Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Сажко Василь Володимирович. Проблеми аграрних перетворень в Україні у 1900-1913 роках: історико- політичний аспект : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2005.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку історичної науки пріоритетним є дослідження визначальних складових нашої історії. Для України початку ХХ ст., переважна більшість населення якої в той період займалось сільськогосподарським виробництвом, такою важливою складовою нашого минулого було аграрне питання.

Аграрна історія України минулого століття містить спроби втілити в життя різні програми аграрних перетворень, відображених в діяльності політичних партій, громадських організацій, а також державній політиці, які в науковій оцінці дослідників мали упереджений характер. Але остаточно розв’язати аграрну проблему не вдалося жодному уряду, який перебував при владі в Україні на протязі ХХ ст. Як правило, реформування аграрного сектору обслуговувало ті чи інші цілі певних політичних сил, а тому не могло повністю вирішити дане питання.

Кризовий стан сільського господарства підвищує в суспільстві і наукових колах інтерес до соціально-економічних проблем, особливо до процесу формування ринкових відносин. Явища й процеси, що відбувалися на терені України в минулому потребують у зв’язку з цим глибоких аналітичних і синтезованих оцінок.

Зважаючи на те, що й на початку ХХІ ст. завдання реформування аграрного сектору є надзвичайно актуальним для нашої держави, вивчення досвіду розробки проектів перетворень у даній сфері та втілення їх в життя, повинно бути вартим уваги не лише дослідників, а й відповідних державних структур. Це допоможе краще зрозуміти сутність тенденцій нинішнього розвитку сільського господарства України, дозволить уникнути попередніх помилок і прорахунків на сучасному етапі.

Аграрна реформа сьогодні повинна стати одним з пріоритетних напрямів трансформації економіки України. Маючи унікальні природнокліматичні умови, найкращі в світі чорноземи, Україна повинна використати свої потенційні можливості для того, щоб стати потужним виробником екологічно чистої, конкурентноздатної сільськогосподарської продукції в Європі, що, в свою чергу, повинно дати поштовх для розвитку ряду галузей економіки.

Досягти вказаної мети можливо лише за умови повного завершення аграрних перетворень і приведення аграрного сектору до відповідності сучасним ринковим умовам. Здійснюючи реформи в агропромисловому комплексі України на сучасному етапі, необхідно вивчати і враховувати історичний досвід проведення перетворень в даному секторі економіки. Необхідно зробити науковий аналіз, висунутих різними політичними силами в попередні історичні періоди, особливо на початку ХХ ст., нереалізованих проектів аграрних реформ, з метою використання актуальних на сьогодні елементів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно комплексної програми «Соціально-економічні перетворення в українському селі у ХХ столітті: історичний аспект» (реєстраційний номер 0102V001683), яка розробляється науковцями кафедри історії, соціології і політології Подільського державного аграрно-технічного університету разом з науковцями кафедри історії України Національного аграрного університету (м. Київ).

Мета та завдання дослідження визначені з урахуванням стану наукової розробки проблеми. Дисертант ставить за мету виявити стан аграрного питання в Україні на початку ХХ ст. та шляхи його розв’язання. Для досягнення зазначеної мети автором були поставлені такі завдання:

здійснити аналіз та систематизувати історіографічну й джерельну базу роботи;

проаналізувати соціально-економічне становище основних станів українського суспільства: селян та поміщиків;

з’ясувати основні вимоги селян, сформульовані на початку ХХ століття;

визначити основні форми боротьби українського селянства за реалізацію своїх вимог;

зробити аналіз програмних документів політичних партій та громадсько-політичних організацій з метою визначення їх проектів розв’язання аграрного питання та дати їм наукову оцінку;

проаналізувати боротьбу між політичними партіями та громадсько-політичними організаціями по аграрному питанню;

висвітлити процес здійснення урядової аграрної реформи в Україні та вплив на нього політичних партій та громадсько-політичних організацій;

узагальнити способи і методи реформування аграрного сектора економіки, які можна використати на сучасному етапі аграрних перетворень.

Об’єктом дослідження стала діяльність уряду Російської імперії та місцевих органів державної влади по реформуванню аграрного сектора економіки в Україні на початку ХХ ст.

Предметом дослідження стала теоретично-ідеологічна й організаторська діяльність політичних партій і громадсько-політичних організацій та їх вплив на проведення аграрних перетворень.

Методи дослідження ґрунтуються на загальнонаукових принципах об’єктивності та історизму. Для розв’язання дослідницьких завдань використано порівняльно-історичний метод, статистично-аналітичний, ретроспективний, дотримуючись конкретно-історичного підходу в ході аналізу подій та фактів того періоду, були всебічно враховані політичні й соціально-економічні обставини початку ХХ століття.

Хронологічні рамки дисертаційного дослідження включають період з 1900 по 1913 рік. Початок періоду пов’язаний із виникненням перших політичних організацій. Кінцеві рамки дисертації обмежені 1913 роком, який був останнім, перед першою світовою війною, роком реалізації урядової аграрної реформи.

Територіальні межі дисертації охоплюють територію дев’яти українських губерній, що входили до складу Російської імперії: Київської, Волинської, Подільської, які склали регіон Правобережної України; Чернігівської, Харківської, Полтавської, які склали регіон Лівобережної України; Катеринославської, Херсонської, Таврійської, які склали регіон Південної України.

Дисертаційне дослідження ґрунтується на джерельно-документальній базі, що дало можливість забезпечити повноту наукових результатів, визначити їх науково-теоретичну та практичну значимість.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у ній вперше комплексно і системно досліджено історико-політичний аспект аграрного питання в Україні на початку ХХ ст.

На основі всебічного аналізу широкого кола архівних джерел, матеріалів періодичних видань, творів лідерів українських та російських політичних партій і організацій автором досліджено стан наукової розробки проблеми; зроблено аналіз аграрних програм українських та російських політичних партій і організацій, які діяли на території Наддніпрянської України на початку ХХ ст.; вивчено ставлення українського селянства до проектів аграрних перетворень, запропонованих різними політичними силами, та урядової реформи, яка проводилася протягом 1906-1913 рр.; розроблено рекомендації щодо використання на сучасному етапі історичного досвіду аграрних перетворень в Україні на початку ХХ ст.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що його матеріали, основні висновки та положення можуть бути використані при підготовці праць з історії України ХХ ст., читанні лекційних та спеціальних курсів, розробці методичних рекомендацій, підручників, популярних нарисів, а також у вивченні курсу історичного краєзнавства, при проведенні наукових конференцій та спецсемінарів з аграрної та політичної історії, а також у практичній діяльності органів державної влади по впровадженню аграрної реформи на сучасному етапі.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дисертації були обговорені на засіданнях кафедри історії, соціології і політології Подільського державного аграрно-технічного університету, кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кафедри українознавства та гуманітарної підготовки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Міжнародній науковій конференції “Історична наука: проблеми розвитку” (м. Луганськ, 2002 р.), Всеукраїнській науковій конференції “Інтелігенція і влада” (м. Одеса, 2002 р.).

Публікації. Результати дослідження відображені в 4 статтях у наукових фахових виданнях, що входять до переліку ВАК України та 2 публікаціях у збірниках наукових конференцій.

Структура дисертації будується на проблемно-хронологічному принципі. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг дисертації становить 199 сторінок, основний текст складає 171 сторінку. Список використаних джерел включає 294 назви.

Подобные работы
Литвин Наталя Миколаївна
Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920- 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми)
Верменич Ярослава Володимирівна
Здійснення українізації у 20-30-х роках:політичні і культурні аспекти проблеми
Патриляк Іван Казимирович
Діяльність організації українських націоналістів (бандерівців) у 1940-42 роках (військовий аспект)
Кабачинський Микола Ілліч
Становлення та розбудова Прикордонних військ України в 1991-2003 роках: історичний аспект
Фареній Ігор Анатолійович
Український кооперативний рух у період 1917- 1920 років (історичний аспект)
Благий Василь Богданович
Студентство Львівського університету в 1900-1914 роках: історико- соціологічний аспект
Білан Сергій Олексійович
Аграрна освіта в Україні: історичний аспект (90-ті роки ХХ - початок ХХІ ст.)
Кузнєцова Людмила Василівна
Загальноосвітня школа України в умовах національного відродження. Кінець 80-х - початок 90-х років (Іст.-політ. аспект)
Каденюк Олександр Степанович
Реформи в агропромисловому комплексі України 90-х років ХХ ст. (аспекти кадрового і наукового забезпечення)
Висоцький Олександр Юрійович
Діяльність Української соціал- демократичної робітничої партії та Української партії соціалістів- революціонерів у 1900-1920 роках: історико- порівняльний аспект

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net