Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Заводовський Анатолій Анатолійович. Преса української соціал-демократії та українське питання в Російській імперії на початку ХХ ст. : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / НАН України; Інститут історії України. - К., 2006.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Динамічні перетворення у суспільстві наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. привернули увагу істориків до проблем націєтворення та розбудови української державності, невід’ємною складовою якої є процес політичної структуризації суспільства. Останній своїм корінням сягає початку ХХ ст., коли перші наддніпрянські національні партії намагалися розв’язати весь комплекс політичних, соціально-економічних, культурно-освітніх та релігійних проблем українців в Російській імперії. Отже, дослідження політичного спадку цих партій, зокрема української соціал-демократії, та ідеологічного доробку їх лідерів у сфері вирішення українського питання є актуальним і становить значний науковий і практичний інтерес. Періодична преса, яка, за влучним висловом А.Шопенгауера, є “секундною стрілкою історії”, якнайкраще відобразила весь спектр ідей та думок, що були притаманні індивідам та спільноті в цілому цієї епохи.

Більшість істориків, вивчаючи той чи інший бік діяльності української соціал-демократії початку ХХ ст., аналізували партійну періодику, проте її систематичного дослідження зроблено не було, що підтверджує актуальність нашого дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами. Тема є складовою наукових досліджень, які ведуться у відділі історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України (реєстраційний номер № 0101U00553) та на кафедрі історії України Кам’янець-Подільського державного університету.

Об’єктом дослідження є публікації в періодичних виданнях української соціал-демократії Російської імперії початку ХХ ст., що стосуються українського питання, різноманітні архівні і літературні джерела, монографії, статті, брошури, в яких йдеться про становлення і розвиток періодичних видань української соціал-демократії, їх зміст, напрямки, проблематику й специфіку, склад редакційних колективів, особливості функціонування видань у процесі розвитку і становлення партій та їх ідеології.

Предметом дослідження є преса української соціал-демократії Російської імперії початку ХХ ст., а також комплекс політичних, соціально-економічних, культурно-освітніх і релігійних проблем, пов’язаних з існуванням українського народу в Російській імперії, його національно-визвольними прагненнями (що, власне, і окреслює зміст терміну “українське питання”).

Розглядаючи методологічну основу роботи слід окреслити принципи, які стали своєрідними нормативними вимогами щодо застосування методів дослідження і забезпечення вірогідності результатів. Найважливішими з них є принципи об’єктивності, історизму, відповідності та кореляції. Важливу роль у нашому дослідженні відіграв методологічний підхід “розуміючої соціології” М.Вебера.

Відповідно до завдань даної роботи та багатогранності проблематики, автором застосовувалися основні науково-історичні методи, зокрема проблемно-хронологічний, описовий, соціологічний, порівняльно-історичний, логічно-аналітичний, статистичний та метод класифікації. В усій своїй сукупності вони стали важливим механізмом для досягнення поставленої мети.

Хронологічні рамки роботи охоплюють період з 1900 р., тобто відтоді, коли українські соціал-демократи Російської імперії робили перші спроби налагодити друк партійних періодичних видань, і до 1914 р., початку Першої світової війни, коли через заборони царського уряду на певний час припинилося видання української періодики.

Географічні рамки дослідження охоплюють територію українських губерній Російської імперії, а також міст Чернівці, Львів та Санкт-Петербург, де функціонували осередки українських соціал-демократичних організацій Наддніпрянщини та друкувалася відповідна преса.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше у вітчизняній історичній науці проведено комплексне, систематичне і узагальнююче дослідження української соціал-демократичної преси в Російській імперії початку ХХ ст. як цілісного і самостійного явища. На основі широкого кола джерел та великого масиву літератури проаналізовано процес становлення періодики Революційної української партії, Української соціалістичної партії, Української соціал-демократичної робітничої партії, Української соціал-демократичної спілки, а також різноманітні проекти вирішення українського питання в Російській імперії, висвітлені на її шпальтах. Через призму періодичних видань з’ясовано ставлення різних ідейних течій в соціал-демократичному русі Наддніпрянщини до розв’язання українського питання в Російській імперії.

Мета дослідження полягала у вивченні і узагальненні через призму української соціал-демократичної преси історичного досвіду становлення української нації та реалізації політичних, соціально-економічних та культурних прагнень українського народу в Російській імперії.

Для досягнення мети були реалізовані такі головні завдання:

– всебічно проаналізовано суспільно-політичні умови, в яких зароджувалася й функціонувала українська соціал-демократична преса Російської імперії;

– досліджено публікації у соціал-демократичній пресі, що стосувалися вирішення всього комплексу політичних, соціально-економічних, культурно-освітніх та релігійних проблем українського народу, а саме проблем становлення національних середньої та вищої шкіл, театру, громадських та політичних організацій, бібліотек, видавництв, церковної справи, органів самоврядування, державного будівництва тощо;

– вперше проаналізовано ставлення української соціал-демократії до ідеї всеслов’янства, місця українства у слов’янському світі, а також існування української нації як рівноправної складової світового співтовариства.

– досліджено і систематизовано періодичні видання Революційної української партії, Української соціалістичної партії, Української соціал-демократичної робітничої партії, Української соціал-демократичної спілки;

– проаналізовано публікації з національної проблематики у виданнях Революційної української партії, на матеріалах партійної преси з’ясовано ставлення членів Української соціал-демократичної спілки до розв’язання українського питання в Російській імперії;

– через призму публікацій в партійній пресі досліджено генезу поглядів лідерів Української соціал-демократичної робітничої партії на українське питання в Російській імперії;

– проаналізовано і систематизовано причини провалу деяких проектів українських соціал-демократичних періодичних видань;

– досліджено вплив публікацій партійної преси на трансформацію національної ідеології у соціал-демократичному середовищі українських губерній Російської імперії;

– на матеріалах преси з’ясовано ставлення української соціал-демократії до історичної ролі та місця національних буржуазії, інтелігенції, церкви тощо;

– соціал-демократичну періодику представлено як один з факторів реалізації українського питання в Російській імперії.

Практичне значення роботи полягає в тому, що матеріали і висновки роботи були використані дисертантом під час викладання курсу “Історія України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.” для студентів третього курсу та спецкурсу “Історія української національної ідеї” для студентів четвертого курсу історичного факультету Кам’янець-Подільського державного університету, а також можуть бути використані для підготовки узагальнюючих наукових праць з історії України та української преси, для уточнення наукової концепції нової історії України, для розробки загальних та спеціальних курсів лекцій, під час проведення семінарських занять у ВНЗ тощо.

Концептуальні ідеї, окремі положення та висновки дисертації можуть бути використані для подальшого вивчення даної тематики з розширенням хронологічних чи географічних рамок, а також наукової розробки суміжної проблематики.

Достовірність результатів дослідження засвідчена матеріалами значної кількості періодики, архівних джерел, мемуарної літератури, опублікованих документів, а також теоретико-методологічною обґрунтованістю його положень, застосуванням комплексу взаємодоповнюючих методів дослідження, які повністю відповідають меті, предмету та завданням роботи.

Апробація теми. Основні положення дисертації обговорювалися на засіданнях відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України, кафедри історії України Кам’янець-Подільського державного університету, а також на наукових конгресах, конференціях та семінарах: Всеукраїнська наукова конференція “Постать Симона Петлюри у контексті українських національно-визвольних змагань” (Кам’янець-Подільський, 1999); Всеукраїнський науково-теоретичний семінар “Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку” (Львів, 1999); Міжнародний науковий конгрес “Українська історична наука на порозі ХХІ століття” (Чернівці, 2000); ІV Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 125-річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича (Чернівці, 2000); Міжнародна наукова конференція “Українська історіографія на рубежі століть” (Кам’янець-Подільський, 2001); Міжнародна науково-практична конференція “Соціал-демократична ідея в українському та європейському політичному просторі” (Київ, 2001); V міжнародний науковий конгрес україністів (Чернівці, 2002); ІІ міжнародний конгрес українських істориків “Українська наука на сучасному етапі розвитку (Кам’янець-Подільський, 2003) та ін.

Публікації. Ключові положення дисертації викладені у 22 публікаціях, в тому числі дев’яти фахових наукових виданнях, що входять до переліку ВАК України загальним обсягом 5,5 друк. арк.

Подобные работы
Дорощук Н. О
Український культурно-національний рух у Російській імперії:(кінець XIX- початок XX ст.)
Морозов Олег Вікторович
Вплив нової митної політики на соціально-економічний розвиток українських губерній у складі Російської імперії наприкінці XIX - на початку XX ст.
Панченкова Наталія Олександрівна
Протистояння охоронних структур Російської імперії та ліворадикальних терористичних організацій на теренах України (90-ті рр. ХІХ - початок ХХ ст.)
Олешко Наталія Петрівна
Український національно-визвольний рух у Галичині на початку ХХ ст. та українська преса Наддніпрянської України
Хімяк Оксана Михайлівна
Українська преса другої половини ХІХ - початку ХХ ст. як чинник формування національної свідомості українців Галичини
Савенко Віктор Васильович
Роль Наукового товариства ім. Шевченка в українському національному відродженні (друга половина ХІХ ст.- початок ХХ ст.)
Адамович Наталія Миколаївна
Суспільно-політичні чинники конституційного процесу в Україні (90-ті рр. ХХ ст. - початок ХХІ ст.)
Цвигун Оксана Анатоліївна
Демографічні процеси в грецькій меншині Донеччини (90-ті роки ХХ ст. - початок XXI ст.)
Гайдай Ольга Михайлівна
Рух української громадськості за національну початкову освіту кінець XIX ст. - початок 1917 р.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net