Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Литвин Наталя Миколаївна. Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920- 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2006.

смотреть введение
Введение к работе:

Вступ. Актуальність теми дослідження. В умовах поглиблення державотворчих процесів, утвердження України як демократичної та правової держави значно зріс інтерес громадськості до тих сторінок вітчизняної історії, які тривалий час невиправдано і незаслужено замовчувалися.

Тоталітарний режим, його продукт – політичні репресії – відчутно вплинули на українське суспільство 1920 – 1930-х років. Сучасній історичній науці властиве розширення дослідницької тематики політичних репресій. Зокрема, потребує нових наукових підходів, пояснень проблема ідеологічних мотивів політики терору 1920 – 1930-х років, яка проводилася в радянській Україні.

Вивчення й аналіз партійно-радянської діяльності, яка була спрямована на ідеологічне обґрунтування проведення політичних репресій проти наукової інтелігенції радянської України, дає змогу поглибити знання й уявлення про складне суспільно-політичне життя радянської України 1920 – 1930-х років, з’ясувати, якою була роль наукової еліти в збереженні національно-державних традицій українського народу.

Відгомін тоталітарної доби у суспільній свідомості окремих категорій людей, ідеологічні стереотипи минулого гальмують державотворчі процеси в сучасній Україні. Отже, вивчення ідеологічних аспектів політичних репресій щодо наукової інтелігенції додає темі дослідження суспільної актуальності.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дослідження відповідає Закону України „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” від 11 липня 2001 р. та Постанові Кабінету Міністрів № 1716 „Про затвердження переліку державних і науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на 2002 – 2006 рр.” від 24 грудня 2001 року. Дисертаційна робота виконана в межах програми науково-дослідницьких робіт „Історія формування і розвитку Української держави” історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (державний реєстраційний номер 01БФ046-01). Тема дисертації затверджена вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 22 січня 2004 року, протокол № 5.

Об’єктом дисертаційного дослідження є політичні репресії щодо інтелігенції в радянській Україні.

Предметом дослідження є ідеологічні аспекти політичних репресій проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920 – 1930-х роках.

Географічні межі дослідження охоплюють підконтрольну більшовицькому режиму територію України.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період 1920 – 1930-х років, коли активно тривало формування тоталітарної системи, утверджувалися командно-адміністративні методи управління в науці. Нижньою хронологічною межею дослідження є 1920 рік, який характеризується формуванням розгалуженої системи надзвичайних органів та зародженням такого явища, як політичні показові процеси. Верхньою межею дослідження є 1937 – 1938 роки, коли політичні репресії проти інтелігенції радянської України набули масового характеру.

Мета дисертаційного дослідження полягає в комплексному вивченні ідеологічних чинників партійно-радянської репресивної політики; визначенні особливостей відносин партійних лідерів з науковою інтелігенцією; аналізі напрямків, форм та методів ідеологічної роботи партійно-радянських і спеціальних органів з формування суспільної думки щодо проведення політичного терору проти наукової інтелігенції в радянській Україні.

Реалізація зазначеної мети обумовила постановку таких завдань:

- вивчити й проаналізувати стан наукової розробки проблеми та охарактеризувати джерельну базу дослідження;

- з’ясувати основні причини, обставини негативного ставлення компартійного керівництва до професорсько-викладацьких, наукових кадрів та висвітлити їх ідеологічну наповненість;

- проаналізувати ідеологічну складову законодавчої бази політичних репресій;

- дослідити ідеологічний вплив Комуністичної партії на спеціальні органи в їх орієнтації на здійснення політичного терору в науковому середовищі;

- проаналізувати форми і методи агітаційно-пропагандистської роботи партійно-радянських органів та громадських організацій з формування у суспільній свідомості думки про доцільність проведення політичних репресій щодо науковців.

Методологічна база роботи ґрунтується на принципах науковості, об’єктивізму, історизму. Під час написання дисертації були використані загальнонаукові та спеціально-історичні методи. Зокрема, конкретно-пошуковий метод (аналіз і систематизація джерел з проблеми), порівняльно-історичний (дослідження масштабності й масовості репресій 1930-х років), проблемно-хронологічний (вивчення специфіки відносин радянсько-партійного керівництва з інтелігенцією на різних етапах функціонування тоталітарної системи), критичний метод (виокремлення з маси різнотипної інформації достовірних конкретно-історичних фактів).

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що ідеологічні аспекти політичних репресій проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920– 1930-ті роки вперше розглядаються в українській історіографії як самостійна наукова проблема. Проаналізовано ідеологічну складову негативного ставлення партійно-радянського керівництва до наукової інтелігенції. Висвітлено ідеологічну спрямованість юридичних норм радянського законодавства 1920 – 1930-х років. Вивчено діяльність партійно-радянських та спеціальних органів з ідеологічного обґрунтування доцільності проведення репресій щодо наукової інтелігенції. Розкрито механізми агітаційно-пропагандистського супроводу політичних репресій партійними, радянськими та спеціальними органами. Встановлено, що ідеологічне забезпечення політичних репресій, спрямованих проти наукової інтелігенції, було одним з важливих напрямків партійної, організаційно-ідеологічної роботи в радянській Україні 1920 – 1930-х років.

Практичне значення дисертації полягає в тому, що її результати, положення, висновки та фактичний матеріал можуть бути використані у написанні навчальних підручників, монографій, статей з історії української інтелігенції, політичних репресій в Україні, історії України загалом, підготовці нормативних і спеціальних курсів для студентів вищих навчальних закладів.

Апробація результатів дисертаційної роботи здійснювалась у формі виступів на науковій конференції „Україна і світ: історія, сьогодення, майбутнє” (Київ, 26 листопада 2003 року), Міжнародній науковій конференції „Розвиток науки в Київському університеті за 170 років очима молодих вчених та студентів” (Київ, 27 квітня 2004 року), Міжнародній науковій конференції „Україна в роки другої світової війни: до 60-річчя перемоги над нацистською Німеччиною” (Київ, 26 – 27 квітня 2005 року). Зміст дисертації обговорювався на кафедрі новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Публікації. Основні результати дослідження знайшли відображення у трьох наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях.

Структура дисертації обумовлена змістом, метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновку, списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг дисертації – 204 сторінки, з них основний текст – 170 сторінок, список використаних джерел та літератури – 33 сторінки (403 найменування).

Подобные работы
Верменич Ярослава Володимирівна
Здійснення українізації у 20-30-х роках:політичні і культурні аспекти проблеми
Сажко Василь Володимирович
Проблеми аграрних перетворень в Україні у 1900-1913 роках: історико- політичний аспект
Шипович Марина Анатоліївна
Літературно-мистецька інтелігенція України у 1920роки
Трубенок Оксана Миколаївна
Матеріально- економічне становище та умови праці робітників України (друга половина 1920-х- початок 1930-х рр.)
Волосник Юрій Петрович
Зародження нової буржуазії та розвиток приватнопідприємницької діяльності в Україні в 1920-ті - на початку 1930-х рр.
Кінд-Войтюк Наталія Василівна
Історико-краєзнавчі дослідження і пам'яткоохоронна робота на Волині у 1920-х - 1930роках.
Струченков Олександр Вікторович
Інженерно-технічна інтелігенція Донбасу (кінець 1920-х – 1930роки): формування, умови життя, діяльність.
Гнітько Світлана Петрівна
Інженерно- технічна інтелігенція Донбасу в 1920-ті - на початку 1930років
Марценюк Лариса Миколаївна
Українська радянська державність в контексті реалізації більшовицької моделі централізованої держави. 1918-1929 рр. (історичні аспекти проблеми)
Моргун Василь Андрійович
Суспільно-політичні проблеми розбудови громадянського суспільства в незалежній Україні: історичний аспект

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net