Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Домбровська Світлана Миколаївна. Розвиток вищої школи в Харкові у період тимчасової лібералізації тоталітарної системи (друга половина 50-х - перша половина 60-х років ХХ ст.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2006.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. В умовах формування і становлення української державності все більшого значення набуває глибоке і всебічне вивчення процесів демократизації та лібералізації суспільства на різних етапах його існування. Дослідження проблем, які тією чи іншою мірою торкаються становлення демократії, є одним із найважливіших завдань сучасної історичної науки.

До числа актуальних дослідницьких проблем належить період тимчасової лібералізації тоталітарної системи в нашій країні у другій половині 50-х - першій половині 60-х років ХХ ст., у рамках якого сталися значні зміни в суспільстві, багато з яких не були досі висвітлені в історичній науці. До маловивчених проблем належить реформування системи освіти, спроби її демократизації і вдосконалення.

Досвід часткової лібералізації радянського суспільства, в другій половині 50-х – першій половині 60-х років ХХ ст., реформування освітньої системи, спроби привести її у відповідність до вимог часу мають безумовний науковий інтерес, адже сучасне реформування не може бути успішним без урахування історичного досвіду. Зростання уваги до вищої освіти є ключовим компонентом суспільного розвитку.

Вивчення історії реформування системи вищої освіти дозволяє порівнювати, зіставляти процеси, що відбувалися у вищій освіті України в другій половині 50-х - першій половині 60-х років ХХ ст. і в сучасний період. Такий аналіз дає можливість отримати цілісну картину розвитку цієї системи, провести паралелі і аналогії, виявити закономірності перебігу процесів, урахування яких не зайве для сучасної ситуації в освіті.

Тема дисертації - розвиток вищої школи в період тимчасової лібералізації тоталітарної системи у другій половині 50-х – першій половині 60-х років ХХ ст. у Харкові – одному з провідних центрів вищої освіти в Україні.

Мета дослідження - дослідити вищу школу в умовах тимчасової лібералізації, проаналізувати вплив процесів демократизації, що відбувалися в суспільстві у другій половині 50-х - початку 60-х рр., на стан і розвиток вищої освіти.

Об'єкт дослідження - розвиток вищої освіти в Україні в другій половині 50-х - першій половині 60-х років ХХ ст.

Предмет дослідження - розвиток вищої освіти в другій половині 50-х - першій половині 60-х років ХХ ст. на прикладі Харкова - одного із найбільших вузівських центрів України.

Завдання дослідження:

визначити вплив соціально-політичних змін, що відбувалися в суспільстві в період тимчасової лібералізації тоталітарної системи на вищу освіту;

висвітлити причини реформування системи вищої освіти в період тимчасової лібералізації тоталітарної системи;

проаналізувати вплив лібералізації в суспільстві на вузівську молодь та професорсько-викладацький склад;

проаналізувати кадровий потенціал вищої школи в період, що вивчається;

узагальнити стан навчально – методичної, наукової та виховної роботи у вищих навчальних закладах Харківського вузівського центру.

Територіальні межі дослідження. У роботі досліджуються процеси розвитку вищої освіти в межах Харківського регіону, оскільки Харків, в наслідок історичних і соціально-економічних причин був одним із провідних вузівських центрів не тільки України, а й всього СРСР. На середину 50-х років ХХ ст. у Харкові налічувалося 25 вищих навчальних закладів, у яких працювало 3,8 тис. чол.. професорсько-викладацького складу, навчалося 61 тис. студентів. Усього в Україні підготовку спеціалістів із вищою освітою здійснювали 78 вузів, у яких працювало 49,4 тис. чоловік професорсько-викладацького складу і навчалося 114, 6 тис. студентів . Тобто питомий внесок Харкова у підготовку кадрів вищої кваліфікації в Україні був дуже великий.

Хронологічні рамки дослідження: друга половина 50-х - перша половина 60-х років ХХ століття - період тимчасової лібералізації тоталітарного системи, для якого характерна була часткова демократизація суспільства. Це не могло не відбитися на всіх сферах життєдіяльності суспільства, зокрема на системі освіти, де позначилися важливі для вищої школи зміни.

Методи і методологія. У дослідженні застосовуються принципи наукової об’єктивності, історизму, системності і логічності. Під час написання дисертації використовувалися проблемно-хронологічний, статистичний і описовий методи.

Наукова новизна дисертації полягає в тому що:

- вперше висвітлена історія розвитку вищих навчальних закладів України у другій половині 50-х – першій половині 60-х років ХХ ст.. на прикладі Харкова - одного з найбільших вузівських центрів країни;

досліджено рівень висвітлення цієї проблеми в історіографії;.

- встановлено, що соціально-політична обстановка у країні та політичні, соціально-економічні чинники істотно вплинули на розвиток вищої школи в другій половині 50-х - першій половині 60-х років ХХ століття;

- показано комплекс об'єктивних і суб'єктивних причин, що призвели до тимчасової лібералізації тоталітарного режиму, активізували процес реформування системи вищої освіти;

- досліджено основні напрямки роботи з науково-педагогічними кадрами;

доведено, що інноваційна діяльність вузів виявлялася не лише в площині педагогічних новацій, а й в організації навчально - виховного процесу, науково-методичної і науково-дослідної роботи;

- встановлено, що процеси лібералізації та часткової демократизації в суспільстві суперечливо впливали на студентську молодь, у виховній роботі вузів цей процес гальмувався, помітно відчувався диктат компартійних органів, вузівська молодь, яка ратувала за поглиблення процесів демократизації переслідувалася.

Практичне значення дослідження. Основні положення роботи можуть бути використані при підготовці підручників і навчальних посібників з історії України, при читанні спецкурсів. Висновки та узагальнення, зроблені в даному дослідженні, можуть бути корисними в процесі подальшого реформування національної системи вищої освіти, її демократизації і гуманізації. Матеріал, зібраний і проаналізований в дослідженні може виявитися корисним для управлінської ланки, керівників освітніх структур, педагогів.

Апробація дослідження. Основні положення і висновки дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри історії Міжнародного Соломонового університету, доповідались на міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях, присвячених проблемам освіти, її історії і сучасному стану. Серед них: Міжнародна науково-практична конференція “Громадянськість інтелігенції - шляхи формування у кризовому суспільстві” (м. Харків), “Міжнародна жіноча конференція” (м. Харків), “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених” (м. Харків), “Проблеми свободи особистості: уроки і перспективи” (Національна юридична академія України), “Викладання у вузі на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки” (м. Харків), “V Багаліївські читання” (Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”), та інші.

Результати дослідження викладені в 3 фахових статтях та 8 виступах на науково-практичних конференціях.

Структура дисертації. Структура дисертації зумовлена завданнями та метою дослідження. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг дисертації становить 173 сторінки, з них основна частина 155 сторінок.

Подобные работы
Дудка Раїса Анатоліївна
Суспільно-культурна діяльність інтелігенції України у другій половині 50-х на початку 60років ХХ століття
Андрощук Олександр Володимирович
Адміністративно-територіальні зміни в УРСР: плани, втілення, наслідки (друга половина 40-х - 60-ті роки ХХ ст.)
Падалка Сергій Семенович
Аграрна політика в Україні: формування, шляхи реалізації та соціально- економічні наслідки (друга половина 60-х - 80-ті роки ХХ ст.)
Марусик Тамара Володимирівна
Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: динаміка складу, діяльність, стосунки з владою (друга половина 40-х - початок 60років ХХ ст.)
Романюк Іван Миронович
Соціально-економічні та культурні процеси в українському селі у 50-х - першій половині 60-х рр. ХХ ст.
Костюк Михайло Петрович
Німецька колонізація на Волині (60-ті роки XIX ст.- 1914р.)
Новгородська Альбіна Вікторівна
Жінки Донбасу у громадсько-політичному житті в середині 50-х - на початку 60років XX ст.
Нікітін Юрій Олександрович
Зміни в становищі сільського й міського населення Київської та Чернігівської губерній після селянської і міської реформ 60-70 років XIX ст.
Куниця Зоряна Михайлівна
Робітники України в суспільно-політичному русі (60-80-ті роки XIX ст.)
Шабельник Геннадій Петрович
Витоки ідеології революційних народників в Україні (60 - 70-ті роки XIX ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net