Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Козацька Тетяна Юріївна. Формування системи державних повинностей сільського населення Української СРР (1928-1933 рр.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2006.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми зумовлена функціонуванням багатоукладності організаційно-економічних форм сучасного сільськогосподарського виробництва, пошуком оптимальної системи оподаткування населення та суб’єктів господарювання, формуванням соціально орієнтованого державного бюджету в Україні, становленням ринкових відносин і зміцненням політико-правових основ громадянського суспільства. Відносини держави і суспільства, влади і населення належать до пріоритетних напрямків гуманітарних наук.

Становлення системи державних повинностей сільського населення в УСРР у 1928-1933 рр. припадає на роки сталінської модернізації соціально-економічного укладу життя селян, утвердження колгоспного ладу, здійснення політики розкуркулення, руйнування традиційних форм громадського самоврядування в українському селі, запровадження адміністративно-політичного режиму тоталітарного типу. Наприкінці 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. відбувалася чергова фаза соціальної революції, ініційованої «згори» партійно-радянським керівництвом. Виважена і неупереджена наукова оцінка глобальних соціалістичних перетворень у сільському господарстві має принципове науково-теоретичне значення, тому що сучасна історична наука висвітлює перелічені проблеми в контексті з’ясування причин та наслідків масового політичного терору. Запропонована тема дисертації дозволяє виявити закономірності та особливості соціально-економічних відносин, тому що система державних повинностей віддзеркалювала справжнє становище селян, їхній соціально-професійний і правовий статуси. Соціально-економічний аспект функціонування державних повинностей сільського населення в Україні залишається малодослідженою науково-історичною проблемою, що і зумовлює актуальність, перспективність її всебічного вивчення, а також формування спеціального напрямку дослідженнь.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно наукової проблематики кафедри історії та культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди “Соціально-політичне життя України ХХ століття”, вона також пов’язана з темою наукового пошуку Центру дослідження геноциду відділу історії України 20-30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України „Геноцид національних, етнічних, релігійних груп населення України: історичний та політико-правничий аналіз” (номер державної реєстрації 0103U005663).

Об’єктом дослідження є соціально-економічна політика радянської держави в українському селі, адміністративно-примусова система управління суспільством та повсякденна господарська діяльність основних груп сільського населення.

Предмет дослідження – формування державної системи натурально-продуктових та грошових повинностей сільського населення, їхні конкретні форми.

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1928-1933 рр. Вибір нижньої межі (1928 р.) обумовлений згортанням НЕПу і переходом радянського керівництва до командно-адміністративних методів управління народним господарством, а верхньої (1933 р.) – завершенням колективізації та організаційно-господарського зміцнення колгоспної системи.

Територіальні межі дослідження. Опрацьовані матеріали стосуються адміністративних кордонів УСРР, які змінювалися внаслідок декількох адміністративно-територіальних поділів, але не вплинули на формування системи державних повинностей сільського населення республіки у 1928 – 1933 рр.

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі джерел, здобутків історіографії з’ясувати соціально-класове, економічно-господарське, адміністративно-політичне походження державних повинностей сільського населення УСРР, наслідки їхнього виконання різними соціальними групами села. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:

з’ясувати стан наукового вивчення проблем, визначити рівень і повноту її джерельного забезпечення;

науково обґрунтувати поняття „повинність”;

визначити політико-правовий механізм запровадження обов’язкового виконання державного плану заготівель сільськогосподарської продукції;

виявити і систематизувати організаційні форми та соціально-економічні види селянських повинностей;

розкрити особливості виконання селянськими і колективними господарствами хлібозаготівельної повинності;

дослідити фіскальну функцію класового принципу оподаткування сільського населення;

висвітлити адміністративно-примусовий характер стягнення самообкладання;

визначити функціональні ознаки грошової та натурально-грошової повинностей селян;

довести, що адміністративно-судові штрафи та державні позики сільського населення становили одну з організаційних форм грошової повинності.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:

вперше у сучасній українській історіографії зроблено спробу дослідити систему державних повинностей сільського населення УСРР у 1928 – 1933 рр.;

виокремлено системотворчі ознаки адміністративно-господарського та суспільно-економічного механізму функціонування селянських повинностей;

з’ясовано особливості виконання селянами хлібозаготівель, податків, самообкладання, штрафів, державних позик та інших фінансових платежів;

доведено історичний факт становлення та існування повинностей сільського населення УСРР;

на основі широкого кола джерел, значну частину яких вперше введено до наукового обігу, висвітлено виконання селянами і колгоспниками, одноосібними і колективними господарствами натуральних, натурально-продуктових, відробіткової, трудової та грошових повинностей;

розкрито політико-правовий механізм запровадження і виконання сільським населенням УСРР державних повинностей.

Науково-практичне значення дисертації полягає у тому, що її фактологічний матеріал, результати та основні положення можуть бути використані для написання розділів колективних праць з історії українського селянства, підготовки нормативних і спеціальних лекційних курсів у вищій школі, формування відповідного напрямку подальших історичних досліджень. Організаційні форми та фінансово-господарські принципи оподаткування сільського населення варто врахувати у формуванні сучасної податкової системи в Україні.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри історії та культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Загальна концепція дослідження знайшла своє відображення у доповідях і повідомленнях на Шістнадцятій міжнародній науково-практичній конференції «Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості» (26 листопада 2004р., Донецьк), П’ятих наукових читань, присвячених пам’яті професора Д.П. Пойди «Питання аграрної історії України та Росії» (10 грудня 2004р., Дніпропетровськ), XVI науковій сесії Осередку наукового товариства ім. Т. Шевченка у Черкасах (15-17 березня 2005 р., Черкаси).

Публікації. Основні положення дослідження викладено у 7 публікаціях, 3 з яких – у фахових виданнях, визначених переліком ВАК України. Загальний обсяг публікацій становить 4 друковані аркуші.

Подобные работы
Сапицька Олена Михайлівна
Сільські жінки України в період підготовки та проведення суцільної колективізації (1928-середина 1933 рр.)
Лебедєва Ірина Миколаївна
Створення уряду Української Народної Республіки і формування системи виконавчої влади (червень 1917 р. - квітень 1918 р.)
Підлісний Дмитро Вадимович
Формування системи місцевих органів державної адміністрації та самоврядування Харківської губернії за часів Гетьманату П.Скоропадського (квітень – грудень 1918 року)
Ярошенко Євген Станіславович
Формування системи охорони культурних цінностей в Україні (XIX - поч. XX ст.)
Сорочан Ніла Антонівна
Формування системи управління освітою в Україні за доби Центральної ради (березень 1917 р. - квітень 1918 р.)
Білошицький Сергій Володимирович
Формування монопартійної системи в Україні: передумови, форми і методи (1917 - перша половина 20-х рр.)
Чорна Наталія Володимирівна
Формування адміністративно-командної системи управління промисловістю України (кінець 1917-початок 30-х років)
Очеретянко Віктор Іванович
Обмеження інтелектуальної свободи як один із засобів формування і функціонування тоталітарної системи в Україні (20-30-ті рр. XX ст.)
Міняйло Світлана Анатоліївна
Податкова політика радянської влади в українському селі в умовах формування та утвердження радгоспно-колгоспної системи (1930 - 1939 рр.): історичний аспект.
Білан Віталій Миколайович
Українсько-угорське співробітництво: формування системи міждержавних відносин у 1990-х роках

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net