Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Стецик Юрій Орестович. Василіанські монастирі Перемишльської єпархії: інституційний розвиток, економічне становище та релігійна діяльність (кінець XVII-XVIII ст.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / НАН України; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича. - Л., 2005.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність дослідження. На сьогодні, коли в Україні продовжується процес становлення та розвитку релігійних інституцій, відродження духовних практик, особливої ваги набуває історичний досвід, вивчення минулого Церкви та її складових, зокрема Чину Святого Василія Великого. Адже протягом тривалого часу за умов радянської атеїстичної політики утворення та діяльність монастирів, особливо василіанських, подавалося в дусі безоглядного критицизму. Переважно висвітлювалися економічні аспекти та акцентувалося на негативних сторонах життя ченців, особливо виявах духовного і морального занепаду в їхньому середовищі, наголошувалося на культурно-освітній діяльності монастирів. Тому об’єктивне вивчення цієї теми повинно посісти належне місце серед досліджень вітчизняної історії та культури.

Василіанські монастирі Перемишльської єпархії (XVII–XVIII ст.) сприяли піднесенню освітнього рівня народу, збереженню культу і обрядів, традицій і звичаїв в умовах постійної політики асиміляції. Без усебічного вивчення історії чернечого життя неможливо вповні зрозуміти середньовічну духовну культуру нашого краю.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалося в контексті наукових розробок кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка “Пізньосередньовічна та ранньомодерна історія Дрогобицько-Самбірського Підгір’я (XI– XVIII ст.)”

Об’єктом дослідження є мережа чоловічих василіанських монастирів Перемишльської єпархії (36 осередків), які діяли впродовж кінця XVII – XVIII ст.

Предметом дослідження обрано інституційний розвиток, економічне становище та релігійну діяльність василіанських монастирів Перемишльської єпархії (кінця XVII – XVIII ст.).

Хронологічні рамки дисертаційного дослідження охоплюють період від кінця XVII ст. до 1772 р. Вибір нижньої межі дослідження – 1691 р. - зумовлений переходом Перемишльської єпархії до унії, який спричинив значні зміни в мережі чернечих згромаджень. Вибір верхньої – 1772 р. - пов’язаний із входженням Перемишльщини до складу Австрійської імперії, яке супроводжувалося новими релігійними реформами, що позначилося на діяльності василіанських спільнот.

Географічні межі дисертаційної роботи охоплюють територію Перемишльської єпархії, кордони якої усталились до 1784 р. В організаційній структурі - це землі давніх намісництв Беч, Бірча, Добромиль, Дрогобич, Городок, Ярослав, Яслиська, Яворів, Лісько, Кросно, Лежайськ, Любачів, Мокряни, Мостиська, Мушина, Мисцьова, Олешичі, Прухник, Перемишль, Самбір, Сянок, Судова Вишня, Сколе, Стара Сіль, Старий Самбір, Стрий, Тарноград, Висоцьке, Затварниця, Жукотин. За сучасним адміністративним поділом - це частини Львівської області (Україна) та Підкарпатського воєводства (Республіка Польща).

Мета дисертації полягає у вивченні та системній реконструкції процесу виникнення та діяльності василіанських монастирів Перемишльської єпархії (кінця XVII – XVIII ст.).

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:

встановити ступінь розроблення теми в історіографії;

визначити блок джерел, на базі яких можливе розкриття теми;

з`ясувати види монастирських фундацій;

виокремити основні етапи інституційного розвитку василіанських монастирів;

простежити процес переходу православних монастирів до унії та входження до ЧСВВ;

дослідити засадничі аспекти духовної формації чернецтва;

насвітлити душпастирську працю отців-василіан;

визначити основні напрями культурно-освітньої діяльності Чину;

схарактеризувати економічні засади діяльності монастирських фільварків;

виявити основні механізми залучення монастирів до фінансово-кредитної системи Речі Посполитої.

Методологічною основою дисертації є загальні принципи наукового пізнання - об’єктивність та історизм. У роботі використано як загальнонаукові (систематизації, типологізації, ретроспекції), так і спеціальні історичні методи. Передусім це порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, статистичний.

Наукова новизна отриманих результатів пов’язана із залученням широкого кола джерел та матеріалів, у тому числі й архівних, частина з яких уперше вводиться до наукового обігу. Адже ЧСВВ залишив по собі досить багату рукописну спадщину, яка й досі залишається маловивченою. Таким чином, зберігся значний науковий потенціал для реконструкції одного із важливих аспектів історії української культури. На підставі опрацювання фінансово-майнової документації виокремлено певні види фундацій, зроблено спробу з`ясування локалізацій, датування та періодизації функціонування василіанських осередків, з’ясовано основні засади фінансово-господарської діяльності чернецтва, насвітлено внутрішню історію ЧСВВ. Зокрема, певну увагу зосереджено на з`ясуванні засадничих аспектів духовного становлення чернецтва на підставі детального аналізу нормативно-регламентаційної документації: монастирських уставів, правил, Конституцій Чину. Також розкрито культурно-освітню діяльність ЧСВВ із залученням описів численних рукописних василіанських пам’яток, більшість яких збереглися до нашого часу і потребують належного археографічного опрацювання.

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що матеріали дисертації можуть використовуватися в лекційних курсах з історії України, релігієзнавства, історії рідного краю, історії церкви, історії світової та вітчизняної культури, культурології.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки роботи обговорювалися на XII, XIII, XIV, XV Міжнародних наукових конференціях “Історія релігій в Україні” (Львів, травень 2002, 2003, 2004. 2005), на IV Дрогобицькій науковій історико-краєзнавчій конференції (Дрогобич, 13-14 листопада 1998), V, VI, VII Дрогобицьких міжнародних наукових історико-краєзнавчих конференціях (Дрогобич, 24-25 листопада 2000., 29-30 жовтня 2002, 24-25 вересня 2004), а також Міжнародній науковій конференції “Архіви та краєзнавство: шляхи інтеграції” (Київ-Трускавець-Дрогобич, 16-19 квітня 2003).

Структура дослідження відповідає поставленій меті та основним завданням. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів (які, в свою чергу, поділяються на підрозділи), висновків, списку джерел і літератури (507 позицій) та 8 додатків. Загальний обсяг дисертаційного дослідження 245 стор. (основна частина – 170 стор.).

Подобные работы
Пришляк Володимир Васильович
Міжрегіональна торгівля в Україні (кінець XVII- 60-ті рр. XVIII ст.)
Кузьмук Олексій Сергійович
Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в XVII-XVIII ст.: еволюція взаємовідносин
Доманова Ганна Сергіївна
Чернігівський магістрат: статус, структура та основні напрями діяльності (друга половина XVII-XVIII ст.)
Ліцоєва Олена Валеріївна
Митна справа в Гетьманщині в другій половині XVII-XVIII ст.
Алексієвець Леся Миколаївна
Києво- Могилянська академія у суспільному житті України і зарубіжних слов'янських країн (XVII-XVIII ст.ст.)
Бровченко Інна Юріївна
Заселення та господарське освоєння південно-східних степів України в другій половині XVII-XVIII ст.
Подкупко Тетяна Леонідівна
Чорноморська проблема в контексті державницьких змагань української козацької старшини (середина XVII - початок XVIII ст.)
Степенькін Станіслав Юрійович
Корсунський полк у XVII - на початку XVIII ст.
Журавльов Денис Володимирович
Військова справа в слобідських козацьких полках у другій половині XVII - першій половині XVIII ст.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net