Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Археологія

Диссертационная работа:

Манько Валерій Олександрович. Неоліт Південно-Східної України : дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / НАН України; Інститут археології. - К., 2005.

смотреть введение
Введение к работе:

Неоліт – завершальний етап кам’яної доби. Саме з неолітичною епохою пов’язують поширення відтворюючих форм господарства і такого нового явища у сфері матеріальної культури, як виробництво кераміки. Важливою рисою неоліту є утворення культурно-історичних областей, до складу яких, як правило, входять кілька археологічних культур, що розташовані у різних ландшафтних зонах і мають спільні риси. У неоліті України виділяються наступні культурно-історичні області: дніпро-донецька, маріупольська, гребениківська, нижньоволзька, ямково-гребінцевої кераміки.

На території Південно-Східної України в епоху неоліту існувало 3 археологічні культури, які входили до дніпро-донецької (донецька і тубинська) і нижньоволзької (платовоставська) областей. У межах культурно-історичних областей кожна із цих культур зберігає властиву тільки їй систему розвитку традицій, що з’ясовується у процесі аналізу, головним чином, кременевих комплексів.

Актуальність теми обумовлена появою в останній час нових матеріалів неолітичної доби, які походять з пам’яток Південно-Східної України і сусідніх регіонів. Нові комплекси, отримані завдяки дослідженням автора, а також С.А.Теліженка, С.В.Цибрія, О.В.Цибрія, обумовили задачу переосмислення теорій щодо культурного складу, генези, хронології і періодизації неоліту зазначеного регіону. Виконання цієї задачі стало можливим завдяки застосуванню досконалих методик досліджень, пов’язаних з пошуком і дослідженням стоянок з гомогенним культурним шаром.

Зв’зок роботи з науковими програмами. Дисертація виконанана в рамках комплексної планової наукової теми відділу археології кам’яного віку ІА НАН України “Територія України в епоху палеоліту і мезоліту”, № держреєстрації 0199U003880.

Метою і завданням дослідження є культурна диференціація неолітичних пам’яток Південно-Східної України та реконструкція культурно-історичних процесів в регіоні у неолітичну добу на основі типолого-статистичного аналізу кременевих комплексів і кераміки; розгляд культурних контактів різних груп населення Південно-Східної України, розгляд закономірностей процесу переходу від мезоліту до неоліту.

Головним об’єктом дослідження став процес формування археологічних культур неоліту Східної України, які виділяються за стійкими ознаками, визначеними за аналізом кременевих комплексів неолітичних стоянок; процес розвитку цих культур, а також принципи їх періодизації на основі порівняльно-типологічних характеристик кременевих комплексів, а також даних відносної і абсолютної хронології.

Предметом дослідження є кременеві і керамічні комплекси неолітичних пам’яток, аналіз яких дозволив охарактеризувати процеси генезис і розвитку неолітичних культур Південно-Східної України.

Методологічною основою роботи став принцип історизму, який передбачає розгляд явищ у їх розвитку і у взаємозв’язку з іншими явищами. Практично цей принцип реалізовувався застосуванням методик, пов’язаних як з польовими дослідженнями, так і з порівняльним аналізом отриманих матеріалів. Польові методики базувалися на визнанні факту того, що тільки гомогенні комплекси придатні для подальшого порівняльно-історичного аналізу. Велика увага приділялася пошуку і дослідженню пам’яток з неперевідкладеним культурним шаром, позбавленим пізніших домішок. Для порівняльного аналізу комплексів різних культур, для оцінки їх відносної хронологічної позиції, ступеню культурних взаємовпливів використовувалися кременеві комплекси пам’яток, основні риси яких сформувалися в мезолітичний час.

Наукова новизна роботи полягає, перш за все, у введенні у науковий обіг матеріалів 15 пізньомезолітичних і неолітичних пам’яток, досліджених автором. Матеріали, отримані автором, дозволили виділити тубинську археологічну культуру. Також, вперше у археологічній літературі донецька культура розглядається не як мезо-неолітична, а як виключно неолітична культура. Принципово новою є періодизація розвитку донецької культури, вперше охарактеризований етап становлення цієї культури, що було раніше неможливим через відсутність матеріалів, які б характеризували цей процес. Також вперше окреслено розвиток платовоставської культури, зроблено важливий висновок про склад комплексів, які слід відносити до цієї культури, обґрунтована належність цієї культури до складу нижньоволзької культурно-історичної області. Новим є визначення місця керамічних комплексів у системі розвитку традицій матеріальної культури.

У науковий обіг вводяться більше сотні нових радіовуглецевих дат неолітичних комплексів України.

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їх використання при написанні наукових робіт з давньої історії та археології України, при викладанні загальних і спеціальних курсів з археології та первісної історії у вищих учбових закладах, при впорядкуванні колекцій та побудові експозицій історичних та краєзнавчих музеїв.

Особистий внесок здобувача. У роботах зі співавторами, як правило з тими, хто приймав участь у дослідженнях, наводяться попередні результати розкопок. У статті з Ю.Г.Гуріним, який є автором розкопок стоянки Старобільськ, автору належить опис кременевого матеріалу і положення про неолітичний вік старобільських старожитностей. У статтях з С.А.Теліженком, який приймав участь у розкопках стоянок Зеленої Горниці і Тубинського вузла, автору належать описи і інтерпретації крем’яних комплексів, С.А.Теліженку – опис кераміки. У кільках робіт співавторами були О.П.Журавлев (фауністичні визначення), М.М.Ковалюх (радіовуглецеві датування).

Апробація результатів дослідження проводилась у вигляді доповідей на міжнародних, загальноукраїнських та регіональних конференціях і симпозіумах у Харкові (2001), Луганську (2002), Києві (2002), Лубнах (2003).

Публікації. За темою дисертації автором опубліковано 6 статей у наукових фахових виданнях, 6 – у збірниках наукових праць, 2 – у збірниках матеріалів та тез конференцій.

Подобные работы
Теліженко Сергій Анатолійович
Пізній неоліт-енеоліт Сходу України (проблема міжкультурних контактів).

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net