Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Технічні науки
Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології

Диссертационная работа:

288. Рзаєва Світлана Леонідівна. Прогнозування попиту на навчальні послуги (післядипломна освіта) та впровадження новітніх інформаційних технологій для підвищення ефективності їх реалізації: дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Науково-виробнича корпорація "Київський ін-т автоматики". - К., 2005.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дисертації. Швидкі зміни техніки й технологій, гуманізація суспільних відносин привели до того, що фахівці вимушені протягом усього свого життя постійно оволодівати новими знаннями. Для забезпечення конкурентної здатності держави на світовому рівні необхідно створити потужну та гнучку систему післядипломної дистанційної освіти (СПДО).

При створенні СПДО в країні потрібно вивчити річну потребу в після-дипломній освіті. Кількісний показник необхідний для забезпечення та організації освітнього процесу в цілому, тобто для організаційної підготовки (можливі форми та вимоги щодо організації навчального процесу); потреби в кадрах (кількісні показники професорсько-викладацького, інженерно-технічного, адміністративного складу та інших робітників); методичного забезпечення; технічного устаткування та програмного забезпечення; інформаційного забезпечення (конспекти лекцій, навчальні посібники, методичні матеріали на паперових та електронних носіях, довідники, різні бази даних методичних матеріалів тощо).

При створенні системи післядипломної дистанційної освіти (вона повинна бути ефективною й економічно доцільною) необхідно розглянути всі складові цієї системи і визначити можливості організації її елементів. Адекватність відображення цих складових ієрархічним графом цілей і задач з графом організаційної структури є однією з основних умов оптимального функціонування навчального закладу як системи.

Згадане вище обумовлює актуальність прогнозу попиту на навчальні послуги СПДО та впровадження новітніх інформаційних технологій для підвищення їх ефективної реалізації.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри економічної кібернетики Київського національного торговельно-економічного університету на 2000-2003 рр. з принципів, теоретичних засад побудови та технології проектування систем дистанційного навчання, до планів науково-дослідних робіт, які виконувались на замовлення Міністерства освіти і науки України “Розробка основних технічних рішень та структури комплексу технічних засобів системи дистанційного навчання Київського національного торговельно-економічного університету з елементами її типізації” (№ державної реєстрації 0100U006109).

Об’єктом дослідження в дисертаційній роботі є система післядипломної дистанційної освіти.

Предметом дослідження є процес визначення кількісних показників попиту на навчальні послуги та стратегія організації навчання в системі післядипломної дистанційної освіти.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка імітаційних моделей прогнозування попиту на навчальні послуги системи післядипломної освіти для України в цілому і для регіонів або для обраного фаху, розробка принципів і методів побудови прогресивних інформаційних освітніх систем на єдиній системній основі, спрямованій на підвищення якості та ефективності навчального процесу.

Відповідно до поставленої мети визначено такі основні завдання дослідження:

аналіз існуючих освітніх структур післядипломної освіти;

дослідження з позицій системного підходу функціонування системи дистанційної освіти, яка є основою формування комплексу завдань ефективного управління навчальним процесом в інформаційних освітніх системах;

розробка імітаційних моделей щодо визначення кількісних показників попиту на навчальні послуги системи післядипломної освіти для України в цілому і для регіонів або для обраного фаху;

розробка організаційної моделі процесу наукової, освітньої діяльності системи післядипломного дистанційного навчання;

здійснення декомпозиції поданого комплексу задач, що забезпечує постановку та розв’язування задач розробки інформаційних освітніх систем, згідно з методологією системного проектування;

побудова логічної схеми задач системного проектування інформаційної освітньої системи (формалізація процесу проектування);

формування системних вимог щодо створення та функціонування даного виду освіти.

Методи дослідження. Для теоретичних досліджень при розробці іміта-ційних моделей прогнозування попиту на навчальні послуги системи післядиплом-ної освіти для України в цілому і для регіонів або для обраного фаху використову-ються методи системного аналізу, теорії ймовірностей та математичної статистики.

Методологічний процес проектування моделі діяльності системи післядипломної дистанційної освіти базується на процесі синтезу складних систем з ієрархічним комплексом моделей, що описуються CASE-технологією BРwin.

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційному дослідженні створені оригінальні імітаційні моделі прогнозування попиту на навчальні послуги системи післядипломної освіти для України в цілому і для регіонів або окремо обраного фаху, які дозволяють значно підвищити ефективність планування роботи системи післядипломної дистанційної освіти. Розроблено програмний датчик випадкових чисел, які розподілені за довільним законом та задаються за допомогою гістограми функції розподілу випадкової величини. На відміну від уже існуючих датчиків, які генерують випадкові числа за законом, заданим гістограмою інтегральної функції щільності з розбиттям на рівновеликі інтервали, створений датчик не накладає жодних обмежень на інтервали, а дозволяє працювати з обрізаними гістограмами, тобто з їх частинами. Застосування такого датчика спрощує процес формування початкової інформації, оскільки відпадає необхідність доведення належності випадкових величин до будь-якого відомого закону розподілу випадкових чисел, а також дозволяє уникнути помилок, які виникають при апроксимації випадкових величин теоретичними законами розподілу.

Засобами CASE-технології BPwin вперше створено інформаційну модель процесу навчання в системі післядипломної дистанційної освіти AS-IS (“Як є”) та після її детального вивчення знайдено найбільш уразливі місця побудови й функ-ціонування процесу навчання. З метою виправлення й усунення недоліків створено модель діяльності СПДО TO-BE (“Як буде”), реалізація якої суттєво поліпшує процес проектування та організації функціонування систем дистанційного післядипломного навчання. Охарактеризовані всі основні компоненти й складові розглянутих систем та механізми впливу на діяльність таких закладів освіти в ході проведення освітнього процесу. Створені діаграми композиції та декомпозиції вищезгаданих процесів з деталізацією окремих його підпроцесів. Зроблені висновки щодо функціонування та перспективного планування СПДО.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій. Наукові положення, висновки та рекомендації дисертації обґрунто-вані коректним застосуванням апарата імітаційного моделювання, теоретичних засад побудови і технології проектування систем дистанційного навчання, успіш-ною програмною реалізацією розроблених імітаційних моделей та ефективним практичним впровадженням результатів дисертаційних досліджень у роботу Науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти та науки України.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені імітаційні моделі прогнозу кількісних показників попиту на навчальні послуги дозволяють значно підвищити ефективність планування роботи системи післядипломної освіти як на поточний рік, так і на перспективу. Результати, що отримані в дисертаційному дослідженні, реалізовані й впроваджені у практичну роботу Науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти та науки України. Принципи, теоретичні засади побудови та технологія проектування систем дистанційного навчання, зокрема, принципи й методи застосування CASE-технології BPwin при організації системи дистанційного навчання реалізовані в рамках виконання науково-дослідних робіт за темою 0100U006109, прийняті міжвідомчою комісією Міністерства освіти і науки України. Вони використані в навчальному процесі КНТЕУ в рамках лекційного курсу та практичних занять з дисципліни “Інформаційні технології та системи”.

Публікації. Результати дисертаційних досліджень опубліковані в 11 друкованих працях, серед яких: 1 стаття в науковому фаховому журналі, 5 статей у фахових збірниках наукових праць, 5 тез доповідей на конференціях.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень повідомлені на міжнародних конференціях з керування “Автоматика-2001” (м. Одеса, 2001 р.), “Автоматика-2002” (м. Донецьк, 2002 р.), 3-й міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми науки та освіти” (м. Ужгород, 2002 р.), конференції “Інтернет, освіта, наука – 2000” (м. Вінниця, 2000 р.), науково-методичній конференції “Проблеми безперервної освіти в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України” (м. Івано-Франківськ, 2002 р.), щорічних конференціях професорсько-викладацького складу КНТЕУ, на постійно діючому семінарі наукової ради з проблеми “Кібернетика” НАН України “Організація програмного забезпечення АСУ” (2001-2003 рр.).

Особистий внесок здобувача. Всі основні наукові результати, що виносяться на захист, отримані особисто автором. Всі друковані праці С.Л.Рзаєвої опубліковані без співавторів.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків і додатків, які містять документи щодо впровадження результатів роботи. Обсяг дисертації 185 сторінок. Робота містить 32 рисунка та 3 додатки. Список використаних літературних джерел на 13 сторінках налічує 196 найменувань.

Подобные работы
Дереза Андрій Юрійович
Дослідження та впровадження інформаційних технологій оперативного аналізу в системах медичного моніторингу
Рубін Едуард Юхимович
Моделі, методи та технології оцінювання якості процесу освіти на основі інформаційних показників
Манако Алла Федорівна
Лексикографічна теорія побудови МАНОК-систем та її застосування в інформаційних технологіях дистанційної освіти
Трегубенко Ірина Борисівна
Методи та моделі оптимізації системи управління навчальним процесом в вищих закладах освіти
Чередниченко Ольга Юріївна
Моделі, алгоритми та інформаційні технології управління розвитком соціально-економічних систем (на прикладі вищої освіти України)
Чередніченко Ольга Юріївна
Моделі, алгоритми та інформаційні технології управління розвитком соціально-економічних систем (на прикладі вищої освіти України)
Манжос Юрій Семенович
Семантичні моделі, методи та інформаційна технологія підвищення надійності програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем
Ю.С. Манжос
Семантичні моделі, методи та інформаційна технологія підвищення надійності програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем
Білобородько Оксана Іванівна
Інформаційна технологія підвищення достовірності оцінки надійності обслуговуваної космічної техніки
Зіноватна Світлана Леонідівна
Інформаційна технологія підвищення продуктивності автоматизованих систем методами реструктуризації бази даних

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net