Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Біологічні науки
Екологія

Диссертационная работа:

188. Некрасенко Лариса Анатоліївна. Екологічний аналіз рослинного покриву міста Кременчука та його зеленої зони (відновлення культурфітоценозів, їх охорона, прогноз): дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2004.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Рослинний покрив міст зазнає різного впливу з боку урбосистеми в залежності від рівня розвитку промисловості. До стратегічних пріоритетів прогресивного розвитку України в екологічній сфері віднесено стабілізацію та поліпшення стану навколишнього середовища в містах і промислових центрах. Місто Кременчук є одним з найбільш потужніх концентраторів техногенного забруднення в регіоні Середнього Придніпров`я.

Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена необхідністю відновлення, охорони й прогнозу розвитку культурфітоценозів міста з використанням екоморфного аналізу флори, який дає можливість об'єктивно оцінити біологічні, ценоморфічні, екологічні особливості рослинного покриву, порівняльного аналізу умов, в яких формується рослинність природних та антропогенних біотопів. Однією із складових заходів з оптимізації та відновлення зелених насаджень міста є визначення газостійкості деревних видів. Важливість ліхеноіндикаційних досліджень обумовлена необхідністю оцінки впливу атмосферного забруднення на стан навколишнього середовища в місті. Фітоіндикаційні дослідження режимів екологічних факторів біотопів заповідних територій є основою для екологічного картування та проведення подальших моніторингових спостережень і здійснення заходів для поліпшення стану об’єктів природно-заповідного фонду.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота пов`язана з науковою тематикою кафедри екології та охорони довкілля Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка (тема “Комплексні дослідження біорізноманіття Лівобережного Придніпров’я”), відділу екології Кременчуцького міськвиконкому (“Науково-дослідна робота з оцінки екологічної ситуації в Кременчуцькому територіально-промисловому комплексі з виданням серії карт міста”).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є з’ясування оптимальних шляхів відновлення, охорони та прогнозу розвитку культурфітоценозів м. Кременчука на основі екологічного аналізу.

Відповідно до мети були визначені такі завдання:

а) здійснити екологічний аналіз флори культурфітоценозів

м. Кременчука;

б) з`ясувати екологічні особливості природної рослинності зеленої зони міста Кременчука;

в) на підставі екологічного аналізу провести порівняльну характеристику особливостей формування культурфітоценозів міста Кременчука з природними фітоценозами зеленої зони;

г) провести ліхеноіндикаційну оцінку забруднення атмосферного повітря та здійснити ліхеноіндикаційне картування Кременчука;

д) визначити напрямки управління, моніторингу, охорони, відновлення і прогнозу культурфітоценозів міста.

Об`єктом досліджень були флора та рослинність природних та антропогенних біотопів міста Кременчука та його зеленої зони.

Предмет досліджень – екологічний аналіз рослинного покриву в умовах урбанізації.

Наукова цінність і новизна отриманих результатів. Уперше для Кременчука здійснено екоморфний аналіз флори, який дає можливість об'єктивно оцінити біологічні, ценоморфічні, екологічні особливості рослинного покриву, та є основою розробки обгрунтованої стратегії відновлення, охорони й прогнозу культурфітоценозів міста (Бєльгард, 1950). Установлено, що флора Кременчука нараховує 785 видів вищих судинних рослин та проведено аналіз урбанофлори за стійкістю до факторів урбанізації. Здійснено характеристику видів дендрофлори за відношенням до газового забруднення. На підставі ліхеноіндикаційних досліджень здійснено картування Кременчука за зонами атмосферного забруднення. Створено електронний варіант ліхеноіндикаційної карти міста. За результатами досліджень проведено фітоіндикаційну оцінку режимів екологічних факторів зеленої зони міста Кременчука (Дідух, Плюта, 1994). Уперше здійснено екологічне картування едафічних показників ландшафтного заказника «Білецьківські плавні».

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. Розроблений програмний продукт (електронний варіант екологічного атласу) для створення карт забруднення міста викидами промислових підприємств у реальному часі з друкуванням паперових копій картографічних матеріалів впроваджений у виробництво відділом екології Кременчуцького міськвиконкому. Результати ліхеноіндикаційних досліджень занесено до бази даних електронного екологічного атласу Кременчука. Ліхеноіндикаційна карта використовується як інструмент проведення моніторингових спостережень за станом культурфітоценозів та атмосферного повітря. При проведенні заходів з озеленення запропоновано використовувати дуже стійкі та стійкі до газового забруднення види дерев та чагарників.

Матеріали дисертаційного дослідження використовуються при читанні курсів лекцій ботанічного й екологічного профілю та охорони природи, а також при викладанні спецкурсів у Полтавській державній аграрній академії і Полтавському державному педагогічному університеті.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеною роботою. Основні положення досліджень і наукові результати, приведені в дисертації, отримані автором особисто. Виконана робота є самостійним дослідженням здобувача, проведеним упродовж 1998-2002 рр. Особиста участь здобувача полягає у проведенні польових досліджень, закладанні еколого-ценотичних профілів, обробці флористичних та геоботанічних матеріалів, складанні картосхем, узагальненні та аналізі отриманих результатів, математичній та статистичній обробці результатів досліджень за допомогою Microsoft Excel-97. Участь у розробці програмного продукту зі створення електронних карт забруднення міста була спільною з іншими дослідниками (Демьохін, 2003).

Із шести робіт опублікованих у фахових виданнях, що затверджені ВАК України, три роботи автора дисертації опубліковані у співавторстві.

У роботі “Роль комплексной фитоиндикации в мониторинговых исследованиях Среднего Приднепровья” // Екологія та ноосферология.- 1999.- Том 6, №1-2. – С. 117-122 (співавтори В.В.Нікіфоров, О.М.Байрак) особистий внесок автора складає 10 % (наведено результати інвентаризації видового складу ліхенофлори Кременчука та околиць, а також оформлено відповідну частину статті).

У роботі “Використання методу фітоіндикації для оцінки стану екосистем” // Вісник Полтавського державного педагогічного університету. -Полтава, 2001.- Вип. 3 (17). - С. 148-155. (співавтор О. М. Байрак) особистий внесок автора складає 50 % (розглядається питання про місце ліхеноіндикаційних досліджень в оцінці стану екосистем міст).

У роботі “Аналіз ліхеноіндикаційного картування м. Кременчука// Укр. ботан. журнал – 2002. - Т. 59, №3. - С. 278-285 (співавтор О. М. Байрак) особистий внесок автора складає 90 % (наведено результати ліхеноіндикаційного картування забруднення повітря в м. Кременчуці на підставі індексу чистоти повітря та встановлено зв`язок зон забруднення з джерелами промислових викидів).

Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертації обговорювались на засіданнях кафедри екології та ботаніки Полтавської державної аграрної академії, на засіданні секторів екології фітосистем та вищих рослин Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного (2003). Основні положення дисертаційної роботи та її результати доповідались на конференціях молодих учених-ботаніків України в Ніжині (1999), “Актуальні питання ботаніки та екології” в Чернігові, Седнів (2000), на конференції, присвяченій 85-річчю біостаціонару ХДУ (1999), “Биологические исследования на природоохранных территориях и биологических стационарах”, на Всеукраїнській науково-методичній конференції «Сьомі Каришинські читання. “Людина та навколишнє середовище» (Полтава, 2000), на ХІІ Міжнародній науковій конференції «Экологические основы онтогенеза природных и культурных сообществ в дендропарках Евразии» (Херсон, 2001), на Міжнародній науково - практичній конференції «Дев`яті Каришинські читання. “Екологічні проблеми довкілля та шляхи їх вирішення» (Полтава, 2002), на науковій конференції «Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно-змінених територіях» (Кривий Ріг, 2002), на Міжнародній науковій конференції “Сучасні проблеми інтродукції рослин та збереження біорізноманіття екосистем” (Чернівці, 2002), а також на 5-й Міжнародній конференції “Anthropization and Environment of Rural Settlements”. (Ужгород, Кострино, 2002).

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 20 наукових праць, з них 6 статей - у фахових виданнях.

Подобные работы
Балалаєв Олександр Костянтинович
Еколого-мікроморфологічна оцінка едафотопів лісових екосистем Степового Придніпров'я (стан, охорона, прогноз)
Калин Богдана Миколаївна
Особливості метаболічних процесів організму худоби в забруднених важкими металами агроекосистемах промислової зони Прикарпаття та їх мікроелементна корекція
Черницький Юрій Олександрович
Кореневі гнилі озимої пшениці в зоні Полісся України та заходи щодо обмеження їх розвитку
Вдовиченко Андрій Васильович
Агроекологічне обґрунтування створення та експлуатації спеціальних сировинних зон
Штірц Юлія Олексіївна
Орнітофауна як структурний елемент культурбіогеоценозів м. Донецька та прилеглих до нього зелених захисних зон
Маленко Яна Вячеславівна
Особливості таксономічного та екологічного складу рослинних угруповань відвалів південно-західної зони Кривбасу
Янович Денис Олександрович
Вміст йоду і селену та метаболічний профіль у крові великої рогатої худоби в різних ландшафтних зонах західного регіону України
Данилик Руслана Миколаївна
Еколого-біологічна характеристика рослинності водних екосистем зеленої зони міста Львова (трансформація, фітоіндикація, відновлення)
Бондар Галина Станіславівна
Екологічний аналіз трав'янистої рослинності схилових экотопів південно-східного степу України (відновлення, охорона, раціональне використання).
Кошелєв Василь Олександрович
Чаплі (Ardeidae) як структурний елемент біогеоценозів Північного Приазов'я (відновлення, охорона, управління)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net