Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Географічні науки
Фізична географія та біогеографія, географія грунтів та геохімія ландшафтів

Диссертационная работа:

Пазинич Наталія Вікторівна. Латеральні речовинні потоки правобережної частини Поліського краю : дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / НАН України; Інститут географії. - К., 2005.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність роботи. Актуальність дослідження латеральних речовинних потоків (ЛРП) зумовлена тим, що ці потоки визначають функціональні зв’язки ландшафтів, структуру, стійкість до антропогенного забруднення, динамічні тенденції тощо. Вивчення функціональних зв’язків відноситься до одного із принципових розділів ландшафтознавства. Різні аспекти природних особливостей та функціонування ландшафтів Поліського краю вивчалися М.Є.Барщевським, М.Ф.Векличем, К.І.Геренчуком, В.С.Давидчуком, О.М.Мариничем, В.П.Палієнко, П.Г.Шищенком та багатьма іншими дослідниками.

Особливе значення вивчення структури й чинників ЛРП має для поліських ландшафтів. Це зумовлено цілим рядом причин. Зокрема, комплексні дослідження природного середовища показали, що за низкою показників антропогенного забруднення важкими металами, радіонуклідами тощо, поліські ландшафти є найбільш ураженими, а за деякими показниками (ґрунти, ґрунтові води та ін.) є найменш стійкими до антропогенних навантажень (В.А.Барановський, П.Г.Шищенко, 2002). Територія Полісся також є перспективною на пошуки рудних та нерудних корисних копалин. Дослідження функціональних зв’язків ландшафтів і їх структури дає можливість визначити літогенні, структурні, неотектонічні особливості надр, виділити окремі блоки та розломи.

Вирішення вказаних та інших завдань оптимізується застосуванням сучасних матеріалів дистанційного зондування Землі (МДЗЗ). Актуальність застосування МДЗЗ для ландшафтознавчо-екологічних та ландшафтознавчо-пошукових досліджень поліських ландшафтів зумовлена високою інформативністю сучасних космічних знімків.

Катастрофа на ЧАЕС 1986 року була причиною вилучення із природокористування значних площ, які через це стали найбільшою “природною лабораторією”. Значний обсяг досліджень міграції радіонуклідів у природному середовищі дав можливість виявити вагомий внесок латеральних процесів у формування ареалів вторинного забруднення (К.П.Махонько, А.А.Волокітін, Ф.А.Работнова, 1990; В.В.Гудзенко, Н.Г.Лютая, 1992; В.М.Шестопалов, 1996; В.І.Лялько, 1996 та ін.).

Логічним напрямком дослідження латеральних процесів при ландшафтознавчо-екологічних та ландшафтознавчо-пошукових роботах на основі динамічної парадигми є вивчення особливостей і чинників формування латеральних речовинних потоків.

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Напрямок та основні положення дисертаційного дослідження пов’язані з такими науково-дослідними роботами Сектору аерокосмічних досліджень Українського Державного Геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ), Центру аерокосмічних досліджень Землі НАН України (ЦАКДЗ):

1. Розробка тимчасових методичних рекомендацій з використання матеріалів аерокосмічних зйомок при еколого-геологічних роботах. – К., УкрДГРІ, 2002 р., держреєстр. № 0100U002301; 2. Перспектива пошуків міді у межах Рафайлівського рудного вузла на основі комплексної інтерпретації матеріалів аерокосмічної та геолого-геофізичної зйомок. – К., ЦАКДЗ, 2001-2003 рр., держреєстр. № 01012006982; 3. Розробка методичних основ оцінки техногенного навантаження ландшафтів міських територій України на основі даних аерокосмічних зйомок. – К., ЦАКДЗ, 2000-2004 рр., держреєстр. № 100U2088; 4. Дешифрування аерокосмічних зйомок з метою геологічного довивчення території листа М-35-Х (Олевськ) у масштабі 1:200000, тит. 107. – К., ЦАКДЗ, 2003-2004 рр. держреєстр. № 01030003197. Результати науково-виробничих досліджень зафіксовано у двох держбюджетних і двох госпдоговірних звітах.

Мета і завдання досліджень. Метою роботи є вивчення функціональних особливостей і чинників, умов формування та розформування, відносної просторової щільності та інтенсивності, генетичної та просторової структури латеральних речовинних потоків із позицій геофізики ландшафту з використанням матеріалів аерокосмічних знімань.

Відповідно до мети роботи її основними завданнями є:

– розробка теоретико-методологічних засад дослідження ЛРП на основі принципів варіаційної механіки;

– дослідження енергетичних і фізико-механічних принципів формування потоків та розробка методики застосування цих принципів для аналізу ЛРП;

– виділення трас ЛРП, дослідження їх просторової структури, визначення впливу ландшафтних умов на формування та розформування ЛРП;

– аналіз генетичної структури ЛРП;

– дослідження впливу різних чинників на особливості формування і структуру ЛРП.

Об’єктом досліджень є ландшафти Правобережної частини Поліського краю як багатокомпонентні системи зі своїми визначеними внутрішніми та зовнішніми зв’язками.

Предметом досліджень є енергетична, просторова, генетична структура латеральних речовинних потоків ландшафтів.

При написанні даної роботи використано такі методи досліджень і прийоми:

1. Вивчення потенційно-енергетичних параметрів рельєфу для виділення еквіпотенційних і градієнтних поверхонь і смуг, які зумовлюють виникнення та особливості латеральних потоків. Позиційно-динамічний і парагенетичний аналіз ландшафтів як об’єктів, об’єднаних латеральними речовинними потоками.

2. Морфографічний аналіз земної поверхні, виокремлення каркасних елементів ландшафту як ліній дивергенції та конвергенції ЛРП.

3. Дешифрування МДЗЗ з метою виокремлення природних об’єктів, що сформовані у результаті діяльності ЛРП; такі об’єкти зумовлюють виникнення потоків і визначають напрямки трас потоків.

4. Аналіз просторової структури потоків на основі варіаційних принципів механіки із залученням векторного апарату для аналізу трас потоків.

Фактичний матеріал отримано в процесі особистого виконання досліджень. При написанні роботи використано досвід ландшафтознавчих, геоморфологічних, структурно-геоморфологічних досліджень, набутий при геоекологічних дослідженнях в 30-ти кілометровій зоні відчуження ЧАЕС (Київське Полісся), геолого-пошукових роботах у межах Волинського та Житомирського Полісся. Роботи проводилися у підрозділах аерокосмічних досліджень УкрДГРІ, ЦАКДЗ. Підґрунтям робіт є дешифрування матеріалів аерокосмічних знімань та укладання велико – і середньомасштабних карт (1:10 000 – 1:25 000; 1:200 000) різного ландшафтознавчого й геоморфологічного змісту, структурне дешифрування, аналіз топографічних матеріалів, морфографічні побудови та польові дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

– визначено і розроблено теоретико-методичні основи виділення та дослідження ЛРП Правобережжя Поліського краю на основі дешифрування МДЗЗ, морфографічних побудов і потенційно-енергетичних характеристик поверхні;

– обґрунтовано визначення ЛРП як природно-механічних систем, розроблено аналіз просторової структури ЛРП гідродинамічного типу на основі варіаційних принципів механіки, зокрема прийомом варіаційної різниці;

– проведено класифікацію поліських ландшафтів на енергетичній основі з виділенням еквіпотенційних, градієнтних поверхонь і смуг, потенційних “ям” та “бар’єрів”;

– на основі використання аерознімків створено модель латеральних переміщень у межах еквіпотенційних поверхонь, яка полягає у спадкуванні палеокріогенної полігональної структури сучасними ландшафтними процесами – кріпом, соліфлюкцією, поверхневим і ґрунтовим стоком та у формуванні стільникової мережі трас ЛРП;

– проведено комплексний аналіз функціональних особливостей поліських ландшафтів через характерні риси структури ЛРП;

– обґрунтовано використання векторного аналізу для дослідження внутрішньої структури латеральних потоків басейнів тимчасових водотоків;

– на основі просторово-часового аналізу визначено антропогенний фактор, як чинник синергізму ЛРП.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати і методика досліджень можуть бути використані:

1. При ландшафтознавчо-екологічних дослідженнях: для аналізу і прогнозування особливостей перерозподілу поверхневого техногенного забруднення латеральними потоками та формування ареалів вторинного забруднення; для визначення ділянок потенційної незахищеності ґрунтових вод унаслідок зламу напрямку латеральних потоків і переходу їх на низхідні радіальні.

2. Для оптимізації проектування природно-технічних систем із метою запобігання негативному впливу техногенного навантаження на ландшафти і небажаним функціональним змінам.

3. Використання закономірностей структури ЛРП у ландшафтознавчо-індикаційних геолого-пошукових дослідженнях для виділення лінійних та блокових геоструктур, при неотектонічному аналізі.

Особистий внесок автора. Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням, виконаним на основі власного дешифрування МДЗЗ, морфографічних побудов, досвіду польових досліджень. Основні положення та висновки дисертаційної роботи були сформульовані за час виробничої діяльності автора у спеціалізованих підрозділах дистанційних досліджень Інституту геології та розробки горючих копалин Міннафтопрому СРСР, Центральної тематичної експедиції Мінгео УРСР, Українського Державного Геологорозвідувального інституту, Центру аерокосмічних досліджень Землі НАН України. У спільних роботах автору належать результати ландшафтознавчого, геоморфологічного, структурно-геоморфологічного дешифрування, геоморфологічної інтерпретації структурного дешифрування.

Апробація роботи. Основні положення роботи доповідалися на конференціях у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2000-2004) та наукових конференціях “Актуальні проблеми геології України” (Київ, 2000), “Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Друга всеукраїнська конференція” (Київ, 2003), на науковій конференції з постнекласичних методологій у географії (Київ, 2004), науковому семінарі у ЦАКДЗ (2003), викладені в 4 науково-виробничих звітах (2002-2004 ).

Публікації. Результати дослідження представлено у 12-ти наукових працях: 9 статтях, 3 матеріалах конференцій і тезах доповідей. Із цього переліку 7 праць, у тому числі 3 одноосібні, опубліковані у фахових виданнях.

Подобные работы
Душник Володимир Феліксович
Заспокоєння руху в центральних частинах міст стримуванням транспортних потоків
Гордієнко Іван Вадимович
Аномальний тепловий потік та його геотермічна інтерпретація в центральній частині Українського щита

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net