Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Жуковський Олександр Іванович. Національні меншини Правобережної України у 20-ті роки ХХ століття: суспільно-політичний та культурний розвиток : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2006.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. У сучасних умовах, коли Україна інтенсивно розвивається як демократична держава, перед нею стоять нагальні завдання, пов’язані із забезпеченням всіх прав та свобод громадян. Значну частину населення України складають представники національних меншин – поляки, євреї, німці та інші національності, які за своїми мовно-культурними відмінностями вимагають до себе особливого ставлення.

Сьогодні проблеми національних меншин, зокрема, їх мирне співіснування з титульним етносом, не тільки не втратили своєї ваги, а й посідають одне із головних місць у політиці провідних країн світу. Тому будь-який досвід – позитивний чи то негативний – із розв’язання національного питання в сучасних умовах є надзвичайно корисним. На сучасному етапі розвитку України необхідним є дослідження національних особливостей народів, що проживають на її території. В цьому контексті особливо актуальним є вивчення радянського періоду 1920-х років на Україні і, зокрема, політики коренізації, яка передбачала комплекс заходів по задоволенню суспільно-політичних, соціально-економічних, культурних потреб різних національностей.

Вивчення наслідків політичних кроків більшовицького уряду, пов’язаних із вирішенням проблем національних меншин та механізмів їх здійснення, дає змогу виокремити раціональні зерна, які можуть бути використані при налагоджені міжнаціональних відносин, що і визначає практичний бік актуальності досліджуваної теми. Крім цього, дослідження суспільно-політичного та культурного життя різних національностей у 20-ті роки ХХ століття на території Правобережної України дає змогу окреслити їх основні позитивні історико-етнічні традиції, щоб відродити їх у сучасних умовах.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано у рамках проблеми “Етноси України”, що розробляється кафедрою історії України та зарубіжних країн Київського національного лінгвістичного університету.

Мета і завдання дослідження. На основі широкого кола опублікованих та неопублікованих джерел комплексно дослідити суспільно-політичний та культурний розвиток євреїв, поляків і німців Правобережної Україні у 20-ті роки ХХ ст. Мета конкретизується такими завданнями:

визначити динаміку чисельності та питомої ваги євреїв, поляків і німців та їх розселення по губерніям Правобережжя;

дослідити процес створення національних адміністративно-територіальних одиниць на території Правобережної України у 1920-ті рр.;

висвітлити основні тенденції та процеси національно-державного будівництва в Україні, пов’язані зі створенням спеціальних управлінських структур для керівництва справами національних меншин;

розглянути різні сторони та прояви суспільно-політичного життя євреїв, поляків і німців на Правобережжі в 20-ті рр. ХХ ст.;

розкрити становлення і розвиток культурно-освітньої сфери євреїв, поляків і німців.

Об’єктом дослідження є національні меншини України, зокрема найбільш численні групи євреїв, поляків і німців. Російська національна меншина хоча і посідала значне місце серед національних меншин Правобережної України, проте процес коренізації її обходив. Тому вона не є об’єктом нашого дослідження.

Предметом дослідження стала радянська державна політика щодо національних меншин України та її наслідки для суспільно-політичного та культурно-освітнього розвитку євреїв, поляків і німців Правобережної України.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є принципи історизму та об’єктивності. Для досягнення поставленої мети, нами були використані спеціальні історичні методи досліджень: історико-статистичний, проблемно-хронологічний, логічний, порівняльний. Комплексне використання цих методів дозволило дисертанту здійснити науковий аналіз та узагальнення щодо життєдіяльності найчисельніших національних меншин Правобережної України у 20-ті роки ХХ століття.

Історико-статистичний метод було застосовано нами при дослідженні переписів населення та інших статистичних джерел, встановленні чисельності населення євреїв, поляків, німців та визначенні змін у їх динаміці та питомій вазі.

Порівняльний та проблемно-хронологічний методи використовувались при з’ясуванні ступеня активності національних меншин під час виборів протягом 20-х років ХХ ст. Також ці методи застосовувались при зіставленні та порівнянні досягнень досліджуваних національностей у культурно-освітній сфері.

Хронологічні рамки дисертації охоплюють період 20-х років ХХ століття. Нижня межа співпадає з встановленням гегемонії більшовицької партії на Україні. Обмеження верхньої межі обумовлене початком згортання політики коренізації, яка все більше починає виходити за рамки командно-адміністративної системи.

Територіальні межі включають територію Правобережної України у рамках кордонів Радянської України 1920-х рр. Ця територія здавна була традиційним місцем оселення національних меншин, що було зумовлено історичними реаліями польського, німецького колонізаційних рухів та єврейської „смуги осідлості”. До складу Правобережної України входили три губернії: Київська, Волинська, Подільська, які були скасовані в результаті адміністративно-територіальної реформи 1922-1923 рр. Натомість цей регіон був поділений на дев’ять округ: Волинська (Житомирська), Бердичівська, Київська, Вінницька, Могилівська, Проскурівська, Кам’янецька, Коростенська, Шепетівська.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:

поставлена нами проблема, пов’язана з історією національних меншин на території Правобережжя, не була об’єктом спеціального вивчення;

вперше здійснено комплексне дослідження суспільно-політичного та культурного розвитку євреїв, поляків і німців у цьому регіоні в 1920-ті рр.;

визначено зміни в чисельності й питомій вазі цих національних меншин та простежено головні етнодемографічні тенденції протягом 30-ти років, які впливали на ці зміни;

на підставі документальних та фактичних даних доведено, що створення національних районів, сільських та селищних рад сприяло втягненню національних меншин в радянське будівництво;

проаналізовано діяльність та еволюцію розвитку спеціальних управлінських структур по роботі з національними меншинами;

простежено різні сторони суспільно-політичної активності євреїв, поляків, німців на Правобережній Україні в 20-ті рр. ХХ ст.

визначено та проаналізовано місце національних меншин у формуванні нової радянської системи освіти, науки, культури на території України.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що напрацьований у дисертації матеріал може бути використаний при підготовці узагальнюючих праць з історії України, посібників, а також при оформленні тематичних виставок, експозицій музеїв, присвячених національним меншинам.

Результати дисертаційного дослідження можуть знайти своє практичне застосування при формуванні державної політики щодо різних національностей, прогнозуванні подій і явищ, які можуть мати місце на міжнаціональному ґрунті.

Апробація результатів дисертації пройшла на кафедрі історії України та зарубіжних країн Київського національного лінгвістичного університету, кафедрах історії України Житомирського державного університету ім. І.Франка і Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Результати дослідження було оприлюднено на семи міжнародних та науково-практичних конференціях: науково-практичній конференції „Мови і культури у сучасному

світі”, що відбулася 8-11 квітня 2003 року у м. Києві, на ІІ Міжнародному

науковому конгресі українських істориків „Українська історична наука на сучасному етапі розвитку”, що відбувся 17-18 вересня 2003 року у м. Кам’янець-Подільському, Міжнародній науковій конференції „Поляки на Волині”, що відбулася 18-19 жовтня 2003 року у м. Житомирі, науково-практичній конференції „Мови і культури у сучасному світі”, що відбулася 6-9 квітня 2004 року у м. Києві, VII Міжнародній науково-практичній конференції „Наука і освіта 2004”, що відбулася 10-25 лютого 2004 року у Дніпропетровську, ІХ Запорізьких єврейських читаннях, що відбулися 14-15 квітня 2005 р. у м. Запоріжжя, V Буковинській міжнародній історико-краєзнавчій конференції, що відбулася 29 вересня 2005 р. у м. Чернівці.

Публікації. Основні результати дослідження відображені у шести публікаціях, з них чьотири статті у провідних наукових фахових виданнях.

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Обсяг основної частини дослідження становить 176 сторінок. Список використаних джерел складає 330 найменувань.

Подобные работы
Пивоварська Каріна Борисівна
Вірменська національна меншина в Україні у 20-30-ті роки XX століття
Бриндак Олег Борисович
Ліквідація більшовиками політичної опозиції та встановлення однопартійної системи в Україні в 20-ті роки XX століття
Ніколаєв Ігор Євгенович
Репресії проти військовослужбовців та працівників органів ДПУ-НКВС України в 20 - 50-ті роки XX століття
Доценко Віктор Олегович
Єврейське громадське землеоблаштування в Україні (20-ті - 30-ті роки ХХ століття)
Бублик Тетяна Вікторівна
Наукова та культурно-освітня діяльність української еміграції в Чехословаччині та Німеччині в 20-30-ті роки ХХ століття
Мельник Надія Іванівна
Національно- культурний розвиток болгарської меншини України в 20-30-х рр. ХХ ст.
Балуба Ігор Анатолійович
Польська національна меншина України в 20-30-ті рр. ХХст.
Смирнов Вадим Миколайович
Політика і практика кооперативного будівництва в Україні у 20-ті роки
Лаврут Ольга Олександрівна
Студентство Радянської України в 20-ті роки ХХ ст.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net