Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Технічні науки
Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології

Диссертационная работа:

14. Антоник Михайло Стефанович. Інформаційна технологія побудови автоматизованої системи управління навчальним процесом: дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Державний комітет зв'язку та інформатизації України ; НАН України; Державний НДІ інформаційної інфраструктури. - Л., 2005.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Аналіз відомих автоматизованих систем управління навчальним процесом (АСУ НП) показує, що вони функціонують з використанням елементів традиційних інформаційних технологій, які застосовуються при оптимізації організаційної структури і методів навчання. Створення засобів автоматизованого управління навчальним процесом спричинене тим, що в ринкових умовах навчальні заклади повинні мати змогу швидко адаптуватись до кон’юнктурних змін на ринку праці, враховувати нові наукові та науково-методичні досягнення, орієнтуватися на сучасні технології виробництва. Розроблення інформаційних технологій для систем аналізу і управління навчальним процесом є актуальною задачею, оскільки широка мережа навчальних закладів різних рівнів акредитації та форм власності зумовлює необхідність незалежного контролю за дотриманням державних стандартів в галузі освіти.

Значний внесок у розроблення та дослідження підходів, методів, моделей та засобів автоматизованого управління навчальним процесом зробили вчені, праці яких відносяться до різних галузей науки, а саме А.І.Берг, В. І. Скуріхін, В. М. Глушков, А. А. Стогній. Фундаментальні дослідження
з автоматизованого навчання, структури процесів мислення, теорії розв’язання дидактичних задач провели в 1963–1969 рр. Г. Паск, Д. Гартлі, Д. Нільсон, Р. Бенерджі, М. Мінський. Отримані результати використовувались при розробленні апаратно-програмного забезпечення тренажерів для пілотів авіації, космічних апаратів, операторів у промисловості і на транспорті. Сучасні дослідження з розроблення систем автоматизації процесів навчання та їх контролю (тестування) виконали: Л. П. Оксамитна, Т. І. Коджа, А. І. Башмаков, Н. В. Матвіїшина, В. О. Деповський та інші.

Але, разом з тим, запроваджені автоматизовані системи управління компонентами навчального процесу не завжди дають змогу системно аналізувати і адекватно відображати поточний стан навчального процесу загалом, оскільки він суттєво залежний від суб’єктивних впливів людського фактору. Тому аналіз його в режимі реального часу є досить складним, але й одночасно потрібним, особливо в теперішніх умовах, при застосуванні широкого спектру систем і методів навчання та контролю знань. Отже, дослідження в галузі розроблення інформаційних технологій для побудови автоматизованої системи управління із забезпеченням можливості оперативного контролю якості процесу навчання є актуальними як для науки, так і для практичного застосування в галузі освіти.

Зв’язок роботи з науковими програмами. Основу дисертаційної роботи складають результати теоретичних та практичних досліджень, проведених автором при виконанні планових науково-дослідних робіт Української академії друкарства у 2000-2004 рр. – розроблено та обґрунтовано структуру автоматизованої системи управління навчальним процесом, методи формування інформаційної моделі для управління навчанням, а також у Державному науково-дослідному інституті інформаційної інфраструктури при виконанні теми «Базові компоненти образного комп’ютера для швидкого адаптивного аналізу, розпізнавання, компресії, архівації та пошуку аудіовідеоінформації» (контракти №ОК-2001-21 та №ОК2001-32 ДНТП «Образний комп’ютер», Постанова КМУ від 08.11.2000 р., № 1562) – розроблено інформаційні технології верифікації стану об’єкта в умовах апріорної невизначеності параметрів та елементів його структури.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є створення інформаційної технології для побудови системи автоматизованого управління, аналізу та контролю навчального процесу, що дає змогу верифікувати навчальний процес в режимі реального часу. Для досягнення мети в роботі вирішено такі задачі:

- проаналізовано існуючі методи управління та аналізу процесу підготовки фахівців, що отримують освітні послуги у навчальних закладах;

- розроблено та обґрунтовано структуру автоматизованої системи управління навчальним процесом в закладах освіти різних рівнів акредитації;

- розроблено методи аналізу навчального процесу в режимі реального часу;

- розроблено методи формування інформаційної моделі для систем автоматизованого управління навчанням;

- обґрунтовано принципи організації взаємодії всіх учасників навчального процесу з автоматизованою системою.

Об’єкт дослідження — автоматизовані системи управління та аналізу навчального процесу, що функціонують в режимі реального часу.

Предмет дослідження — інформаційна технологія аналізу та синтезу структури і засобів побудови систем управління навчального процесу.

Методи досліджень. Для розв’язання задач і досягнення поставленої у роботі мети використано: методи математичної логіки, теорії множин, теорії графів при обґрунтуванні структури автоматизованої системи управління процесом навчання, синтезі алгоритмів і програм тестування; методи теорії інформації та математичного моделювання при розробленні стратегій, моделей управління, навчальних програм, графіків і розкладів занять в реалізації циклової динаміки навчального процесу.

Наукова новизна одержаних результатів:

- розроблено методи організації інформаційних засобів із використанням логіко-математичних моделей протікання циклового навчального процесу, які дають змогу розв’язувати задачі оцінювання системи навчання та автоматизувати управління процесом навчання в освітніх закладах;

- розроблено методи аналізу процесу навчання, що базуються на логічних, математичних процедурах в інформаційних технологіях синтезу систем автоматизованого управління навчанням і забезпечують можливість здійснювати оцінювання рівня якості надання освітніх послуг не тільки в періоди екзаменаційних сесій, але й в довільні моменти функціонування цього процесу;

- вперше обґрунтовано методи аналізу непередбачуваних подій, що виникають в процесі навчання, які базуються на ланцюгах скінченних графів і дерев рішень та прийняті за основу при виборі стратегій проведення навчального процесу;

- обґрунтовано метод організації взаємодії учасників навчального процесу та автоматизованої системи управління навчанням в межах локальної інформаційної мережі для ефективного управління навчанням;

- розроблено методи контролю процесу навчання з використанням інтелектуальних тестів та логічних класифікаторів знань, що дають змогу формувати і реалізувати управляючі дії відносно складових навчального процесу з метою забезпечення заданого алгоритму функціонування.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені методи забезпечують можливість аналізу процесу навчання та функціонування системи управління на різних функціональних перерізах, що дає змогу оперативно отримувати інформацію та формувати управляючі дії, які стосуються окремих груп учасників навчального процесу. Практичну цінність мають такі отримані в роботі результати:

- розроблена інформаційна модель процесу підготовки фахівців для побудови автоматизованої системи управління процесом навчання,

- розроблені функціональні схеми системи управління процесом навчання, що дають змогу надавати різного типу інформацію про поточний стан навчального процесу в заданий момент часу, модель діалогу учень – вчитель,

- обґрунтовані загальні принципи організації автоматизованої системи управління навчанням, які передбачають можливість реалізації процедур втручання в навчальний процес при виникненні непередбачуваних подій;

- розроблені, з використанням інформаційних технологій управління та верифікації знань, структура системи управління та спосіб вибору прикладного програмного забезпечення.

Практичне значення посилюється універсальністю розроблених інформаційних технологій, що дає змогу реалізувати АСУ НП у закладах освіти різних рівнів акредитації. Результати досліджень використано в навчальному процесі Української академії друкарства при викладанні курсів «Автоматизовані системи керування виробництвом» та «Інформаційні системи і технології на підприємствах», а також при реалізації АСУ НП на базі класів комп’ютерного навчання обсягом до 80 навчальних місць.

Особистий внесок здобувача. Усі основні положення дисертаційної роботи розроблені автором самостійно. В працях, написаних у співавторстві, здобувачеві належать: [1] – розроблення моделей процесу підготовки фахівців, [4] – розроблення методів аналізу результатів тестування, [7] – розроблення засобів оцінювання ефективності системи навчання.

Апробація результатів роботи. Результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на XXІIІ науково-технічній конференції “Моделювання” в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Е. Пухова (Київ, 2004), науково-практичній конференції „Сучасні проблеми телекомунікацій — 2004” (Національний університет „Львівська політехніка”, Львів, 2004), науково-методичній конференції „Підготовка фахівців в галузі телекомунікацій і Болонський процес” (Національний університет „Львівська політехніка”, Львів, 2004), міжнародній конференції „Інформаційні технології друкарства” (Українська академія друкарства, Львів, 2004), міжнародній науково-практичній конференції „Інформаційні технології в сучасній економіці, менеджменті та освіті” (Львів, 2005), на наукових семінарах відділу технічної діагностики Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України, Державного НДІ інформаційної інфраструктури, Української академії друкарства (2002-2005 рр.).

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладено у 13 наукових працях, у тому числі в 10 статтях у фахових наукових виданнях.

Подобные работы
Кукленко Дмитро Вікторович
Моделі та інформаційні технології інтелектуального інжинірингу даних в автоматизованих системах управління технологічними процесами
Рогожин Михайло Валерійович
Побудова інформаційних технологій у системі управління регіонального рівня
Трегубенко Ірина Борисівна
Методи та моделі оптимізації системи управління навчальним процесом в вищих закладах освіти
Карпенко Василь Миколайович
Організація системи автоматизованого управління процесом буріння на основі багатопараметричної інформаційної моделі
Яковенко Олександр Євгенович
Моделі та методи контролю знань в автоматизованій системі управління навчальним процесом
Приймак Микола Володимирович
Основи теорії моделювання, аналізу і прогнозу в автоматизованих системах управління ритмічними процесами
Коджа Тетяна Іванівна
Автоматизована система управління та контролю знань в процесі навчання
Мещеряков Володимир Іванович
Автоматизована система перетворення інформаційних потоків для управління високоенергетичними процесами
Бабенко Микола Іванович
Система підтримки прийняття рішень при управлінні навчальним процесом загальноосвітнього закладу

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net