Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Технічні науки
Машини і процеси поліграфічного виробництва

Диссертационная работа:

549. Мельников Олександр Валерійович. Удосконалення процесу зволоження в плоскому офсетному друці: дис... канд. техн. наук: 05.05.01 / Українська академія друкарства. - Л., 2004.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми: Проблеми, пов’язані із вдосконаленням технологічного процесу зволоження в плоскому офсетному друці та обладнання, що супроводжує використання зволожувальних розчинів, викликали інтерес багатьох дослідників, більшість з яких основну увагу приділяли аналізу змочування офсетної друкарської форми зволожувальним розчином та взаємодії зволожувального розчину з папером та фарбою. Поза увагою дослідників залишались такі складові процесу плоского офсетного друку, як офсетне гумотканинне полотно, друкарська машина і зона
її обслуговування. Ці складові технологічного процесу плоского офсетного друку
із зволоженням набувають особливого значення в зв’язку з потребою науково-обгрунтованого створення вітчизняного зволожувального розчину з одночасним зменшенням його негативного впливу на обслуговуючий персонал та навколишнє середовище, що і визначає актуальність досліджень.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами: Науковий напрямок дисертаційної роботи пов’язаний з темою «Інтенсифікація технологічних процесів поліграфічного виробництва і поліпшення якості друкованих виробів»,
над якою працює кафедра технології друкованих видань та паковань Української академії друкарства, та Національною програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001—2005 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. № 1320.

Мета і задачі дослідження: Вдосконалення технологічного процесу плоского офсетного друку шляхом розроблення зволожувального розчину та засобів зниження впливу його шкідливих викидів на працівників та навколишнє середовище.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:

— вивчити закономірності впливу технології плоского офсетного друку,
що використовує зволожувальні розчини, на контактуючі поверхні та навколишнє середовище;

— дослідити і проаналізувати друкарсько-технічні властивості вітчизняних
та імпортних зволожувальних розчинів, що застосовуються на виробництві, розробити рекомендації щодо друкарсько-технічних вимог до таких розчинів;

— здійснити моделювання та оптимізацію розробленого зволожувального розчину, що відповідає сучасним технологічним вимогам;

— дати кількісну і якісну оцінку шкідливих речовин, що виділяються
в процесі плоского офсетного друку;

— розробити нові конструкції вловлюючого устаткування, які забезпечують доведення викидів шкідливих речовин, що утворюються в процесі друку, до рівнів граничнодопустимих концентрацій та граничнодопустимих викидів;

— провести виробничі випробування розробленого вловлюючого устаткування та офсетного друкарського процесу із застосуванням розробленого зволожувального розчину.

Об’єкт дослідження: Технологічний процес плоского офсетного друку
із зволоженням.

Предмет дослідження: Друкарсько-технічні властивості зволожувальних розчинів і явища, що відбуваються під дією зволожувальних розчинів,
на контактуючих поверхнях та у навколишньому середовищі.

Методи дослідження: Для визначення впливу факторів технологічного процесу плоского офсетного друку, пов’язаних з використанням зволожувальних розчинів, обрані сучасні методики дослідження властивостей зволожувальних розчинів та їх взаємодії з контактуючими поверхнями.

Дослідження та порівняльний аналіз запропонованого та існуючого вловлюючого обладнання проводили на експериментальному стенді Національного університету «Львівська політехніка».

Для досягнення поставленої в роботі мети застосоване математичне моделювання і системний аналіз. Опрацювання експериментальних даних здійснено за допомогою програмного забезпечення Mat Cad 2000.

Наукова новизна одержаних результатів: Встановлено вплив технологічних властивостей зволожувальних розчинів, що застосовуються в друкарському процесі,
на контактуючі поверхні і умови їх використання в офсетних друкарських машинах та визначені друкарсько-технічні показники зволожувальних розчинів, на основі яких розробленні технічні вимоги до них.

За допомогою комп’ютерного програмного забезпечення проведено моделювання та оптимізацію складу розробленого зволожувального розчину
з досягненням значно меншого, ніж в аналогах, вмісту ізопропилового спирту.

Встановлені закономірності технологічних умов використання розробленого зволожувального розчину, вивчені його друкарсько-технічні властивості
та здійснено його порівняння з відомими аналогами.

Виявлені та пояснені закономірності дії розроблених вловлювачів з значно кращими ніж в аналогів технічними характеристиками.

Практичне значення одержаних результатів: Розроблено новий зволожувальний розчин для плоского офсетного друку (Патент України № 42449 А), який позитивно оцінений та впроваджений у виробництво у ВАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас», ПП «Коло» (м. Дрогобич), Повному товаристві — видавничій фірмі «Афіша» (м. Львів), що підтверджується актами впроваджень
та технічних випробувань.

Розроблено нові конструкції вловлюючого устаткування (Патенти України
№ 51453 А, № 52792 та № 57117). Нова конструкція вловлювача (Патент України
№ 51453 А) використана при виготовленні вентиляційної системи цеху плоского офсетного друку на ПТВФ «Афіша», яка забезпечує уловлення викидів шкідливих речовин, що виділяються в процесі друкування та доведені цих викидів до рівнів граничнодопустимих концентрацій та граничнодопустимих викидів, що у свою чергу дає можливість створити безпечні та нешкідливі умови праці. Отриманий технічний ефект підтверджений актами впровадження та технічних випробувань,
а також протоколами досліджень повітря робочої зони та навколишнього середовища, проведених лабораторією промислової токсикології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, та санітарно-епідеміологічною станцією Личаківського р-ну м. Львова Міністерства охорони здоров’я України.

Розроблена нова методика визначення набрякання поверхні офсетного гумотканинного полотна у зволожувальному розчині (Патент України № 53166 А).

Результати проведених досліджень використані в двох навчальних посібниках «Друкування на аркушевих офсетних машинах» та «Оцінка якості поліграфічної продукції», та у підручнику «Поліграфічні матеріали», що рекомендовані Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів,
а також у лекційних курсах «Основи поліграфії», «Оцінка якості друкованої продукції», «Основи наукових досліджень і технічної творчості», «Технологія офсетного друку», що читаються в Українській академії друкарства
та поліграфічному технікумі Української академії друкарства.

Особистий внесок здобувача: Полягає у безпосередньому виконанні робіт
на всіх етапах теоретичних та експериментальних досліджень, зокрема: аналізі літературних джерел з питань складу, властивостей, проблем та перспектив виготовлення та використання зволожувальних розчинів плоского офсетного друку в Україні та за кордоном; розробленні нового складу зволожувального розчину, моделюванні та оптимізації його друкарсько-технічних властивостей; розробленні
та дослідженні нових конструкцій вловлюючого устаткування; аналізі
та інтерпретації одержаних експериментальних даних та оформленні їх результатів
у вигляді публікацій, доповідей на конференціях та патентів на винаходи.

У спільних публікаціях автору належить провідна роль у виконанні дослідів
та обговоренні їх результатів.

Апробація результатів дисертації: Матеріали дисертації доповідались
на наступних міжнародних та українських конференціях: II та III Міжнародних науково-практичних конференціях «Квалілогія книги» (м. Львів, 1998, 2000 рр.),
II, III та IV Міжнародних науково-практичних конференціях «Комп’ютерні технології друкарства» (м. Львів, 1998, 2000, 2002 рр.), III та IV Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції «Людина і космос» (м. Дніпро-петровськ, 2001, 2002 рр.), ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (м. Київ, 2001 р.), науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів та наукових співробітників Московського державного університету друку (м. Москва, 1998,
1999 рр.), II та III Науково-технічних конференціях студентів та аспірантів «Друкарство молоде» (м. Київ, 2002, 2003 рр.), звітних науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу наукових співробітників
і аспірантів Української академії друкарства (м. Львів, 1998—2004 рр.). Робота обговорювалася на засіданнях кафедри технології друкованих видань та паковань Української академії друкарства.

Публікації: Основний зміст дисертації розкритий у 21 опублікованій роботі, серед яких: 10 публікацій у фахових виданнях, 5 Патентів України, 1 підручник
та 2 навчальні посібники.

Подобные работы
Назар Ірина Михайлівна
Нормалізація технологічних параметрів для удосконалення рулонного офсетного друку газет і журналів
Циманек Януш
Удосконалення технології офсетного аркушевого друку шляхом інтенсифікації закріплення фарби на відбитках
Репета Вячеслав Богданович
Удосконалення технології УФ-лакування відбитків офсетного друку
Маїк Людмила Ярославівна
Удосконалення процесів виготовлення полімерних форм лазерним гравіюванням для маркування продукції
Рудник Любов Василівна
Удосконалення формних процесів тамподруку
Базилюк Ксенія Федорівна
Удосконалення технологічних процесів одержання фотополімерних друкарських форм
Кравчук Ігор Миколайович
Удосконалення засобів та процесу установки декеля на офсетному циліндрі
Гавриш Павло Анатолійович
Удосконалення процесу електрошлакового зварювання середньовуглецевих сталей, який забезпечує зниження концентрації водню
Лобов Олександр Олександрович
Удосконалення процесу тіпання із застосуванням вібраційних дій
Садретдінова Наталія Василівна
Удосконалення процесів дублювання та забезпечення формостійкості деталей одягу із лляних тканин

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net