Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Горбаньов Валерій Вікторович. Поміщицьке господарство Харківської губернії в другій половині XIX - на початку ХХ ст. : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2006.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. В пореформену епоху Російська імперія, до складу якої входила більшість українських земель, була переважно аграрною країною, де понад 80% населення було зайнято в сільськогосподарському виробництві. Виробниками сільськогосподарської продукції, окрім селянських, були і поміщицькі господарства. Реформа 1861 р. сприяла розвитку ринкових відносин в аграрному секторі, але внаслідок її непослідовності та половинчастості збереглися пережитки кріпосництва, зокрема, такий, як дворянське поміщицьке землеволодіння. В умовах реформування та швидкого розвитку ринкових відносин поміщицькі господарства змушені були перебудовуватися, щоб вписатися в нові економічні умови другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Перед власниками поміщицьких маєтків постала дилема: або вдосконалювати виробництво і активно запроваджувати ринкові механізми, або деградувати і втратити власні маєтки. Значну наукову проблему становить процес господарської переорієнтації поміщицьких маєтків в умовах переходу аграрного сектора на ринкові засади, який був перерваний революцією 1917 р., а поміщики як клас були ліквідовані. Основна частина їхніх маєтків була зруйнована і розграбована, а протягом тривалого часу поміщицьке господарство радянськими істориками практично не вивчалося, а якщо і вивчалося, то переважно в негативному плані.

Вивчення досвіду минулого, як позитивного, так і негативного, має не лише пізнавальне, але і важливе практичне значення. Без детального й критичного аналізу минулого важко уникнути ускладнень на шляху ефективного реформування агропромислового комплексу України.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження є складовою частиною вивчення соціально-економічної та політичної історії України ХІХ–ХХ ст., що проводить кафедра історії України історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Метою дисертаційного дослідження є вивчення місця поміщицького господарства однієї з губерній дореволюційної України – Харківської, у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Харківська губернія цікава тим, що тут поміщицтво існувало поряд з великим індустріальним центром – Харковом, поряд з Донецько-Криворізьким промисловим районом, де був великий відсоток населення, зайнятого поза сільським господарством, а отже існував значний попит на сільськогосподарську продукцію. Важливо встановити як поміщицьке господарство вписувалося в ринкові відносини цього регіону. У відповідності до мети дослідження дисертант поставив перед собою такі завдання:

встановити кількісний, становий та національний склад поміщиків другої половини ХІХ – початку ХХ ст.;

з’ясувати характер поміщицького землеволодіння та землекористування;

вивчити внутрішній устрій та організацію поміщицького господарства;

розглянути матеріально-технічну базу поміщицьких господарств;

дослідити виробничу діяльність поміщицьких господарств;

визначити рівень прибутковості, рентабельність та місце поміщицького господарства в аграрному секторі економіки Харківської губернії в другій половині ХIХ – на початку ХХ ст.;

Об’єктом дослідження автора дисертації є поміщицьке господарство Харківської губернії у другій половині ХIХ – на початку ХХ ст.

Предметом даного дослідження є розвиток поміщицького господарства Харківської губернії другої половини ХIХ – початку ХХ ст. в умовах активного формування ринкових відносин, в умовах Донецько-Криворізького промислового регіону.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період другої половини ХІХ – початок ХХ ст. В цей період в аграрному секторі відбувалися процеси, які активно впливали на стан поміщицького господарства, сприяли його ринковій еволюції. Активно йшов процес мобілізації земельної власності, частка дворян у землеволодінні постійно скорочувалася, зміцнювалися великі поміщицькі господарства підприємницького типу. Нижньою межею є 60-ті роки ХІХ ст., починаючи з яких поміщицькі господарства стали пристосовувати свою підприємницьку діяльність до нових умов, що призвело до пожвавлення сільськогосподарського виробництва, в цей же час швидкими темпами розвивалась іпотечна система. Крайньою верхньою межею є 1917 рік, коли внаслідок революції поміщицьке господарство було повністю ліквідоване.

Територіальними межами дослідження є територія колишньої Харківської губернії, яка у визначений хронологічний період займала площу у 4497 тис. дес., та складалася з одинадцяти повітів: Охтирського, Богодухівського, Сумського, Лебединського, Харківського, Валківського, Вовчанського, Зміївського, Ізюмського, Куп’янського, Старобільського. Це так звана Слобожанщина, яка на сьогоднішній час є територією Харківської, більшої частини Сумської, північної частини Луганської і частини Донецької областей України.

Методологічною основою дослідження стали принципи об’єктивності, системності та історизму. Принцип системності дав можливість встановити взаємозв’язки між процесами в середині поміщицтва з процесами в суспільстві. Принцип історизму передбачає вивчення явищ і процесів у динамічному розвитку із врахуванням конкретної ситуації. У ході вирішення поставлених завдань автором були використані спеціально-історичні та загальнонаукові методи: історико-порівняльний (дуже важливо шляхом порівняння встановити особливості різних соціальних груп поміщиків); статистичний (в дисертаційній роботі фігурує велика кількість фактів і статистичних матеріалів, що потребує систематизації); типологічний (слід виділити типові явища та дослідити їх розвиток і особливості); логічний; узагальнення, індукція; дедукція. В сукупності всі ці методи надають можливість вивчити джерела та літературу, систематизувати й узагальнити отримані дані, та зробити науково обгрунтовані висновки.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що на основі широкого кола джерел і літератури вперше у вітчизняній історіографії:

комплексно вивчається поміщицьке господарство Харківської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.;

визначено місце поміщицького господарства в аграрному розвитку економіки Харківської губернії;

детально проаналізовано кількісний, становий та національний склад поміщиків;

показаний перехід поміщицького (дворянського) землеволодіння до безстанового;

простежено вплив поміщицького господарства на загальний рівень сільського господарства на основі дослідження їхнього матеріально-технічного забезпечення;

виявлено взаємовплив поміщицьких та селянських господарств;

дана оцінка таким явищам як оренда, застава поміщицьких земель;

показано використання робочої сили в поміщицьких маєтках;

розглянуто внутрішній устрій та організацію поміщицьких господарств;

показано розвиток основних галузей сільськогосподарського виробництва в поміщицьких маєтках;

досліджено торговельно-промислове підприємництво поміщиків;

визначено прибутковість та рівень рентабельності поміщицьких господарств.

Практичне значення роботи полягає в тому, що фактичний матеріал, узагальнення й висновки, які містяться в дисертації, можуть бути використані при створенні узагальнюючих робіт з історії українського села, соціальних груп населення України, при підготовці підручників та навчально-методичних посібників з історії України. Результати дослідження можуть бути використані в спецкурсах та загальних курсах з історії України у вищих навчальних закладах.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації пройшли апробацію на 54-й науковій конференції молодих вчених “Українська історична наука до десятої річниці незалежності” (19-20 квітня 2001 р., м. Харків); на ІІІ Всеукраїнському симпозіумі з проблем аграрної історії (17-18 травня 2001 р., Черкаси–Мліїв); на ХІХ краєзнавчій конференції молодих вчених до 100-річчя наукового гуртка на історико-філологічному факультеті університету (14 грудня 2001 р., м. Харків); на ХХ краєзнавчій конференції молодих вчених “Слобожанщина на межі культур” (13 грудня 2002 р., м. Харків); на 56-й конференції молодих вчених “Каразінські читання” (22-23 квітня 2003 р., м. Харків); на ХХІ краєзнавчій конференції молодих вчених, присвяченій 150-річчю з дня народження академіка М.Ф. Сумцова (19 грудня 2003 р., м. Харків); на 58-й науковій конференції молодих вчених, присвяченій 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні (22 квітня 2005 р., м. Харків). Основні висновки дослідження знайшли відображення у трьох статтях, опублікованих у фахових виданнях та тезах.

Структура дисертаційної роботи обумовлена метою та завданням дослідження. Обсяг становить 182 сторінки. Робота побудована згідно з проблемно-хронологічним принципом і складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку джерел та літератури, який нараховує 275 бібліографічних позицій на 20 сторінках.

Подобные работы
Бєліков Юрій Анатолійович
Купецтво Харківської губернії (друга половина XIX - початок XX ст.)
Петров Олексій Олександрович
Діяльність земських статистичних закладів південноукраїнських губерній у другій половині XIX - на початку XX ст.
Малишев Олександр Володимирович
Розвиток кустарної промисловості в Харківській губернії у другій половині XIX - на початку XX ст.
Гузенко Юрій Іванович
Становлення і діяльність громадських благодійних об'єднань на Півдні України в другій половині XIX - на початку XX ст. (на матеріалах Херсонської губернії)
Куліков Володимир Олександрович
Селянське господарство Харківської губернії в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.
Олешко Петро Степанович
Еволюція землеволодіння на Волині - друга половина XIX - початок XX ст.
Морозова Анна Валеріївна
Єврейське населення Лівобережної України (друга половина XIX - початок XX ст.)
Томіленко Андрій Григорович
Пожежна справа на Правобережній Україні в другій половині XIX- початку XX ст.
Шпиталенко Галина Андріївна
Соціально-економічне і духовне життя чехів Волині (друга половина XIX - початок XX ст.)
Донік Олександр Миколайович
Доброчинна та культурно-освітня діяльність родини Терещенків в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net