Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Кириченко Вікторія Георгіївна. Державницька, громадсько-політична та культурно-освітня діяльність В.Зіньківського (1881-1962 рр.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2006.

смотреть введение
Введение к работе:

Вступ. Актуальність дослідження. В умовах докорінних змін у розвитку суспільного буття у його багатовимірному комунікаційному просторі та в історичній науці стають важливими дослідження щодо місця і ролі видатних представників української культури кінця ХIХ – першої половини ХХ ст. Десятки літ замовчування їх місця та ролі було визначено невідповідністю з ідеологіями самодержавної влади та радянського режиму.

Значний інтерес у відтворенні історії українського національного руху кінця ХIХ – середини ХХ ст. становить доробок В.Зіньківського (1881-1962 рр.) – представника київської академічної думки, філософа, педагога та психолога, церковного, державного діяча, активного учасника національно-визвольного руху України початку ХХ ст., автора багатьох праць з питань філософії, історії, педагогіки, психології та культури. Яскравий представник своєї епохи, він мав значний вплив на формування світогляду української інтелігенції, політики уряду України в період Гетьманату П.Скоропадського у вирішенні державних питань національно-релігійного життя. Його федералістичне бачення українського державотворення та ставлення до ідеалу державної самостійності України, ще дотепер зумовлюють поляризацію думок щодо місця та ролі В.Зіньківського у визвольних змаганнях України першої половини ХХ ст. Відтак, дослідження ідеалу національних політичних прагнень В.Зіньківського у їх логічному завершенні потребує висвітлення недостатньо вивчених особливостей його державницької, громадсько-політичної та культурно-освітньої діяльності на теренах України та в еміграції.

Суттєвим є запровадження до наукового обігу нових джерел як необхідної умови об’єктивного висвітлення біографії діяча, вивчення та популяризація його праць. Досліджувана проблема має важливе значення не лише для всебічної оцінки діяльності В.Зіньківського, але й для відтворення динаміки історичного процесу в Україні в першій половині ХХ ст.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження “Державницька, громадсько-політична та культурно-освітня діяльність В.Зіньківського (1881-1962 рр.)” входить до плану науково-дослідних робіт кафедри історії та історіософії Інституту історії та філософії педагогічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Тема дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 28 лютого 2002 р., протокол № 7.

Об’єктом дослідження є громадсько-політичне, культурно-освітнє та духовне життя в Україні в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст., розвиток


філософської та науково-педагогічної думки в середовищі української інтелігенції через призму наукової біографії Василя Зіньківського.

Предметом вивчення стала державницька, громадсько-політична, культурно-освітня та наукова діяльність, а також літературно-публіцистична спадщина Василя Зіньківського та його внесок у суспільно-культурне життя України в контексті національної історії кінця ХIХ – першої половини ХХ ст.

Хронологічні межі наукової роботи зумовлені специфікою дослідження і охоплюють життєвий шлях та діяльність ученого у період 1881-1962 рр.

Мета дослідження. На основі узагальнення і критичного переосмислення всіх доступних опублікованих та архівних матеріалів відтворити повну картину державницької, громадсько-політичної та культурно-освітньої діяльності В.Зiнькiвського на теренах України та в еміграції, визначити роль та місце вченого в суспільно-політичних процесах, його особистий внесок у розвиток наукової думки першої половини ХХ ст. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

- розкрити ступінь наукової розробки теми та проаналізувати джерельну

базу дослідження;

- виявити головні чинники, які впливали на формування національної

свідомості та громадсько-політичної позиції В.Зіньківського;

- визначити умови, за яких відбувалося становлення наукових та

літературно-публіцистичних уподобань вченого;

- розкрити основні погляди В.Зiнькiвського на розвиток української

державності, становлення та організацію української науки та освіти в

зазначений період;

- з’ясувати місце та роль В.Зіньківського у визвольних змаганнях України першої половини ХХ ст.;

- дослідити його місце та роль у громадсько-політичному житті еміграції.

Методологічна база дослідження ґрунтується на основі принципів науковості, історизму, об'єктивності. При написанні дисертації були використані загальнонаукові та спеціально-історичні методи, зокрема конкретно-пошуковий (аналіз і систематизація джерел з проблеми) та проблемно-хронологічний (розчленування широкої теми дослідження на окремі відносно вузькі проблеми). Застосування конкретно-історичного методу дало можливість встановити факти та події, що складають основу вивчення життя та діяльності В.Зіньківського. Метод персоналізації дозволив визначити особистий внесок ученого у національний розвиток України першої половини ХХ ст. Об’єктивний аналіз подій соціально-культурного життя суспільства та процесу становлення й трансформації світогляду В.Зіньківського в ньому обумовило використання історико-аналітичного підходу.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що, передусім, вперше зроблена спроба відтворити життєвий шлях, державницьку, громадсько-політичну та культурно-освітню діяльність В.Зіньківського; введені до наукового обігу досі невідомі архівні документи та публіцистичні твори вченого, доповнена та уточнена бібліографія праць про нього; запропонований уточнений опис фондів, пов’язаних з його ім’ям в архівах України та Росії; здійснено комплексний аналіз мемуарів ученого; переосмислено оцінку загального доробку В.Зіньківського та окремих аспектів його діяльності; визначено місце В.Зіньківського у розробці національного питання в Українській державі періоду першої половини ХХ ст.; з’ясовано міру впливу В.Зіньківського на розвиток національного руху першої половини ХХ ст.; розкрито його внесок у розробку національно-релігійного питання державної політики Українського уряду за часів Гетьманату П.Скоропадського; проаналізовано еволюцію ідейно-теоретичних поглядів ученого у соціально-культурному контексті розвитку його епохи; встановлено місце В.Зіньківського у розвитку національної та європейської наукової думки, у політичній діяльності української еміграції; реалізовано спробу ґрунтовного вивчення творчості В.Зіньківського в історичному дискурсі.

Практичне значення дисертації зводиться до того, що її фактичний матеріал, висновки та узагальнення можуть бути використані для підготовки узагальнюючих досліджень з історії та історіографії України, всесвітньої історії, біографістики, праць з історії науки і культури, навчальних курсів для вищої школи, лекцій, спеціальних розробок у галузі національних відносин та освітньої політики держави; для роботи серед широкого громадського загалу. Результати дослідження сприятимуть збагаченню досвіду при розбудові незалежної Української держави та налагодженню міжконфесійних відносин у сучасному суспільстві.

Апробація основних положень дисертації. Основні положення дисертації апробовані автором у формі доповідей на Всеукраїнській конференції “Національна інтелігенція в історії та культурі України в ХХ ХХІ століттях” (Вінниця, 2004 р.), на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Церковная история и культура в возрождении Придунавья” (Ізмаїл, 2002 р.), на Науково-практичній конференції “Педагогічна освіта України: національні традиції та європейські інновації” (Київ, 2005 р.), на Міжнародному конгресі україністів (Донецьк, 2005 р.); на щорічних звітних наукових конференціях викладачів, докторантів та аспірантів Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (2001-2005 рр.); на засіданнях методологічних семінарів кафедри історії України НПУ імені М.П.Драгоманова (2001-2005 рр.). Зміст дисертації обговорювався та частково впроваджувався в навчальний процес на кафедрі історії України факультету української філології та кафедри історії та історіософії Інституту історії та філософії педагогічної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, на кафедрі історії та правознавства Республіканського вищого навчального закладу “Кримський гуманітарний університет”, на кафедрі історії України Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено у

8 публікаціях, з них 7 у фахових виданнях, включених до списку ВАК України.

Всі публікації є одноосібними.

Структура дисертації зумовлена метою, завданнями дослідження та логікою

розкриття теми. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків і списку використаних джерел і літератури. Загальний обсяг дисертації становить 233 сторінки, з них основного тексту 186 сторінок, список використаних джерел та літератури 47 сторінок (531 позиція).

Подобные работы
Олянич Лариса Володимирівна
Створення та діяльність Всеукраїнського товариства “Друзі дітей” (1924-1936 рр.): організаційний статус, структура та функції
Баличева Лариса Вікторівна
Створення, організація та діяльність системи пожежної безпеки в Україні (ХІХ - початок ХХ ст.)
Кондратюк Олена Костянтинівна
Аграрне питання в прогамах та діяльності українських політичних партій Західної України 1919-1939 рр.
Дірявка Юрій Павлович
Українська комуністична партія (укапістів): утворення, діяльність та ліквідація (1920-1925 р.р.)
Кравчук Леонід Васильович
Культуротворча діяльність та просвітницький рух в період української державності 1917-1920 рр.
Крикніцький Олександр Петрович
Утворення та діяльність Київського Особливого військового округу в травні 1935 – червні 1941 рр.
Соловйова Вікторія Вікторівна
Формування та діяльність дипломатичних представництв українських національних урядів 1917-1921 рр.
Бухальська Магдаліна Андріївна
Наукова діяльність та історико-культурна спадщина Миколи Петрова (друга половина XIX - початок XX ст.)
Павко Анатолій Іванович
Становлення та діяльність політичних партій і організацій в Україні наприкінці XIX - на початку ХХ ст.
Вінцковський Тарас Степанович
Участь населення Херсонської губернії в організації та діяльності місцевих органів влади і управління Центральної Ради (березень 1917 р.- квітень 1918 р.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net