Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Григорук Наталія Анатоліївна. Наукова та громадська діяльність Миколи Чубатого (1889-1975 рр.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2006.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Сучасний стан розвитку історичної науки в Україні визначається необхідністю розширення просопографічних досліджень. Передусім історики звертаються до вивчення життєвого та творчого шляху тих осіб, які були організаторами й безпосередніми учасниками національно-визвольного руху, діяльність яких з політичних міркувань у роки панування тоталітарної системи на українських землях замовчувалася або фальшувалася, а подекуди взагалі була вилучена із наукового та суспільно-політичного обігу.

До такого кола діячів належав Микола Чубатий (1889–1975 рр.) – український історик, вчений, педагог, публіцист, редактор і громадський діяч, який вивчав національну історію на західноукраїнських землях і в українській діаспорі. Проблематика наукових досліджень М.Чубатого охоплювала історію українського права, історію української церкви. Серед напрямків дослідження в сфері історії України, вчений вивчав етногенез, окремі аспекти української історіографії.

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю комплексного вивчення наукової і громадської праці М. Чубатого у контексті головних віх національної історії ХХ ст. Поява самого дослідження визначається завданнями з’ясування змісту і напрямів основних українських історичних течій і шкіл, а також відсутністю спеціальних наукових праць, присвячених науковій та громадській діяльності М.Чубатого. Все це разом актуалізує проблематику дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проведено в рамках наукової проблематики історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка “Україна в контексті європейської історії”.

Мета дисертаційного дослідження полягає у комплексному науковому аналізі та з’ясуванні змісту і напрямів наукової праці М. Чубатого в Україні та на еміграції, визначенні пріоритетних інтересів його наукової діяльності, оцінці місця та ролі вченого в українській історіографії. Для реалізації цієї мети поставлено завдання дослідити:

ступінь наукової розробки проблеми та опрацювання усього комплексу джерел з теми дисертаційної праці;

теоретичну концепцію М.Чубатого щодо походження українського народу, історії права та церкви;

уперше в українській історіографії ґрунтовно оцінити внесок М. Чубатого у розвиток національної історії та дати загальну оцінку наукової спадщини вченого;

діяльність М. Чубатого щодо становлення та розвитку Наукового товариства імені Шевченка;

головні напрями суспільно-політичної діяльності вченого та її відображення у публіцистичних творах.

Об’єкт дослідження – наукова та громадська діяльність Миколи Чубатого в контексті головних віх української національної історії ХХ ст.

Предметом дисертаційного дослідження є основні наукові зацікавлення і зміст наукової праці М. Чубатого, його громадська діяльність та участь у національно-духовних процесах українства.

Хронологічні рамки дисертаційного дослідження охоплюють період від кінця ХІХ ст. до 70-х рр. ХХ ст., тобто час, на який припадає життя, наукова та громадська діяльність М. Чубатого.

Територіальні межі дослідження визначені місцем проживання М.Чубатого, де він народився, навчався і працював упродовж життя.

Методологічну основу дисертації складають принципи історизму, наукового та об’єктивного підходу до висвітлення теми. При розв’язанні конкретних дослідницьких завдань було використано такі методи: проблемно-хронологічний, порівняльний, систематизації та класифікації документальних фактів, аналізу документів та просопографічного аналізу.

Використання сукупності методів стало важливою умовою для розкриття поставленої мети, сприяло висвітленню змісту і напрямів наукової діяльності вченого та його громадянської позиції.

Наукова новизна праці визначається тим, що у ній вперше в українській історіографії на основі залучення до наукового обігу нових комплексів джерел та літератури, створено узагальнююче дослідження про життєвий шлях, наукову та громадську діяльність М. Чубатого. Вперше максимально повно проаналізовано історіографію проблеми, вивчено та залучено до наукового обігу маловідомі і неопрацьовані архівні джерела, що зберігаються в архівосховищах міст Києва, Львова та Тернополя. У дисертації проаналізовано внесок ученого у розробку ряду важливих питань української історичної науки: походження українського народу, історії права та церкви. Подано характеристику громадської діяльності і публіцистичних праць вченого.

Цілісне вивчення проблеми дозволило об’єктивно переглянути несправедливі оцінки місця М. Чубатого в дослідженні історії України, історії права і церкви та популяризувати ім’я вченого серед науковців і громадськості.

Теоретичне значення праці зумовлено нагромадженням історичних знань, які ілюструють наукову та громадську діяльність М. Чубатого і є основою для визначення місця вченого у розвитку української історичної науки.

Науково-практична цінність отриманих результатів та основних ідей дисертаційного дослідження полягає у тому, що проаналізований фактичний матеріал, теоретичні положення і висновки можуть бути використані при написанні узагальнюючих праць з історії України та слов’янських народів, історії права та церкви, в історіографічних та краєзнавчих виданнях, при підготовці відповідних спецкурсів, у практичній викладацькій роботі.

Апробація основних положень та результатів дослідження здійснювалася шляхом участі у Міжнародній науковій конференції “Національно-державне відродження слов‘янських народів Центрально-Східної Європи крізь призму 85-річчя” (м. Тернопіль, 18-19 листопада, 2003 р.), Всеукраїнській науково-теоретичній конференції “Суспільство: історія, методологія дослідження, практика” (м. Тернопіль, 18 червня, 2004 р.), Всеукраїнській науковій конференції “Національна інтелігенція в історії та культурі України у ХХ–ХХІ ст.” (м. Вінниця, 28-29 жовтня, 2004 р.), ІІ Міжнародній науково-теоретичній конференції “Знаки питання в історії України: українська історія у східноєвропейському контексті” (м. Ніжин, 5-6 листопада, 2004 р.), Всеукраїнській науковій конференції “Українська історична біографістика: забуте і невідоме” (м. Тернопіль, 25-26 травня 2005 р.), V Буковинській історико-краєзнавчій конференції, присвяченій 130-річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (м. Чернівці, 29 вересня, 2005 р.), щорічних звітних наукових конференціях викладачів історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2003–2005 рр.). Результати дослідження обговорені на засіданні кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2005 р.).

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 10 наукових статтях, з них 8 – у фахових виданнях.

Структура дисертації. Робота побудована за проблемно-хронологічним принципом і складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (403 найменування). Загальний обсяг дисертації становить 204 стор., з них – 170 стор. основного тексту.

Подобные работы
Бухальська Магдаліна Андріївна
Наукова діяльність та історико-культурна спадщина Миколи Петрова (друга половина XIX - початок XX ст.)
Олянич Лариса Володимирівна
Створення та діяльність Всеукраїнського товариства “Друзі дітей” (1924-1936 рр.): організаційний статус, структура та функції
Павлишин Олег Йосифович
Формування та діяльність представницьких органів влади ЗУНР- ЗОУНР (жовтень 1918- червень 1919 рр.)
Баличева Лариса Вікторівна
Створення, організація та діяльність системи пожежної безпеки в Україні (ХІХ - початок ХХ ст.)
Дірявка Юрій Павлович
Українська комуністична партія (укапістів): утворення, діяльність та ліквідація (1920-1925 р.р.)
Соловйова Вікторія Вікторівна
Формування та діяльність дипломатичних представництв українських національних урядів 1917-1921 рр.
Кравчук Леонід Васильович
Культуротворча діяльність та просвітницький рух в період української державності 1917-1920 рр.
Крикніцький Олександр Петрович
Утворення та діяльність Київського Особливого військового округу в травні 1935 – червні 1941 рр.
Пащеня Владислав Миколайович
Формування та діяльність органів влади і управління в Криму (1921-1929 рр.)
Павко Анатолій Іванович
Становлення та діяльність політичних партій і організацій в Україні наприкінці XIX - на початку ХХ ст.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net