Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Ветеринарні науки
Ветеринарна мікробіологія та вірусологія

Диссертационная работа:

Яблонська Оксана Валентинівна. Імунний статус глибокотільних корів і новонароджених телят та його корекція : дис... д-ра вет. наук: 16.00.03 / Національний аграрний ун-т. - К., 2005.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Імунологія як наука про імунітет, про генетичні, молекулярні та клітинні механізми захисту організму від сторонніх агентів стала великим надбанням науки другої половини ХХ сторіччя, фундаментом для подальшого розвитку біології та медицини у ХХІ сторіччі. Давши нове пояснення імунітету та механізмів його формування (Петров Р.В., 1970, 1984; Jerne N.K., 1971; Сильверстайн А., 1987; Блохин И.Н. и др. 1989; Бажора Ю.И. и др., 2001; Воробьев А.А., 2002), імунологія розкрила широкі можливості для з’ясування незрозумілих раніше аспектів етіології та патогенезу багатьох захворювань, діагностики імунодефіцитних станів, розробки методів їх корекції.

Великим досягненням експериментальної імунології останніх десятиріч стала розробка методів імунологічних досліджень, оцінювання імунного стану організму (Красников Г.А. и др., 1985; Хаитов Р.М. и др., 1995; Передерий В.Г. и др., 1995; Roit I. a.o., 1996; Маслянко Р.П., 1999; Кетлинский С.А., 2002), проте у ветеринарній медицині поки що немає загальновизнаної надійної схеми такого оцінювання.

Імунна система організму виконує функцію збереження його гомеостазу, але сформовані в процесі еволюції його механізми часто виявляються неспроможними виконувати цю місію. Перманентною проблемою тваринництва є неповноцінна годівля тварин, яка часто виявляється хронічним негативним стресом для них і викликає різні види імунної недостатності (імунних дефіцитів), коли організм виявляється нездатним проявляти захисні реакції (Левченко В.И. и др., 1990; Карпуть И.М., 1995; Барычева Л.Ю. и др., 2004; Ковальчук А.В. и др., 2004; Ярилин А.А., 2004).

Молодняк тварин з імунодефіцитами, особливо телята-гіпотрофіки, є групою підвищеного ризику, що в першу чергу піддається хвороботворним впливам.

Широке розповсюдження імунодефіцитів та з’ясування основних ланок їх патогенезу, з одного боку, і значні досягнення науки в галузі синтезу біологічно активних речовин, з іншого боку, підняли на порядок денний проблему імунореабілітації (імунокорекції, імуномодуляції, імуностимуляції, імунотерапії) – регулювання розладів імунної системи. В галузі ветеринарної медицини дослідження були скеровані на пошуки біологічно активних речовин з імунокорегуючими властивостями (Denman A.M., 1982; Плященко С.И., Сидоров В.Т., 1987; Кассич А.Ю., 1989; Завазал В., 1990; Апатенко В.М., 1994; Бусол В.О., 1995; Rosen F.S. а.о., 1995; Манько В.М. и др., 2002; Джавадов Э.Д. и Полежаев Ф.И., 2003) та для підвищення природної резистентності народжуваних телят, фізіологічного активування у них травлення і профілактики шлунково-кишкових захворювань (Плецитый К.Д., 1986; Ульянов А.Г., 1987; Паенок С.М., Гусак Я.С. и др., 1985; Чумаченко В.Ю., Стояновський С.В. та ін., 1989; Литвин В.П. та ін., 1992; Вальдман А.Р. и др., 1993; Сахнюк В.В., 1995).

З’ясувалося, що імунотропною активністю володіють органічні сполуки кремнію (Воронков М.Г., Кузнєцов И.Г., 1983) та германію (Лукевиц Э., Игнатович Л., 1991), що знайшли практичне застосування в медикобіологічних дослідженнях та лікувальній практиці закладів охорони здоров’я за кордоном. На території Хмельниччини виявлено значні поклади природного алюмосилікату сапоніту, що виявився ефективною мікромінеральною добавкою при відгодівлі тварин та вирощуванні птиці. У ветеринарній практиці ні препарати кремнію та германію, ні сапоніт не знайшли поки що відповідного застосування. В певній мірі це обумовлене відсутністю чітких критеріїв імунного гомеостазу у тварин, конкретних показань та протипоказань щодо застосування тих чи інших засобів (Лєсков В.П., 1999; Гугушвили Н.Н., 2003; Ризопулу А.П., 2004). Необхідні були дослідження цих питань.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася згідно з планом науково-дослідних робіт ветеринарного факультету Подільської державної аграрно-технічної академії на 1994–1996 рр. за темою “Вдосконалення біотехнологічних методів прискореного розмноження тварин, стимуляції їх відтворної функції, оцінки та корекції їх імунного статусу та запровадження їх у виробництво” (№ держреєстрації 0193U021744) та темою “Становлення та формування неспецифічного імунітету у великої рогатої худоби по періодах відтворної функції, його змін під впливом факторів середовища” на 1997–1999 роки (№ держреєстрації 0197U013621), планом науково-дослідних робіт кафедри мікробіології та вірусології Національного аграрного університету на 1996–2000 роки за темою “Розробити комплекс лікувально-профілактичних заходів при шлунково-кишкових захворюваннях новонароджених телят” (№ держреєстрації 0196U007187) та планом науково-дослідних робіт кафедри акушерства, гінекології та біотехніки відтворення тварин на 2000–2005 роки за темою “Розробити методи оцінки імунного гомеостазу корів, його змін у зв’язку з розладами відтворної здатності”(№ держреєстрації 0199U002731).

Мета і задачі досліджень. Метою роботи було дослідження імунного статусу глибокотільних корів та новонароджених телят, його змін під впливом препаратів з імунокорегуючою та імуностимулюючою дією.

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:

провести оцінку імунного статусу глибокотільних корів та новонароджених телят чорно-рябої породи;

дослідити становлення неспецифічного імунітету у телят в пре- і постнатальний періоди;

вивчити взаємозв’язок між імунним статусом корів у останній третині тільності та імунобіологічною реактивністю народжуваних ними телят;

вивчити вплив рівня годівлі глибокотільних корів та прегравідарної патології на імунобіологічну реактивність народжуваних телят;

вивчити мікробне забруднення тваринницьких приміщень та довкілля ферм як показника їх ветеринарно-санітарного стану;

провести пошукові та експериментальні дослідження можливості застосування препаратів кремнію, германію та сапоніту при розладах імунного гомеостазу у корів і імунодефіцитних станів у телят;

вивчити можливість використання сполук кремнію, германію та сапоніту з метою підвищення імунобіологічної реактивності глибокотільних корів та новонароджених телят, у тому числі телят-гіпотрофіків.

Об’єктом досліджень був імунний статус тільних корів і новонароджених телят та його роль у їх імунобіологічній реактивності та життєвості.

Предметом досліджень була корекція імунного статусу глибокотільних корів і новонароджених телят.

Дослідженню підлягали глибокотільні корови чорно-рябої породи і народжені ними телята, плодові води, фекалії телят, повітря тваринницьких приміщень, їх довкілля та виділена з об’єктів досліджень мікрофлора. Всього проведено 24 серій досліджень.

Методи дослідження: клінічні (визначення загального стану організму тварин, роботи його органів та систем), фізіологічні (дослідження росту та розвитку новонароджених телят), імунологічні (визначення показників імунного статусу та неспецифічної резистентності досліджуваних тварин), цитологічні (підрахунок клітин крові), біохімічні (встановлення вмісту білка та імуноглобулінів), мікробіологічні (виявлення мікрофлори повітря, молока, кормів, кишечнику, плодових вод тварин, її чутливості до досліджуваних біологічно-активних препаратів, впливу плодових вод на досліджувані тест-мікроорганізми), біометричні (встановлення рівня достовірності змін показників).

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше встановлено показники імунного статусу глибокотільних корів, його зміни протягом останньої третини тільності, отелення та на початку післяотельного періоду, у зв’язку з їх фізіологічним станом до запліднення та рівнем годівлі під час тільності. Встановлено параметри імунного статусу новонароджених телят, його зв’язок з рівнем імунного статусу їх матерів, його зміни протягом постнатального періоду.

Вперше доведено, що в останню третину тільності у корів виникає імунодефіцитний стан, глибина якого зростає під час отелення та на початку післяотельного періоду, особливо при неповноцінній годівлі та у випадках прегравідарної патології. Подальший розвиток цих досліджень дав підстави кваліфікувати імунодефіцит глибокотільних корів симптомом преморбідного синдрому. Запропоновано інтегральні показники оцінки імунного статусу – індекс неспецифічної резистентності (ІНР), індекс імунного гомеостазу (ІІГС), рівень імунної недостатності (РІН) та рівень імунної стимуляції (РІС) для узагальнюючої оцінки імунного статусу тварин. Вперше вивчено зміни імунного статусу у глибокотільних корів і телят під впливом трекрезану, герматранолу та сапоніту. Доведено імунокорегуючі та імуностимулюючі властивості цих препаратів (патенти 48322 від 15.08.2002, 49074 від 16.09.2002, 58554 від 15.08.2003). Встановлено позитивний вплив їх застосування глибокотільним коровам та новонародженим телятам з метою підвищення їх імунобіологічної реактивності та профілактики імунодефіцитних станів.

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати розширюють і поглиблюють наявну інформацію щодо участі імунної системи в фізіологічних процесах, змін її функціонального стану під впливом факторів довкілля. Запропоновано схему оцінки імунного статусу, що дозволяє своєчасно виявляти імунодефіцитний стан і, при потребі, проводити імунокорекцію чи імуностимуляцію. Розроблено схему імунокорекції і придатні для цього засоби (трекрезан, герматранол та сапоніт), які є також ефективними в профілактиці гострих шлунково-кишкових хвороб молодняка. Розроблено рекомендації з використання трекрезану, герматранолу та сапоніту як засобів імунокорекції та імуностимуляції в системі профілактики імунодефіцитних станів у тільних корів та новонароджених телят, затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини Мінагрополітики України (протокол №4 від 23 грудня 2004 року).

Особистий внесок здобувача. Автор особисто сформулювала мету і задачі досліджень, здійснила пошук та аналіз літературних джерел, організувала і виконала всі клінічні, фізіологічні, біохімічні, мікробіологічні, імунологічні, біометричні та виробничі дослідження, статистичну обробку цифрового матеріалу, інтерпретацію одержаних результатів, викладення висновків та пропозиції виробництву.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації представлені на науково-теоретичних конференціях факультету ветеринарної медицини Подільської держаної аграрно-технічної академії, м. Кам’янець-Подільський, 1990–1998 рр.; наукових конференціях факультету ветеринарної медицини Національного аграрного університету, м. Київ, 1996–2004 рр.; на Міжнародній науковій конференції у м. Ольштин, Польща, 1990 р.; Першому Міжнародному Форумі по репродуктивній імунології, Магдебург, Німеччина, 1990 р.; 4-му і 5-му симпозіумі з імунології репродукції з міжнародною участю, м. Київ, 1990, 1993 рр.; Першій Європейській конференції по прогресу в ембріотехнології і генетичній інженерії в розведенні великої рогатої худоби і овець, Краків, 1994 р.; Всеукраїнській конференції з фізіології і біохімії тварин, Львів, 1994 р.; Всесвітньому Ветеринарному Конгресі, Йокогама, Японія, 1995 р.; Центральноєвропейській конференції з репродукції тварин, Ольштин, Польща, 1996 р.; 26-му Всесвітньому ветеринарному конгресі Всесвітньої Ветеринарної Асоціації, Ліон, Франція, 1999 р.; Міжнародній науковій конференції з фізіології та патології відтворення тварин, Київ, 2000 р., 7-му Міжнародному конгресі з репродуктивної імунології, Zdar nad Sazavou, Чехія, 2001 р.; Європейському конгресі з репродуктивної імунології, Плзень, Чехія, 2004 р.; міжнародній науково-практичній конференції, Феодосія, 2004 р.; міжнародній науково-практичній конференції “Забезпечення ветеринарно-санітарного благополуччя тваринництва, якості і безпеки продукції”, Одеса, 2004 р.

Публікації. По темі дисертації опубліковано 57 праць (в тому числі 41 одноосібно), що представлені 28 науковими статтями, одним посібником, 19 тезами, трьома патентами, з них у фахових виданнях, перелік яких затверджений ВАК України, – 26, в закордонних виданнях – 12.

Подобные работы
Сорокіна Наталія Григорівна
Дисбактеріоз шлунково-кишкового тракту новонароджених телят, методи його корекції та профілактики
Келеберда Микола Іванович
Корекція імунітету похідними імідазолу при вакцинації птиці проти інфекційної бурсальної та н'юкаслської хвороб
Поліщук Володимир Володимирович
Деякі аспекти застосування препаратів із живих бактеріальних культур при дисбактеріозах та ешерихіозі телят
Короваєва Інга Вадимівна
Специфічна профілактика колібактеріозу та рота-, коронавірусних інфекцій новонароджених телят
Заболотня Валентина Павлівна
Біологічні властивості та клініко-епізоотологічне значення P.multocida в респіраторній патології телят
Кича Катерина Іванівна
Етіологічна роль ентеробактерій і Pseudomonas aeruginosa та застосування імуностимулюючої терапії при шлунково-кишкових захворюваннях телят і поросят
Біленчук Роман Васильович
Фізіолого- біохімічна характеристика організму корів та їх телят і ветеринарно- санітарна оцінка молока за мікроелементної корекції раціону
Лакатош Віктор Михайлович
Особливості репродуктивної функції корів та фетального і постнатального стану телят при різних умовах годівлі та утримання
Сахнюк Володимир Володимирович
Діагностика, лікування та профілактика А-гіповітамінозу у корів і телят
Безух Василь Михайлович
Якість молозива корів і його вплив на неспецифічну резистентність та стан здоров'я телят

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net