Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Костик Євгеній Петрович. Створення та діяльність кооперативних видавництв в УСРР 1922-1930 рр. : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2006.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми зумовлена розвитком в Україні недержавних видавництв, форм приватної, акціонерної і кооперативної книготоргівлі, приватизаційними та реприватизаційними процесами в економічному житті суспільства, відтак і необхідністю вивчення історичного досвіду діяльності видавничих кооперативних товариств періоду НЕПу, з’ясування їхньої специфіки в умовах ринкових відносин.

Становлення та функціонування кооперативних видавництв залишається малодослідженою науково-історичною проблемою, яка має суто практичне й пізнавальне значення, тому що вони посідали вагоме місце в культурно-освітньому житті українського суспільства 1920-х – початку 1930-х рр., а з іншого боку – представляли соціальні форми повсякденної роботи і творчості інтелігенції, уособлювали самодіяльні форми підприємництва населення. Саме організаційні та соціально-економічні підвалини кооперативних видавництв певною мірою сприяли подоланню безробіття серед освітян і науковців, зменшенню суспільної напруги шляхом лібералізації виробничо-господарської діяльності професійних груп, а також збереженню в умовах утвердження тоталітарної системи певних демократичних свобод, позаяк друкували художньо-мистецьку, сільськогосподарську, наукову, дитячу та ін. літературу, уникаючи ідеологічно-політичних видань. Враховуючи те, що кооперативні видавництва займали 1/3 ринку книжкової продукції УСРР у вказаний вище період, їхнє співіснування з державними видавництвами виявилося тоді своєрідним суспільно-політичним барометром стабільності соціальних відносин в Україні, зважаючи на їхнє протистояння на ринку книжкової продукції та ідеологічні пріоритети.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно наукової проблематики кафедри історії та культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди “Соціально-політичне життя України ХХ століття”, вона також пов'язана з темою наукового пошуку Науково-дослідного інституту селянства Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького “Історичні форми ментальності, соціально-економічної та громадсько-політичної самоорганізації українського селянства” (номер державної реєстрації 0102U006796).

Об’єктом дослідження є історичні форми кооперативного підприємництва соціально-професійних груп у галузі видавничої діяльності, взаємини держави і суспільства в УСРР 1920-1930 рр.

Предмет дослідження – організаційна структура, культурно-просвітницька і торгівельно-господарська діяльність видавничих кооперативів, соціальний склад і професійний рівень їхніх засновників, вплив кооперативних видавництв на культурно-освітнє життя суспільства.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період 1922–1930 рр. Вибір верхньої межі (1922 р.) пов’язаний із появою перших кооперативних товариств у видавничій галузі в УСРР, а нижньої (1930 р.) – з їх остаточною реорганізацією.

Територіальні межі дослідження. Опрацьовані матеріали стосуються адміністративних кордонів УСРР, які змінювалися протягом 1920-х – початку 30-х рр. унаслідок декількох адміністративно-територіальних поділів, але не вплинули на структурно-функціональну роботу кооперативних видавництв, організованих за галузево-професійним, а не адміністративно-територіальним принципом подібно до інших видів кооперації.

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі джерел, здобутків історіографії з’ясувати закономірності розвитку невиробничих форм кооперації населення УСРР періоду НЕПу і початкового етапу соціалістичної реконструкції народного господарства. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

з’ясувати стан наукового вивчення проблеми, визначити рівень і повноту її джерельного забезпечення;

виявити особливості становлення та розвитку організаційної структури кооперативних видавництв шляхом наукового аналізу їхніх різноманітних функцій та порівняння з кооперацією в інших галузях економічно-господарського життя суспільства;

дослідити соціально-професійний склад засновників і службовців кооперативних видавництв;

розкрити специфіку відносин партійно-радянських органів та кооперативних форм видавничої галузі;

визначити роль і місце кооперативних видавництв у формуванні внутрішнього споживчого ринку книжкової продукції;

вивчити організаційно-видавничу і торгівельну діяльність видавничої кооперації в контексті політики українізації.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:

- вперше в українській історіографії зроблено спробу дослідити діяльність кооперативних видавництв у роки НЕПу та соціалістичної реконструкції;

- становлення і функціонування кооперативних об’єднань видавничої галузі висвітлено у контексті соціальної історії, з урахуванням їхньої торгівельної та видавничо-господарчої роботи, специфіки організаційних форм підприємництва в царині культури, освіти;

- з’ясовано професійну діяльність соціальних груп у невиробничій сфері суспільства, крім технологічних процесів поліграфії;

- дотримуючись принципу історизму у дисертації розглянуто склад засновників і службовців кооперативних видавництв, котрі вирізнялися відповідним статусом;

- вивчено структурні складові кооперативних видавництв у поєднанні з їхніми функціональними рисами, що надало дослідженню системності; їхню діяльність проаналізовано в контексті політико-ідеологічних вимог і засад державних органів влади.

Науково-практичне значення дисертації полягає у тому, що її фактологічний матеріал, результати та основні положення можуть бути використані у підготовці праць з історії видавничої справи, для написання спеціальних вузівських курсів вітчизняної історії та краєзнавства, а особливо для розробки нормативно-правових актів у сучасних умовах розбудови видавничої галузі України.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри історії та культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Загальна концепція дослідження знайшла своє відображення у доповідях і повідомленнях на V Всеукраїнському симпозіумі з проблем аграрної історії (7-8 жовтня 2004 р., м. Черкаси); II Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні педагогічні технології і освітні системи XXI століття” (18-20 листопада 2004 р., м. Кіровоград); Міжнародній науково-практичній конференції “Формування громадянської компетентності учнівської молоді” (8-9 лютого 2005 р., м. Харків); V Всеукраїнській науково-практичній конференції “Духовність українства ХХІ століття” (14-16 квітня 2005 р., м. Кіровоград).

Публікації. Основні положення дослідження викладено у 10 публікаціях, 8 з яких – у фахових виданнях, визначених переліком ВАК України. Загальний обсяг публікацій становить 5 друкованих аркушів.

Подобные работы
Олянич Лариса Володимирівна
Створення та діяльність Всеукраїнського товариства “Друзі дітей” (1924-1936 рр.): організаційний статус, структура та функції
Кісіль Зоряна Романівна
Створення та діяльність Українського воєнно-історичного товариства (1920- 1939 рр.)
Чугаєвська Людмила Віталіївна
Створення та діяльність українських студентських організацій в еміграції (1920-1939 рр.)
Баличева Лариса Вікторівна
Створення, організація та діяльність системи пожежної безпеки в Україні (ХІХ - початок ХХ ст.)
Тюрменко Ірина Іванівна
Проблеми української державності в діяльності та науковій спадщині Івана Огієнка
Соловйова Вікторія Вікторівна
Формування та діяльність дипломатичних представництв українських національних урядів 1917-1921 рр.
Дірявка Юрій Павлович
Українська комуністична партія (укапістів): утворення, діяльність та ліквідація (1920-1925 р.р.)
Гриб Оксана Іванівна
Громадсько-просвітницька діяльність та історична спадщина Олександра Барвінського
Кондратюк Олена Костянтинівна
Аграрне питання в прогамах та діяльності українських політичних партій Західної України 1919-1939 рр.
Павлишин Олег Йосифович
Формування та діяльність представницьких органів влади ЗУНР- ЗОУНР (жовтень 1918- червень 1919 рр.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net