами;

- кількісні показники напруженості й блочності навчальних планів і програм по конкретній спеціальності;

- нові методи рішення задач групування, орієнтовані на високу розмірність множини групованих параметрів;

- імітаційна модель навчального процесу, що дозволяє тестувати запропоновані методи групування та досліджувати ефективність методики класифікації випускників.

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати дисертаційної роботи були представлені й одержали підтримку на міжнародних науково-технічних конференціях: "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" (м. Харків, 2003р., 2004р.), "Наука та освіта - 2004" (м. Дніпропетровськ, 2004р.), "Проблеми інформатики й моделювання" (м. Харків, 2004р.), "Гуманітарно-технічна еліта та управління великими соціальними системами" (м. Харків, 2004р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 робіт, з них 6 статей у виданнях, рекомендованих ВАК України, та 3 – в працях наукових конференцій.

Подобные работы
Мохаммадреза Моссаварі
Моделі та методи оцінки і оптимізації показників живучості комп’ютерних мереж з технологією MPLS
Гамаюн Ігор Петрович
Моделі та методи інформаційної технології адаптивного синтезу оптимальної технологічної схеми складання
Гордєєв Олександр Олександрович
Моделі, методи та інформаційна технологія оцінки якості програмного забезпечення на основі профілювання та засіву дефектів
Шувалова Людмила Аркадіївна
Структурно-функціональні моделі та методи інформаційної технології адаптивного управління технологічними процесами фасування
Ткачук Микола В'ячеславович
Моделі, методи та інформаційні технології адаптивної розробки та реінжинірингу інформаційно-управляючих систем
Орловський Дмитро Леонідович
Моделі, методи та інформаційні технології ситуаційного управління прибутком підприємства
Дерев'янченко Борис Ігоревич
Моделі, методи та інформаційна технологія в управлінні розвитком виробництва сільськогосподарських тракторів
Варфоломєєва Ілона Володимирівна
Моделі, методи та інформаційна технологія інженерії квантів знань для підтримки технологічних рішень в гарячештампувальному виробництві
Головир Віктор Олександрович
Моделі, метод та інформаційна технологія розробки багатоверсійних інформаційно-управляючих систем на базі автоматів з програмованою логікою
Сліпченко Олена Вікторівна
Моделі, методи та інформаційні технології економічного моніторингу і управління фінансовими ресурсами ієрархічних бізнес-структур

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net