Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Медичні науки
Оториноларингологія

Диссертационная работа:

Чащева Олена Георгіївна. Клініко-імунологічні аспекти в діагностиці та лікуванні дітей з сенсоневральною приглухуватістю : дис... канд. мед. наук: 14.01.19 / АМН України; Інститут отоларингології ім. О.С.Коломійченка. - К., 2006.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. В клінічному перебігу сенсоневральної приглухуватості (СНП) найменш вивченою ланкою залишаються імунологічні механізми як захисної, так і імунопатологічної спрямованості.

Число хворих з цією патологією має виражену тенденцію до зростання, що може бути зумовлено відсутністю адекватної профілактики і недостатньо обґрунтованим застосуванням лікарських засобів, погіршенням екологічних умов та збільшенням ролі негативних генетичних та інших факторів. Використання найбільш розповсюдженого способу надання допомоги хворим з сенсоневральною приглухуватістю – електроакустична корекція слуху є неадекватним та недостатньо ефективним засобом, особливо у випадках прогресування захворювання, і являє собою лише часткову реабілітацію.

Клініко-експериментальні дані, отримані за останнє десятиріччя (М.О. Приходько, 1993; Г.Э. Тимен и соавт., 1997-2004; Ю.В. Митин и соавт., 1998; Hoistad et al., 1998; Ryan et al., 1998-2002), свідчать про те, що у частини пацієнтів з СНП мають місце порушення імунологічного статусу як загального, так і специфічного (у відношенні сполучнотканинних антигенів) характеру, які відносяться до найбільш загальних характеристик системи імунітету, і, природньо, такі дослідження потребують подальшого розвитку.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в межах планової науково-дослідної роботи відділу ЛОР-патології дитячого віку Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України: “Вивчити клініко-аудіологічні та імунологічні особливості у хворих з нейросенсорною приглухуватістю та розробити принципи її діагностики та лікування.”
№ держреєстрації 0196 UО10091.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – поліпшення якості діагностики сенсоневральної приглухуватості у дітей та їх лікування на основі вивчення загальних і специфічних реакцій імунітету та дослідження співвідношень стосовно виникнення цього захворювання, його перебігу, вигляду аудіометричних кривих.

Для здійснення мети необхідно було вирішити наступні задачі:

1) провести аналіз етіології, загальної клінічної, оториноларингологічної та аудіологічної характеристики сенсоневральної приглухуватості у дітей;

2) вивчити загальний імунний статус у даного контингенту хворих;

3) з’ясувати наявність аутоімунних реакцій клітинного і гуморального типу на білки нервової та сполучної тканини у дітей з СНП та в контрольній групі;

4) виявити клініко-імунологічні паралелі перебігу сенсоневральної приглухуватості у дітей;

5) обґрунтувати проведення активної неспецифічної імунотерапії;

6) провести апробацію схеми лікування хворих з аутоімунною сенсоневральною приглухуватістю при включенні в неї імунокоректорів;

7) клініко-імунологічними методами дати оцінку ефективності комплексного лікування дітей з використанням імунокоректорів.

Об’єкт дослідження: сенсоневральна приглухуватість у дітей.

Предмет дослідження: слуховий аналізатор та імунологічні (загальні та специфічні) показники у дітей з сенсоневральною приглухуватістю.

Методи дослідження: клінічні, аудіологічні, імунологічні та статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше визначено комплекс характерних етіологічних, оториноларингологічних, аудіометричних та імунологічних ознак у дітей з аутоімунною сенсоневральною приглухуватістю. Імунологічні механізми виникнення захворювання, які виражалися у розвитку аутосенсибілізації клітинного і гуморального типу до антигенів нервової тканини виявлені у 35% дітей. Шляхом корелятивного, статистичного аналізу взаємозв’язку отриманих результатів (методом подвійних рядів) було показано, що у дітей з існуванням аутоагресії, зокрема до білка нервової тканини – мієліна, аутоімунна сенсоневральна приглухуватість характеризується наявністю “алергологічного” анамнезу, токсикогенного чинника захворювання, прогресуючим перебігом. Аудіометричні показники свідчать про двобічне симетричне перцептивне ураження слуху, аудіометричні криві мають горизонтальну або пологу (низхідну) форму, а дані коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) свідчать про подовження латентного періоду піку V хвилі до 5,95±0,05 мс. У разі прогресуючого перебігу СНП відзначаються клітинні та гуморальні реакції імунітету на основний білок мієліна (ОБМ), а при стабільній СНП – тільки гуморальні. Вперше досліджено конституціональний тип імунного діатезу у дітей з сенсоневральною приглухуватістю, переважаючими, зокрема, виявились гіпоімунний (43,5%) та аутоімунний (23,9%). Отримано нові дані щодо стану імунокомпетентних клітин при сенсоневральній приглухуватості у дітей. Вивчено їх вміст у сироватці крові пацієнтів в залежності від клінічного перебігу захворювання. Обґрунтовано застосування імунокоректорів при СНП аутоімунного ґенезу у дітей, які зупиняють процес прогресування захворювання, а також подовжують період його ремісії і зменшують кількість рецидивів та частоту ГРВІ.

Практичне значення отриманих результатів. Визначено комплекс характерних діагностичних та клінічних ознак аутоімунної сенсоневральної приглухуватості у дітей. Він включає: “алергологічний” анамнез, токсикогенну етіологію, поступове прогресування (найчастіше протягом від 1 міс до 1 року), двобічне симетричне порушення слуху по типу звукосприйняття, горизонтальну чи низхідну криву на тональній аудіограмі. Доведена доцільність включення в комплексне лікування дітей, які страждають на аутоімунну сенсоневральну приглухуватість, імунокорегуючих препаратів.

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно провела аналіз даних літератури, виконала клінічні дослідження, розробила комплексний клінічний підхід до виконання поставлених завдань дослідження.

Автором особисто проведений клінічний відбір хворих, спостереження за ними та їх лікування. Проведено порівняльну оцінку з існуючими матеріалами, зроблено статистичну обробку, аналіз отриманих результатів та їх узагальнення. Написано і оформлено дисертацію у вигляді одного тома рукопису. Імунологічні дослідження виконано на базі лабораторії патофізіології та імунології Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України за консультацією співробітників та проф. О.Ф. Мельникова.

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали дисертації доповідались і обговорювались на науково-практичній конференції, присвяченій 100-річчю з дня народження чл.-кор. АН УРСР, проф.
О.С. Коломійченка (Київ, 1998); на науково-практичній конференції “Патологія органа слуху” (Донецьк, 1999); IX з’їзді отоларингологів України (Київ, 2000); 4-му міжнародному симпозіумі “Современные проблемы физиологии и патологии органа слуха” (Суздаль, 2001); на засіданнях Київського міського науково-практичного товариства отоларингологів (Київ, 2002); наукових конференціях, семінарах Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України (1999-2004).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 робіт, з них 3 – в спеціалізованих фахових виданнях, рекомендованих ВАК України.

Подобные работы
Самойленко Сергій Сергійович
Особливості клініки, діагностики та лікування хворих на ранніх стадіях інфільтративного раку гортані
Александрова Марія Геннадіївна
Діагностика та лікування алергічного риніту у шахтарів Донбасу
Сидоренко Наталія Миколаївна
Хронічні риносинусити хламідійної етіології: діагностика та лікування
Заболотна Діана Дмитрівна
Клініко-імунологічні особливості діагностики та лікування хворих на хронічний риніт при патології піднебінних мигдаликів
Кривша Віталій Вікторович
Особливості діагностики та лікування різних форм тимпаногенних лабіринтитів
Пухлік Сергій Михайлович
Вазомоторний риніт (діагностика та лікування)
Кіщук Василь Васильович
Клініко-імунологічні підходи до оцінки функціонального стану піднебінних мигдаликів для діагностики та лікування хворих на хронічний тонзиліт
Шушляпіна Наталія Олегівна
Особливості діагностики та лікування хронічного фарингіту у ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанціїї
Євчев Федір Дмитрович
Удосконалення діагностики та лікування хворих з рецидивними пухлинами і регіонарними метастазами раку гортані
Троян Василь Іванович
Діагностика та лікування хворих на злоякісні пухлини гортанної частини глотки

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net