Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Дмитрієв Володимир Сергійович. Серби в Україні (XVIII - початок XIX ст.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2006.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. Становлення демократичної, правової української держави вимагає значної уваги до питань міжнаціональних відносин. Україна була й залишається поліетнічним регіоном. На її теренах разом з етнічними українцями проживали й проживають десятки інших народів. Збереження національної самобутності, забезпечення міжнаціональної злагоди та співпраці між різними народами, які проживають в Україні, є актуальним завданням для сьогодення.

Вивчення історії різних національних груп може допомогти у розбудові міжнаціональних відносин в Україні на основі рівноправності та міжнаціональної толерантності. Осмислення історичного досвіду становлення та розвитку сербської спільноти в Україні у XVIII – на початку XIX ст. сприятиме здійсненню виваженої державної політики у міжнаціональній сфері. Дослідження історії сербів в Україні, з одного боку, заповнює одну з прогалин у вивченні етнонаціональної спадщини народів України, а з іншого – сприяє позитивному розвитку політичних, культурних та гуманітарних відносин між Сербією та Україною. Довготривалі взаємини між обома етносами мають немало прикладів не тільки співробітництва та позитивного взаємовпливу, а й непорозумінь, етнічного відчуження і протистояння. Крім того, освоєння ними етнонаціонального простору центральних та східних регіонів України сприяло становленню і формуванню спільних рис, властивостей у населення поліетнічного регіону.

Розробка цієї теми має і практичну цінність, оскільки матеріальна, духовна культура сербських переселенців має багато спільних рис з українською культурою. Актуальність дослідження даної теми обумовлена також тим, що вивчення переселення та життєдіяльності сербської спільноти є важливою складовою історії національних меншин в Україні, яка досі залишається малодослідженою.

Зв’язок теми дисертації із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане на кафедрі історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Його тема має зв’язок із розробкою актуальних питань соціальної історії України, що входить у плани роботи кафедри. Тема дисертації затверджена Вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 26 грудня 2002 р., протокол № 4.

Об’єктом дисертаційного дослідження є національні меншини на українських землях у XVIII – на початку ХІХ ст.

Предметом дослідження є основні аспекти військової, господарської діяльності, побуту, культурного, релігійного життя сербів в Україні у XVIII – на початку ХІХ ст.

Територіальні межі дослідження охоплюють землі України, які входили до складу Російської імперії в тих кордонах, в яких вони існували в XVIII – на початку XІХ ст.

Хронологічні рамки охоплюють XVIII – початок ХІХ ст. Нижня хронологічна межа пов’язана з початком сербських міграцій в Україну. Верхня межа обумовлена згортанням серед сербів руху за переселення до Російської імперії.

Мета дослідження полягає у здійсненні комплексного аналізу процесів переселення сербів в Україну в кінці ХVIII – на початку XІX ст., з’ясуванні особливостей переселення, військового, господарського і культурного життя сербів, взаємостосунків з українським населенням.

Для досягнення поставленої мети ставляться такі основні завдання:

проаналізувати джерельну базу та стан дослідження проблеми в науковій літературі;

виявити причини та вказати періоди переселення сербів на терени України, визначити динаміку їхньої чисельності;

визначити соціально-правовий статус сербських переселенців;

проаналізувати військову та господарську діяльність;

дослідити діяльність сербського духівництва, студентства, купецтва в Україні;

простежити взаємовідносини між сербами й місцевим населенням та вплив сербської колонізації на етнічний розвиток України.

Методологія дослідження. В основу дисертаційного дослідження покладено загальнометодологічні принципи історизму, об’єктивності й науковості, що реалізуються за допомогою як загальнонаукових, так і спеціально-історичних методів: історико-генетичного та статистико-аналітичного (дослідження інформації з джерел, її систематизації та обробці); історико-порівняльного та історико-типологічного (аналіз найбільш ефективних напрямів і форм діяльності сербів на українських землях); історико-системного (з’ясування рівня розвитку українсько-сербських відносин).

Наукова новизна дисертації полягає у відході від існуючої історіографічної традиції розгляду сербських міграцій лише в контексті колонізації Півдня України і вивчення суто історії Нової Сербії та Слов’яносербії. Вперше здійснено комплексний підхід до історії сербських переселенців в Україні, досліджено зміст їх військової, господарської, освітньої та духовної діяльності.

У науковий обіг введено значну кількість нових архівних документів, опублікованих матеріалів, праць сербської історіографії, узагальнення яких дало можливість уточнити чисельний, соціальний, майновий, господарський та культурний стан сербських переселенців і по-новому розкрити їх роль у розвитку українських земель та у становленні міжетнічних зв’язків.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що фактичний матеріал і висновки дослідження можуть бути використані при написанні узагальнюючих праць з історії національних меншин України, з історії зв’язків між Україною та слов’янськими народами, підготовці підручників і навчальних посібників, лекцій і спеціальних курсів для навчальних закладів, при проведенні краєзнавчих заходів. Розробка такої проблеми, як серби в Україні в XVIII – на початку XIX ст., допоможе з’ясувати особливості перебування сербів в Україні. Дисертаційний матеріал та його основні висновки можуть бути використані для подальшого вивчення історії сербсько-українських відносин, історії сербської національної меншини в Україні, в ході перспективного планування й складання програм культурного обміну між Сербією та Україною.

Апробація результатів дисертації здійснювалась у формі виступів на регіональній конференції “Україна і світ: історія, сьогодення, майбутнє” (Київ, 26 листопада 2003 р.); всеукраїнській науково-теоретичній конференції “Православ’я: наука і сучасність” (Черкаси, 2003); міжнародній науково-теоретичній конференції ІХ “Декабристські читання” (Київ, 2004).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладені автором у п’ятьох наукових статтях, що вийшли у фахових виданнях, які входять до переліку ВАК України.

Подобные работы
Гайдай Ольга Михайлівна
Рух української громадськості за національну початкову освіту кінець XIX ст. - початок 1917 р.
Гурак Ігор Федорович
Українське студентство у суспільно-політичному житті Східної Галичини (60- ті роки XIX - початок ХХ ст.)
Ботушанський Олег Васильович
Сільська кооперація на Буковині (80-ті роки XIX- початок XX ст.)
Олешко Петро Степанович
Еволюція землеволодіння на Волині - друга половина XIX - початок XX ст.
Рахно Олександр Якович
Олександр Русов у науковому і громадсько-політичному житті України (друга половина XIX - початок ХХ ст.)
Бєліков Юрій Анатолійович
Купецтво Харківської губернії (друга половина XIX - початок XX ст.)
Сухий Олексій Миколайович
Російський чинник у громадській думці та суспільно-політичному житті галицьких українців XIX - початку XX ст.
Довжук Ігор Володимирович
Роль важкої промисловості Донбасу в розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина XIX - початок XX ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net