Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Економічні науки
Економічна теорія

Диссертационная работа:

Сафонова Віра Євгенівна. Інноваційні основи макроекономічного прогнозування розвитку системи вищої освіти України : дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К., 2006.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. У дослідженні інноваційних проблем вищої школи все більшого наукового і практичного значення набуває проблема макроекономічного прогнозування і планування розвитку системи вищої освіти у перспективному періоді XXI століття. Оскільки реалізація цієї потреби в Україні сьогодні перебуває ще на початковій сходинці, постає першочергове завдання теоретичного обґрунтування та створення організаційних передумов передбачення та прогнозування розвитку вищої освіти в Україні, вивчення досвіду прогнозування й планування освіти в розвинутих країнах світу, обґрунтування механізму та визначення кількісних і якісних параметрів формування вузівської системи і структури студентського та викладацького складу у прогнозному періоді.

Серед опублікованих праць, присвячених різним аспектам системи освітньої галузі, практично відсутні дослідження з макроекономічного прогнозування розвитку вищої освіти в Україні. На жаль, ця проблема не знайшла активної розробки і в документах відомчих організацій та науково-дослідних інститутів. В той же час головне завдання, яке ставить держава перед Міністерством освіти і науки України щодо задоволення зростаючих потреб економіки, управління і соціальної сфери у висококваліфікованих спеціалістах з урахуванням перспективи та підвищення якості їх підготовки і забезпечення робочими місцями неможливо вирішити без прогнозування розвитку як системи вищої освіти в цілому, так і її основної первинної ланки вищого навчального закладу (ВНЗ).

У процесі прогнозування розвитку вищої освіти необхідно враховувати велику кількість чинників, інколи неоднозначно пов’язаних між собою та тих, що впливають на динаміку функціонування ВНЗ як безпосередньо, так і опосередковано. Процес прогнозування розвитку вищої освіти слід розглядати як невід’ємну частину прогнозування усієї економічної і соціальної системи країни. І на сьогодні особливо гостро стоїть проблема при регулюючій ролі держави не допустити тих недоліків, які мали місце в командно-централізованій системі планування вищої освіти України, що існувала в минулому. Тому виникає необхідність створення такої структури на демократичних основах побудованої системи прогнозування і планування розвитку вищої освіти, яка б дозволила вищим навчальним закладам самостійно і найбільш раціонально вирішувати навчально-методичні, науково-дослідні та інші завдання у підготовці майбутніх фахівців. Посиленої уваги науковців вимагає також розробка нових теоретико-методологічних підходів до проблеми фінансового забезпечення функціонування вищих навчальних закладів за рахунок впровадження більш ефективної системи організації та прогнозування доходів і витрат в їх навчально-методичний та організаційно-економічній діяльності.

Проблемами розвитку економіки і управління вищою освітою, її реформування і фінансування в Україні займаються наукові установи Національної академії наук України, Академії педагогічних наук, галузеві науково-дослідні інститути і вищі навчальні заклади. Значні розробки з цієї тематики мають вітчизняні вчені: В.П. Андрущенко, Й.М. Бескид, В.Я. Бобров, Є.М. Бойко, О.Д. Василик, М.Б. Євтух, В.А. Євтушевський, І.С. Каленюк, К.В. Корсак, В.Г. Кремень, В.І. Куценко, В.І. Луговий, О.І. Навроцький, Ю.В. Ніколенко, О.С. Падалка, О.Л. Сидоренко, А.А. Чухно, Г.А. Штейн, В.В. Юхименко, В.Я. Яблонський та інші.

Серед російських учених, які досліджували питання теорії та практики економіки вищої освіти, можна назвати А.І. Анчишкина, В.І. Басова, С.А. Белякова, С. Глазьєва, А.А. Глухова, А.Б. Дайновського, В.І. Єврошина, В.А. Жаміна, Е.Н. Жильцова, С.Л. Костаняна, Д.І. Правдіна, О.Я. Савельєва, Г.Е. Слезінгера, С.Б. Смирнова, С.Г. Струміліна, Д.І. Чупрунова, Ю.Д. Чур’янова, В.П. Щетиніна та інших.

Деякі аспекти проблеми досліджувалися зарубіжними вченими, такими як Г. Беккер, Ч. Бексон, М. Блауг, Г. Брок, Дж. Вейзе, Е. Денісон, П. Друкер, Е. Кол, Я. Мінцер, Ф. Махлуп, Я. Тінберген, Т. Шульц та інші.

Надбання вчених та фахівців, які працюють в галузі теорії, методології та організації вищої освіти, є значним внеском у вирішення питань вдосконалення функціонування закладів освіти.

Попри значної уваги вчених до окремих аспектів функціонування вищих навчальних закладів, варто зауважити, що науковці розглядають переважно проблеми реформування освіти як галузі, не приділяючи уваги проблемам макроекономічного прогнозування розвитку вищої освіти. Тому невирішеними залишається питання методологічних й організаційних основ прогнозування розвитку вищої освіти, макроекономічного моделювання основних напрямів її розвитку, прогнозування фінансово-економічного розвитку системи вищої освіти. Отже дослідження макроекономічного прогнозування розвитку вищої освіти України в трансформаційний період є досить актуальним науковим завданням, вирішення якого має практичне значення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження тісно пов’язане з проблематикою науково-дослідних тем відділу економіки і управління вищою освітою Інституту вищої освіти АПН України “Наукові основи економіки і управління розвитку вищої освіти в трансформаційний період” (2000-2003рр.), номер державної реєстрації 0100U000344 та “Тенденції і механізм розвитку економіки вищої освіти в Україні” (2003-2005 рр.), номер державної реєстрації 0103U000961. До спільної планової монографії відділу підготовлений і схвалений розділ “Макроекономічний механізм формування прогнозів структури вузівської системи, студентського контингенту та викладацького складу”. Вибраний напрям дисертаційного дослідження входить в структуру тематики “Актуальні проблеми перехідної економіки України” (номер державної реєстрації 0103U004015), яку розробляє упродовж років кафедра економічної теорії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. В контексті даної теми автором підготовлений підрозділ 1.1. “Соціально-економічні та організаційні передумови наукового передбачення розвитку вищої освіти в Україні”.

Мета і задачі дослідження. Головною метою дисертаційної роботи є науково-теоретичне обґрунтування основних положень концепції та механізму прогнозування системи вищої освіти в умовах ринкової трансформації суспільства.

Для досягнення поставленої мети передбачено вирішити такі завдання:

– здійснити системний аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, визначити проблематику й ступінь розроблення даної проблеми в науковій літературі та напрями дослідження сутності, основних особливостей передбачення розвитку вищої освіти у перспективному періоді;

– обґрунтувати загальну концепцію та інноваційні основи прогнозування і планування розвитку вищої освіти;

– дати аналіз та обґрунтувати методологічні підходи інформаційного забезпечення прогнозування в галузі вищої освіти;

– розкрити особливості моделювання макроекономічних показників розвитку вищої освіти;

– розробити методичні рекомендації щодо вибору та застосування основного інструментарію прогнозування розвитку вищої освіти для їх використання на практиці;

– проаналізувати динаміку та прогнозні параметри розвитку та удосконалення структури вузівської системи, студентського контингенту та викладацького складу у процесі модернізації вищої освіти;

– обґрунтувати економічні засади прогнозування фінансового забезпечення сфери вищої освіти, виходячи з двох головних напрямів: державного бюджетного фінансування та ефективного використання позабюджетних джерел.

Об’єкт дослідження – система вищої освіти України, її структурні складові як основа інноваційного розвитку галузі в нових соціально-економічних умовах.

Предмет дослідження – концепція, стратегія та механізм прогнозування в системі вищої освіти України.

Методи дослідження. В дисертації застосовувались загальнонаукові та спеціальні методи економічної теорії. При визначенні соціально-економічних та організаційних передумов наукового передбачення розвитку вищої освіти був застосований структурно-генетичний аналіз.

Методом системного аналізу досліджені принципи та особливості прогнозування і планування розвитку вищої освіти, визначені параметри формування прогнозної структури вузівської системи, студентського контингенту та кадровий потенціал освіти, основні тенденції й механізм державного фінансування та надходження позабюджетних коштів.

Методом порівнянь проаналізовано інформаційне забезпечення параметрів побудови комбінованих прогнозів в галузях економіки, науково-технічної сфери й освіти.

Графічний метод використовувався як найбільш доцільний спосіб реалізації обґрунтування етапів формування інформаційної основи прогнозу розвитку вищої освіти, етапів прогнозування (стратегічного планування) розвитку ВНЗ, організаційної структури вузу.

При вивченні процесу прогнозування у державному секторі управління вищою освітою застосовано метод кількісно-якісної прогнозної оцінки підготовки спеціалістів у наступному періоді.

Для виконання роботи використано законодавчо-нормативну базу України, яка забезпечує правові основи функціонування вищої освіти, фактичні матеріали періодичних видань, статистичних збірників, матеріали науково-практичних конференцій.

Наукова новизна одержаних результатів полягає: а) у комплексному дослідженні методології та механізму прогнозування розвитку вищої освіти в умовах переходу українського суспільства до інноваційної економіки; б) обґрунтуванні концепції, інструментарію та методів прогнозування в галузі вищої освіти на основі нової перспективної парадигми її розвитку. В дисертації

вперше:

– вивчено і проведено теоретико-методологічне дослідження основних підвалин прогнозування розвитку системи вищої освіти України, зокрема,

обгрунтовані соціально-економічні та організаційні передумови наукового передбачення, на основі якого має здійснюватися сам процес прогнозування, планування і управління освітньою діяльністю в умовах інноваційного розвитку економіки країни,

розкрито особливості та здійснено аналіз принципів прогнозування і планування стосовно вищої освіти, які дозволяють у теоретичному й практичному плані на науковій основі здійснювати цей процес як системний і неперервний в умовах реформування і модернізації галузі; обгрунтовані наукові підходи до структурного удосконалення галузі вищої освіти на основі інноваційної моделі структурної перебудови української економіки;

– проведено аналіз інформаційного забезпечення прогнозування і планування в галузі вищої освіти, визначені етапи формування інформаційних основ прогнозу розвитку вищої освіти в Україні на макроекономічному рівні.

Удосконалено:

– макроекономічні підвалини механізму прогнозування системи вищої освіти в умовах інноваційного розвитку, зокрема здійснено моделювання основних макроекономічних показників розвитку вищої освіти та визначені критерії ефективності;

– на основі аналізу значного статистичного та фактичного матеріалу систему кількісних та якісних параметрів формування прогнозів модернізації структури вузівської системи, оптимізації мережі вищих навчальних закладів, студентського контингенту, виходячи із наступних потреб ринкової економіки, виробництва і управління у висококваліфікованих спеціалістах, також перспективу підготовки науково-викладацьких кадрів на основі сучасних вимог до вищого рівня та якості викладання у вищій школі;

– нові підходи та інструментарій прогнозування фінансово-економічної системи вищої освіти, які в першу чергу повинні передбачити заміну попереднього витратного механізму на сучасну економіко-заощадливу модель, використовуючи диференційований підхід до потреб кожного вищого навчального закладу. Удосконалено механізм фінансування розвитку вищих навчальних закладів як на державному рівні через застосування методів бюджетного прогнозування (гнучкого бюджетного прогнозування, неперервного бюджетного прогнозування, вертикального бюджетного прогнозування, динаміко-статистичного, економіко-математичного моделювання та оптимізаційно-варіантний), так і ефективного використання позабюджетних джерел фінансування.

Дістало подальшого розвитку:

– теоретичне обґрунтування сучасних тенденцій і перспектив реформування вищої освіти в умовах демократизації та ринкових перетворень в економіці країни, зокрема, подолання суперечності між сферою вищої освіти і ринком праці, відірваність вузівських досліджень від світових наукових досягнень та ін;

– аналіз сучасної практики прогнозування і планування вищої освіти в розвинутих країнах світу;

– дослідження методів прогнозування у процесі стратегічного розвитку вищої освіти у напрямку якісної підготовки та перепідготовки фахівців за умов прискореного та інноваційного розвитку вітчизняної економіки, науки і культури.

Практичне значення одержаних результатів. Обґрунтовані теоретичні положення та висновки є певним внеском у розробку економічної теорії. Практичне значення сформульованих в дисертації наукових положень, полягає в тому, що

обґрунтовані нові методи прогнозування і планування розвитку вищої освіти в умовах ринкових та інноваційних перетворень;

розроблено рекомендації інноваційного впровадження інструментарію прогнозування розвитку вищої освіти у відділі економіки і управління вищою освітою Інституту вищої освіти АПН України при підготовці матеріалів до Національної доктрини розвитку освіти України у І столітті, прийнятої другим з’їздом працівників освіти України (довідка № 278 від 24 жовтня 2005 року);

обґрунтована пропозиція впровадження у практику діяльності ВНЗ прогнозних комплекс-планів з метою здійснення чіткої і послідовної організаційно-навчальної, науково-дослідної, виховної та соціальної системи поточних і перспективних завдань;

окремі результати роботи та запропонована методика прогнозування можуть бути використані вищими навчальними закладами у процесі удосконалення фінансово-економічної системи вищої освіти як на державному рівні, так і у перспективі ефективного використання позабюджетних джерел фінансування;

основні положення і рекомендації дисертаційного дослідження використані в плановій монографії “Тенденції і механізм розвитку економіки вищої освіти України” відділу економіки і управління вищою освітою Інституту вищої освіти АПН України; курсі лекцій з дисципліни “Державне регулювання економіки” кафедри економічної теорії та навчальній програмі “Економіка освіти” кафедри теорії і методики економіки освіти Київського національного університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 05-10/2017 від 20.10.05);

матеріали дослідження знайшли своє наукове і практичне втілення в спецкурсах “Прогнозування і планування в умовах ринку” та “Соціально-економічне прогнозування”, які викладаються дисертантом на кафедрі економіки і підприємництва Бориспільського інституту муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом (довідка №133 від 26. 09. 2005).

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення і результати дисертаційного дослідження доповідалися на всеукраїнських науково-практичних конференціях “Актуальні питання гуманітарних, економічних і правових наук в умовах сучасних трансформаційних процесів” (Миколаїв, квітень, 2002 рік), “Наукові засади розвитку університетської освіти в малих містах України” (Умань, жовтень, 2003 рік), на всеукраїнських науково-теоретичних конференціях “Перспективи і проблеми підготовки викладачів економічних дисциплін” (Переяслав-Хмельницький, травень, 2003 рік), “Наукові засади економіки і управління освітою” (Переяслав-Хмельницький, квітень, 2004 рік), “Національний інтелектуальний капітал як чинник економічного і соціального прогресу” (Київ, жовтень, 2004 рік), “Вища освіта України і Болонський процес” (Переяслав-Хмельницький, квітень, 2005 рік), на міжнародних міждисциплінарних науково-практичних конференціях “Сучасні проблеми науки і освіти” (Алушта, травень, 2004 рік), “Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління” (Житомир, листопад, 2004 рік), на міжнародній конференції “Науково-методичне забезпечення інноваційних процесів у вищих навчальних закладах України” (смт. Буча, Київська обл., листопад, 2005 рік), на спільному семінарі “Актуальні проблеми перехідної економіки України” (Київ, жовтень, 2003 рік), на “круглому столі” до 70-річного ювілею кафедри економічної теорії “Економічна теорія на початку XXІ століття в контексті трансформаційних процесів в Україні та завдань економічної освіти” (Київ, НПУ імені М. П. Драгоманова, березень 2005 рік).

Наукові публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 22 наукові роботи загальним обсягом 8,03 друк. аркушів, з них 7 у наукових фахових виданнях, 15 у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій.

Подобные работы
Кучеренко Діна Григорівна
Соціально-економічні основи функціонування приватного сектору вищої освіти в Україні
Мартинюк Марк Анатолійович
Освіта як фактор інтенсифікації суспільного виробництва в перехідній економіці України
Войнаренко Михайло Петрович
Організаційно-економічні основи розвитку сфери обслуговування населення в Україні
Павлюк Василь Іванович
Інтеграція України в міжнародний поділ праці: об'єктивні основи, напрямки, форми
Якимів Андрій Ігорович
Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні
Бабенко Станіслав Григорович
Розвиток системи відносин споживчої кооперації України в умовах перехідної економіки
Якимов Андрій Ігорович
Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні
Андрейчук Уляна Володимирівна
Соціально- економічні проблеми становлення і розвитку податкової системи України в умовах перехідної економіки
Хорошева Олена Іванiвна
Бюджетне регулювання соцiально-економiчного розвитку територiальних систем
Хімченко Андрій Миколайович
Розвиток в Україні системи підприємництва: формування малого бізнесу

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net