Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Біологічні науки
Зоологія

Диссертационная работа:

Логвиненко Віталій Миколайович. Великі ссавці (Proboscidea, Perissodactyla, Tylopoda, Artiodactyla) пліоцену, еоплейстоцену та раннього плейстоцену України, їх біостратиграфічне і палеоекологічне значення: Дис... канд. біол. наук: 03.00.08 / НАН України; Національний науково-природничий музей. - К., 2001. - 210арк. - Бібліогр.: арк. 169-185.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми визначається нагальною необхідністю детального порівняльно-морфологічного вивчення остеологіних решток великих ссавців пізнього неогену та раннього антропогену України. Неопрацьовані матеріали по хоботних, мозоленогих, парно- та непарнокопитних з місцезнаходжень пліоцену, еоплейстоцену та раннього плейстоцену в необхідній кількості зконцентровані в колекціях Національного науково-природничого музею НАН України (ННПМ), палеонтологічного музею Одеського національного університету (ОНУ), Запорізького краєзнавчого музею та інших музеїв України. Вони склали фактологічну основу проведених досліджень, які були спрямовані на визначення якісного і кількісного складу теріофауни, систематичного положення та таксономічного рангу представлених в захороненнях видів та виявлення їх родинних зв'язків.

Системні цілеспрямовані дослідження хоботних, мозоленогих та копитних пізнього кайнозою в обсязі, передбаченому даною дисертаційною роботою, в останні десятиріччя для території України майже не проводились. Окремі публікації узагальнюючого змісту стосовно досліджуваних груп даного регіону відомі з другої половини XX ст. (Громова, 1965, Алексєєва, 1977, Короткевич, 1988). Вони дають лише загальне уявлення про розвиток теріофауни цього часу, стратиграфічну приуроченість окремих видів і умови їх існування. На нинішньому етапі існуючі інформативні дані потребують уточнення, більш поглибленого вивчення на конкретному матеріалі, аналізу та узагальнення з висновками систематичного та палеогеографічного змісту. Крім того, історико-фауністичні дані по макротеріям край необхідні для подальшого обгрунтування регіональної біозональної стратиграфічної схеми неогену та антропогену, розробленої у Відділі палеозоології хребетних та палеонтологічний музей ННПМ.

Зв'язок роботи з науковими темами. Обраний напрямок дослідження пов'язаний з плановою науковою темою відділу палеозоології хребетних та палеонтологічний музей "Систематичний аналіз кореляційно важливих неоген-плейстоценових ссавців та плазунів Північного Причорномор'я з метою співставлення біозональної теріологічної схеми Східного Паратетису з градаціями середземноморської шкали та континентальної шкали MN".

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є комплексна морфосистематична та таксономічна характеристика хоботних, мозоленогих та копитних фауни пліоцену, еоплейстоцену та раннього плейстоцену України; історико-фауністичне огрунтування регіональної біозональної хронологічної схеми Північного Причорномор'я даними щодо великих ссавців; реконструкція палеогеографічних умов існування фауни; визначення геологічних та тафономічних особливостей місцезнаходжень.

У відповідності з поставленою метою вирішуються наступні задачі:

  1. аналіз геологічних та тафономічних особливостей місцезнаходжень пліоцену - раннього плейстоцену України;

  2. повна ревізія колекцій і перевизначення частини кісткових решток великих ссавців на основі порівняльно-морфометричного аналізу;

  3. приведення списку фауни у відповідність до сучасних даних щодо систематики та номенклатури окремих груп;

  4. історико-фауністичний аналіз макротеріофауни та палеотеріологічне обгрунтування даними по великих ссавцях регіональної біозональної стратиграфічної схеми Північного Причорномор'я пізнього неогену та раннього антропогену;

  5. встановлення можливих зоогеографічних зв'язків в межах окремих фауністичних комплексів;

  6. реконструкція палеогеографічних умов за часів існування окремих фауністичних комплексів.

Об'єкт дослідження – остеологічні рештки представників хоботних, мозоленогих та копитних пліоцену, еоплейстоцену і раннього плейстоцену України.

Предмет дослідження - фауністика, систематика, таксономія, філогенія, біостратиграфія та палеогеографія великих ссавців пліоцену, еоплейстоцену і раннього плейстоцену України.

Методи дослідження. В роботі використані традиційні методи дослідження геології та тафономії місцезнаходжень і загальноприйняті методи, що використовуються при морфосистематичному та морфофункціональному вивченні кісткових решток. Була проведена статистична обробка матеріалу.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведений історико-фауністичний аналіз макротеріофауни пліоцену та раннього плейстоцену значного і важливого історико-природнього і зоогеографічного регіону. Виявлено біля 50 видів великих ссавців, з яких 11 видів вказується для дослідженого регіону вперше. Встановлено, що хоботні представлені 6 видами, непарнокопиті – більш ніж 12 видами, мозоленогі – 3 видами, парнокопиті – більш ніж 22 видами. Обґрунтовано описання нового виду Paracamelus minor, що є предковим для P. alutensis. Для багатьох видів уточнено систематичне положення і проведено детальний опис кісткового матеріалу, виявлені морфо-екологічні особливості будови окремих кісток, що пов'язані з їх функціями. Прослідкованні родинні зв'язки та встановлені філогенетичні відносини в лініях розвитку Arсhidiskodon, Paracamelus, Bison. Показана поява, трансформація та вимирання окремих груп.

Проведено детальний аналіз таксономічного складу і екологічної структури комплексів макротеріофауни пліоцену-раннього плейстоцену України. Встановлено реліктові, фонові види та види, що є новими на різних етапах розвитку фауністичних комплексів. Показана динаміка зміни палеогеорафічних умов, пульсуюча аридизація та поступове похолодання з середнього пліоцену до кінця раннього плейстоцену.

Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень можуть бути використані: при уточненні систематики і філогенії рядів Proboscidea, Perissodactyla, Tylopoda, Artiodactyla; при побудові стратиграфічних схем та визначенні геологічного віку континентальних відкладів пізнього неогену та раннього антропогену; при палеогеографічних реконструкціях та складанні палеогеографічних карт; при складанні зоогеорафічних карт і аналізі даних по історії формування та становлення сучасної фауни досліджуваного регіону; при розробці навчальних програм та курсів лекцій по палеонтології, палеоекології та палеогеографії.

Особистий внесок здобувача. Морфометрично опрацьовані фондові колекції великих ссавців, що зберігаються в ННПМ. Перевірено, підтверджено, уточнено чи змінено визначення видів з матеріалів, що опрацьовані попередниками. 11 видів вказано вперше для території України. Обґрунтовано описання одного нового виду (Paracamelus minor sp. nov.). Критично підсумовані дані попередніх дослідників щодо досліджених груп. Палеотеріологічно обгрунтована даними по великих ссавцях біозональна регіоярусна сратиграфічна схема Північного Причорномор'я.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації доповідались на засіданнях Палеонтологічного товариства України ("Біостратиграфічні та палеоеклогічні аспекти подійної стратиграфії", 2000 р., Київ та "Палеонтологічне обґрунтування стратонів фанерозою України", 2001 р., Київ), вчених радах ННПМ (1999, 2000 та 2001р.р.), науковій конференції Міжнародного Соломонового університету ("Актуальні питання вивчення і збереження біологічного різноманіття", травень 2001 р., Київ), звітній науковій конференції, присвяченій 180-річчю Ніжинської вищої школи (1999 р., м. Ніжин Чернігівської обл.).

Публікації. За темою роботи опубліковано 5 статтей в наукових журналах та тези.

Подобные работы
Кустовська Алла Валентинівна
Родина Cornaceae (Dumort.) Dumort. в Україні (система, біологічні особливості, народногосподарське значення)
Жигалова Світлана Леонідівна
Рід Juglans L. (Juglandaceae) в Україні (морфолого-біологічні та географічні особливості, систематичне положення та народногосподарське значення)
Лозинський Ігор Миколайович
Арбовіруси лісостепової зони України та їх значення у крайовій інфекційній патології
Аністратенко Ольга Юріївна
Археогастроподи сарматських відкладів України (фауна, систематика, стратиграфічне значення)
Грицюк Лариса Степанівна
Творча спадщина Євгена Нагірного та її значення для розвитку архітектури України
Бондар Ксенія Михайлівна
Природна залишкова намагніченість сучасних грунтів України та її геофізичне значення
Западнюк Богдан Віталійович
Значення геоструктурних і кліматичних факторів у розповсюдженні та перебігу розсіяного склерозу в Україні

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net