Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Дояр Лариса Василівна. Становлення системи морально-політичного виховання в УСРР (1921-1925 рр.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2006.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність дослідження обумовлюється потребою у подальшому вивченні комуністичної трансформації українського суспільства, яка визначила зміст вітчизняної історії у ХХ столітті і залишається реалією громадсько-політичного життя сучасної України. Проблеми комуністичних перетворень завжди були пріоритетним напрямком радянської історичної науки. Однак, попри великий дослідницький загал, тема зберігала чималий запас непізнаного. Зокрема, залишався нерозкритим механізм формування специфічного радянського менталітету. Враховуючи цей факт, сучасні дослідники проявляють інтерес саме до ментальних складових комуністичної трансформації України. Отже, тема даного дослідження, що присвячена становленню системи морально-політичного виховання в УСРР (1921-1925 рр.) і безпосередньо торкається проблем поширення комуністичного світогляду й формування моделі зразкової поведінки, відповідає загальній тенденції розвитку вітчизняної історичної науки.

Радянська ментальність, як продукт комуністичного виховання в СРСР, виявилась спроможною навіть у нових історичних умовах, що свідчить про міцність і неабиякі потенції колишньої виховної системи. Між тим, у незалежній Україні не було своєчасно врахованим важливе місце суспільного виховання, і це призвело до гальмування державотворення на ментальному рівні. Реалією сьогодення залишаються вади, що перейшли у спадок від колишньої епохи. Зокрема, і досі відчутними є рецидиви денаціоналізації українського народу, сформованої протягом кількох століть бездержавного існування України. Небезпечним для нашої державності є ігнорування ідеї власної самодостатності і, як наслідок, брак патріотичних почуттів і викривлене розуміння національних інтересів. На цьому сумному фоні більшовицький досвід у виховній галузі є показовим: комуністична влада приступила до створення власної виховної системи від початку свого існування.

Таким чином, тема обраного дисертантом дослідження є суспільнокорисною і актуальною з наукової точки зору.

Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження пов’язаний із науково-дослідницькою темою, над якою працює кафед-ра української історії та етнополітики ДНУ: “Українське суспільство в умовах сис- темних трансформацій (друга половина ХІХ – ХХ ст.)” (зареєстрована науково-ана-літичним відділом ДНУ за № ІФ-18-04, рішення вченої ради від 10.12.2003 р.). Дисертацію виконано в рамках держбюджетної теми історичного факультету Дніп-ропетровського національного університету “Етнонаціональна історія духовного ро-звитку Наддніпрянщини XVI – поч. ХХ ст.: суспільна думка та воєнна історія” (зат-верджена Міністерством освіти і науки України за № 15/20-148. Державна реєст-рація за номером – 0101U001527).

Об’єктом дослідження є історія комуністичних перетворень в Україні у пер-шій половині 1920-тих рр.

Предметом дослідження – процес становлення системи морально-політич-ного виховання в Українській Соціалістичній Радянській Республіці (УСРР) у 1921-1925 рр.

Хронологічні межі роботи охоплюють період першої половини 20-х років. Початковий рубіж пов’язаний із закінченням громадянської війни і процесом роз-будови більшовицької виховної системи у мирних умовах. Обрання 1925 року кін-цевим рубежем дослідження пов’язане із затвердженням однопартійної влади біль-шовиків, що супроводжувалось ліквідацією причетних до виховання органів радян-ської влади та відповідною уніфікацією системи морально-політичного виховання.

Просторові межі дисертаційного дослідження охоплюють територію Україн-ської Соціалістичної Радянської Республіки, з урахуванням адміністративно-терито-ріального устрою УСРР першої половини 1920-тих рр.

Основна мета дослідження полягає у вирішенні проблеми становлення сис-теми морально-політичного виховання в УСРР на тлі цілісної реконструкції істо-ричного процесу першої половини 1920-тих рр. Для реалізації вищеназваної мети дисертант визначив такі дослідницькі завдання:

висвітлити стан, основні етапи та напрямки досліджень з проблем мораль-

но-політичного виховання в УСРР у 1921-1925 рр., визначити здобутки історіографії з даної теми та перспективи для подальших студій;

визначити та класифікувати джерельну базу дослідження, встановити її ре-

презентативність та вірогідність для досягнення поставленої мети;

з’ясувати теоретичні засади комуністичної моральності, розроблені В. Ле-

ніним та його соратниками, партійними і державними діячами УСРР;

проаналізувати дискусію про партійну етику, визначити місце і роль етики

партійця у системі суспільного виховання;

дослідити процес морально-політичного виховання членів КП(б)У в умо-

вах відсутності “етичного кодексу” комуніста, показати зіткнення позицій альтруїс-тичного аскетизму та егоїстичного “матеріалізму”;

- встановити ключові суб’єкти і об’єкти комуністичного виховання, визначи-ти рівень дієздатності виховних структур радянської влади на етапі становлення си-стеми морально-політичного виховання в УСРР;

- виявити динаміку розвитку закладів суспільного виховання в УСРР (1921-1925 рр.), показати їх роль у реалізації завдань морально-політичного виховання;

- розкрити особливості більшовицького виховного процесу серед робітницт-

ва, селянства, жіноцтва, підростаючого покоління УСРР у першій половині 1920-тих рр., показати домінуючу роль пролетаризації в системі морально-політичного вихо- вання;

- класифікувати напрямки, форми і методи виховної роботи радянської влади на етапі становлення системи морально-політичного виховання в УСРР (1921-1925 рр.).

Методологія та методи дослідження. Методологічною основою дисертацій-ної роботи є принципи історизму і об’єктивності. З метою їх дотримання автор використав такі методи дослідження: порівняльно-історичний, який допоміг співставити умови суспільного виховання на початку і в середині 1920 -тих рр.; хронологічний, що дозволив встановити причинно-наслідкові зв’язки у виховному процесі; ретроспективний, що забезпечив цілісну реконструкцію процесу становлення морально-політичного виховання в УСРР; статистичний, який дозволив проаналізувати кількісні показники виховної системи на початковому і заключному етапах її становлення; синхроністичний, що допоміг дослідити одномоментні події виховного процесу, дати порівняльну оцінку їх результа-тивності і наслідків; метод періодизації, завдяки якому автор встановив і довів хро-нологічні межі процесу становлення системи морально-політичного виховання укра-їнського суспільства у рамках першої половини 1920-х рр.

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у тому, що автор вперше дослідив процес становлення і функціонування системи морально-політичного вихо-вання серед різних суспільних класів, верств і груп населення (партійно-кому-ністичної, робітничої, селянської, жіночої, дитячої). У дисертації висунута авторська концепція даного процесу, яка розширила традиційні межі вивчення культурного будівництва міжвоєнного періоду: у коло питань, що досліджувалися, були вклю-чені проблеми формування моделі моральної поведінки. Дисертант відстежив роль нової економічної політики (НЕПу) та політики українізації у процесі становлення системи морально-політичного виховання в УСРР у першій половині 1920-тих рр.

Новизна авторської концепції полягає у тому, що, по-перше, розглядається не ідейно-моральне чи ідейно-політичне, а морально-політичне виховання, що, на наш погляд, точніше відображає суть радянської системи суспільного виховання, а саме, узгодженість моралі із політикою партії; по-друге, у систему морально-політичного виховання увійшли різноманітні освітянські інституції: політосвітні заклади, що “за статутом” опікувались вихованням дорослого населення; заклади соціального вихо-вання (соцвиху), призначені для дітей та підлітків віком до 15 років; заклади профе-сійної, вищої освіти тощо; по-третє, не виокремлюючи жіноцтво із звичної соціа-льної стратифікації, спеціальний підрозділ автор присвятив саме жінкам, бо вони ви-явили найбільшу активність у сприйнятті і підтримці більшовицьких нововведень; по-четверте, втілення ідеї взірцевого партійця автор розглядає у контексті її впливу на суспільну поведінку в цілому; по-п’яте, автор запропонував власну класифікацію головних напрямків, організаційних форм і методів морально-політичного вихован-ня в УСРР у 1921-1925 рр.

Наукова новизна дисертації визначається такими результатами дослідження:

- висвітлено деструктивний вплив непу на процес становлення системи мора-льно-політичного виховання в УСРР у 1921-1925 рр., доведено, що політика укра-їнізації не стала складовою радянської виховної системи;

- показано політичну заангажованість комуністичної моральності, доведено домінуючу роль пролетаризації у новонародженій системі виховання;

- розкрито зміст дискусії про партійну етику, розглянуті правила моральної поведінки комуніста, доведено пріоритет каральних методів у виховній діяльності КП(б)У;

- висвітлено низький рівень пролетарської свідомості робітництва УСРР, по-казано визначальну роль виховної мети у процесі формування пролетарської інтелі-генції;

- продемонстровано обмеженість виховних форм щодо селянства, проаналізо-вано ключове значення преси у його морально-політичному зростанні;

- всебічно розкрито сутність більшовицьких поглядів на суспільне становище жінки, розглянуто позитивні (готовність до самопожертви, відповідальність перед Батьківщиною) і негативні (посилення соціальної експлуатації, ігнорування природ-ніх функцій і суспільного призначення) наслідки соціальної маскулінізації жіноц-тва;

- показано особливості функціонування більшовицької системи соціального

виховання: аполітичність навчальних закладів, криміналізація дитячих будинків, ви-значальна роль дитячого комуністичного руху;

- простежено динаміку становлення системи морально-політичного вихован-ня в УСРР (1921-1925 рр.), виявлено її головні тенденції: згортання і припинення ді-яльності агітпунктів, кризовий стан селянських будинків, домінуючу роль клубів і хат-читалень; кількісне зростання закладів позасімейного виховання дітей;

- проведено класифікацію напрямків, форм і методів, що були чинними в сис-

темі морально-політичного виховання в УСРР у 1921-1925 рр.;

- здійснено класифікацію радянських свят, показано їх узгодженість із політи-

кою більшовицької партії.

Особистий внесок дисертанта в історичну науку полягає у самостійному і ко-

мплексному розв’язанні важливої і недостатньо вивченої проблеми, у виявленні осо-бливостей теорії і практики морально-політичного виховання в УСРР у першій по-ловині 1920-тих рр., що дало можливість реконструювати процес становлення дослі-джуваної виховної системи. Усі авторські праці із даної тематики написані здобу-вачем одноосібно.

Наукове та практичне значення дисертаційного дослідження полягає у то-му, що одержані результати, висновки, фактичний матеріал можуть бути викорис-тані при подальшому поглибленому вивченні проблем духовного життя України но-вітньої доби, а також в організації суспільного виховання на сучасному етапі.

Апробація результатів дисертації здійснювалася на міжнародних, всеукра-їнських і регіональних наукових конференціях. Матеріали дослідження здобувача були оприлюднені на таких міжнародних форумах: “Советское общество: прошлое, настоящее, будущее” (Челябінськ, 1991), “Українознавство в розбудові громадянсь-кого суспільства в Україні” (Київ, 2003), “Проблеми і перспективи культурологічної концепції особистісно орієнтованої освіти” (Кривий Ріг, 2003), “Соціально-еконо-мічні, політичні та етнонаціональні чинники буття народу в системі українознав-ства” (Київ, 2004), “Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості – 2005” (Кривий Ріг, 2005), “Революція і суспільство” (Дніпропетровськ, 2005) та ін. Мате-ріали дисертації увійшли до повідомлень на таких всеукраїнських наукових конфе-ренціях: “Україна напередодні та в роки Другої світової війни” (Кривий Ріг, 2002), “Гончарівські читання” (Дніпропетровськ, 2003), “Україна і Росія: досвід історичних зв’язків та перспективи співробітництва” (Кривий Ріг, 2004), “Україна і світ” (Кри-вий Ріг, 2005). Крім того, результати дослідження були заслухані та схвалені на засі-даннях кафедри української історії та етнополітики Дніпропетровського національ-ного університету, кафедри історії та українознавства Криворізького технічного уні-верситету.

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи були викладені у 19 публікаціях автора, написаних одноосібно. Загальний обсяг цієї наукової продукції 8 др. арк.

Структура дисертації визначається змістом проблеми, поставленою метою і завданнями дослідження. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, які поділяються на одинадцять підрозділів, висновків і списку використаних джерел та літератури, що налічує 628 позицій. Матеріал дослідження подано в проблемно-хронологічній формі. Загальний обсяг дисертації становить 238 сторінок комп’ю-терного набору, зокрема, 194 сторінки основного тексту і 44 сторінки списку вико-ристаних джерел та літератури.

Подобные работы
Бондар Олександра Владиславівна
Становлення і розвиток системи дошкільного виховання в УСРР (1919-1933 рр.)
Агафонова Надія Василівна
Становлення національної системи освіти в Україні: 1917- 1920 рр.
Сацький Павло Вікторович
Становлення політичної системи в Україні наприкинці 1980-х - в першій половині 1990-х років
Шарпатий Віктор Григорович
Становлення та функціонування системи соціального забезпечення в Українській РСР в 1920-30-х рр.: історичний аспект.
Рудницька Наталія Василівна
Становлення і розвиток системи освіти євреїв на Волині у ХІХ - на початку ХХ століття
Липинський Віталій Володимирович
Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-ті роки
Виговський Микола Юрійович
Становлення та функціонування номенклатури радянської системи освіти в Україні 20-30-х рр. ХХ ст.
Трофімчик Анатолій Вікторович
Становлення радянської системи освіти в західних областях Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки в 1939-1941 рр.
Трофімчук Анатолій Вікторович
Становлення радянської системи освіти в західних областях Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки в 1939-1941рр.
Сорока Марина Борисівна
Становлення та розвиток системи реферування української наукової літератури (1991-2000 рр.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net