Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Баковецька Ольга Олександрівна. Проблеми культурного життя півдня України на сторінках періодичної преси (90-ті роки ХХ століття) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2005.

смотреть введение
Введение к работе:

В 90-ті роки XX століття українська преса вступила в дуже важливу і доленосну фазу своєї історії. Аналіз української періодики показує: її діяльність базується в основному на принципах демократичності та плюралізму. Наслідком цього процесу стало зростання ролі преси у висвітленні проблем культурного життя, актуалізації культурно-освітніх питань, активного втручання періодичних органів в історико-культурний процес.

Якщо окремо взяти сучасний стан українського інформаційного простору, який є складовою частиною будівництва незалежної суверенної країни, зрозумілою стає наявність чималої кількості проблем, розв‘язання яких вимагає невідкладних і рішучих дій законодавчої і виконавчої влади, громадськості. В їх ряду питання, пов‘язані з пресою і культурою сучасності, набувають особливого значення.

Актуальність теми. Преса постає одним із цікавих феноменів культурного та громадсько-політичного життя. Вона виступає не лише як історичне джерело, а й як суб‘єкт культурного та громадсько-політичного процесу. Разом з тим, преса є важливим інструментом впливу на свідомість людей, дієвим знаряддям інформації. Періодична преса - це частина національної культури, тому роль і місце періодики потрібно досліджувати в органічній єдності з культурно-історичним розвитком нації.

Важливо наголосити - громадяни нашої країни дуже чутливі до засобів масової інформації. Результат дослідження, яке провела Українська асоціація видавців періодичної преси у 2002 році, виявив високий рівень довіри населення до українських засобів масової комунікації, що додатково актуалізує дослідження вказаного напряму.

Процеси культурного будівництва суверенної України тією чи іншою мірою, концентруються, нагромаджуються та віддзеркалюються на шпальтах вітчизняних періодичних видань. Тому преса - важливе історичне джерело, засіб формування громадської думки та практичного втілення окреслених рішень. Джерельні та концепційні основи, які містяться в періодичних виданнях, є своєрідним показником при визначенні вірності обраного державного курсу в галузі культури. В цьому виявляється й інший бік джерелознавчої цінності періодики. Відомо, що багато істориків-джерелознавців пресу називають своєрідним "щоденником часу”, який і за формою, і за змістом відповідає тому чи іншому суспільству. На перелічених функціях преси і цінності її для історика суверенної України концентрується наша увага. Кількісний, якісний та джерельний аналіз преси надається в дисертації у процесі висвітлення проблем культурного будівництва на сторінках періодичних видань.

Відомо, що комплекс культурологічних процесів вбирає широке коло аспектів. Сучасна наукова література характеризується швидким ростом кількості тлумачень поняття "культура". Підраховано, що приблизно за 50 років – з 1871 по 1919 – було дано всього сім таких визначень. На початок 1970 років існувало 250 визначень, а на кінець 80-х років ця цифра становила більше 500. Дискусії навколо цього соціального феномену, які і до нині продовжуються, підвищують актуальність теми. Безперечним також є той факт, що преса є частиною культури і, одночасно, мірою її виміру. Дисертант не вносить жодних обмежень у поняття "культурне життя", а орієнтується на віддзеркалення періодичною пресою процесу сучасного культурного будівництва південного регіону.

Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок роботи пов‘язаний з темою дослідження кафедри історії України Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова "Південна Україна: історія, історіографія, джерела" (№ держреєстрації 0101И008289), в рамках якої вивчається проблема історії періодичної преси Півдня України. Питання засобів масової інформації і, в першу чергу, преси - нині предмет уваги державних органів. Про це свідчить прийнятий парламентом Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" від 16 листопада 1992 р., а також Укази Президента України від 07.09.94 р. за № 502/94 "Про заходи щодо впорядкування цін на окремі періодичні видання", від 16.04.97 р. за № 332/97 "Про державну економічну підтримку вітчизняних друкованих ЗМІ".

Мета і задачі дослідження. Враховуючи актуальність теми, її науково-теоретичне і практичне значення, а також недостатнє вивчення, дисертант ставить за мету проаналізувати процеси культурного будівництва в Україні 90-х рр. ХХ ст., висвітлені пресою південного регіону і розкриття функцій останньої, з урахуванням часових, територіальних меж і обсягу джерел. Виходячи з поставленої мети, визначаються наступні дослідницькі завдання:

- розглянути законодавчу базу культурної сфери, її публікацію на сторінках періодичної преси та ставлення останньої до кроків держави у визначеному напрямі;

- розкрити правовий, політичний та економічний стан преси як важливого компонента культурного життя південного регіону у визначені хронологічні рамки;

- проаналізувати за проблемами культурного будівництва матеріали преси з метою визначення ставлення того чи іншого періодичного видання до суті процесів у конкретному аспекті;

- встановити рівень взаємодії між культурним життям південного регіону і державними місцевими періодичними виданнями;

- визначити місце преси у вирішенні окремих питань сучасного етапу розвитку культури міст Одеси, Херсона, Миколаєва, а також ступінь її інтересу до означеного кола проблем.

Хронологічні рамки дисертаційного дослідження охоплюють період 90-х років XX століття, який започаткував становлення суверенної Української держави і відзначається доленосним етапом у розвитку української культури і періодичної преси. Кінцева межа дослідження пов‘язана з певним ступенем реалізації реформ у культурній сфері, зокрема в галузі освіти, мови, мистецтва. На цей час утворилася компактна група вітчизняних періодичних видань, котра сама по собі заслуговує бути предметом наукового аналізу. Це пов‘язано також зі строками роботи Верховної Ради ХІІ - ХІІІ скликань і двома президентствами Л.М.Кравчука і Л.Д.Кучми.

Територіальні межі дослідження охоплюють Одеську, Миколаївську, Херсонську області України, а саме - територію, яка має свою цілісність і специфіку, що потребує всебічного вивчення. Регіон як предмет дослідження відзначається спільністю, що пов‘язана з особливостями історичного розвитку, а саме - культурними традиціями Північного Причорномор‘я, перебуванням означених областей у межах однієї Херсонської губернії, економічною специфікою, визначеною кораблебудуванням, принципами територіально-адміністративного поділу сучасної України.

Об‘єктом дослідження є культурне життя України 90-х років ХХ століття.

Предметом дослідження є культурне життя півдня України на сторінках місцевої преси південного регіону у визначені хронологічні рамки.

Методами дослідження є перш за все діалектичний метод пізнання, який дає можливість проводити аналіз культурно-історичного процесу в його розвитку, взаємозв‘язку всіх напрямків культурного життя з соціально-економічною ситуацією в країні. Важливе значення для проведення даного дослідження мав метод системного аналізу, використання якого давало змогу зосередити увагу на найважливіших напрямках культурного життя, що розглядалися на сторінках газет, одночасно аналізуючи культурний процес у цілому. Методологічні та теоретичні основи дослідження складають універсальні принципи історизму і об‘єктивності. Для досягнення поставленої в роботі мети використовувався метод порівняльно-історичного аналізу, що дало можливість порівняти етапи культурного розвитку протягом 90-х років XX століття в різних містах регіону, який ми вивчаємо, та форми культурного життя і їх еволюцію.

Вище зазначені методи не вичерпують усіх методів дослідження. Автор використовував метод аналогій, метод статистичного аналізу. Всі ці методи склали основу даного дисертаційного дослідження.

Наукова новизна отриманих результатів. Відсутність монографічного дослідження, присвяченого висвітленню на шпальтах преси проблем культурного будівництва південного регіону, визначає новизну дисертації. В дослідженні вперше на основі періодичних видань, які виступають і історичним джерелом, і суб‘єктом історико-культурного процесу, вивчається проблема розвитку основних напрямків культури в означеному регіоні. З нових позицій аналізується роль преси в житті суспільства, висвітлення на її сторінках позитивних і негативних тенденцій розвитку культури. Наукова новизна визначається і в аналізі періодичних видань, який виходить з визнання плюралізму думок і враховує при цьому концепції, які користуються певною перевагою в наукових колах.

Практичне значення одержаних результатів автор вбачає в можливості використання їх працівниками державних та відомчих органів, насамперед тими, що займаються питаннями розвитку культури, освіти, розширення сфери використання української мови, бібліотечної справи, збереженням і збагаченням музеїв тощо. Результати дослідження мають практичну цінність для органів місцевого самоврядування, для різноманітних громадських організацій, діячів культури і мистецтв. Практичне значення одержаних результатів полягає і в можливості їх використання працівниками засобів масової інформації. Матеріали дослідження можуть бути враховані в практиці викладання у вищій школі: при читанні курсів з історії сучасної України, джерелознавства, розробці спецкурсів з цих дисциплін, підготовці учбових посібників.

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота обговорювалася на засіданнях кафедри історії України Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова. Результати дослідження оприлюднювалися на конференціях: Всеукраїнська, студентсько-викладацька науково-практична конференція "Історія Півдня України від найдавніших часів до сучасності: проблеми національного, політичного, соціального, технічного, правового, релігійного та культурного розвитку” (Миколаїв, квітень 1999 р.); V Всеукраїнська науково-практична конференція "Наукові дослідження в контексті історичних проблем" (Миколаїв – Одеса, 2003 р.); VІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Гуманітарно-економічні дослідження" (Миколаїв - Одеса, 2005 р.).

Публікації. За результатом проведеного дисертаційного дослідження опубліковано 5 статей у наукових збірниках України, 3 – в матеріалах і тезах всеукраїнських конференцій.

Структура дисертації обумовлена характером дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, що включають 8 параграфів, заключних висновків (161 с.), списку використаних джерел і літератури, додатків. Список використаних джерел і літератури становить 388 найменувань, 345 з яких джерела. Додатки (45 с.) вміщують 11 таблиць і 22 фото.

Подобные работы
Шилова Світлана Олександрівна
Російсько-німецькі відносини у 90-ті роки ХХ століття.
Ігнатьєва Тетяна Володимирівна
Торговельно-економічні зв'язки Правобережної України наприкінці XVIII - 50- ті роки XIX століття
Берестень Юрій Володимирович
Земельні відносини в менонітських колоніях Півдня України та їх суспільні наслідки (60-90-ті роки XIX століття)
Катуніна Олена Василівна
Політика партії та радянського уряду у відношенні релігійних культів у 40- 60-ті роки ХХ століття (на матеріалах Криму)
Ніколаєв Ігор Євгенович
Репресії проти військовослужбовців та працівників органів ДПУ-НКВС України в 20 - 50-ті роки XX століття
Сенюк Микола Ярославович
Зарубіжні зв'язки українських громадських організацій Галичини у 20-30-ті роки ХХ століття
Пивоварська Каріна Борисівна
Вірменська національна меншина в Україні у 20-30-ті роки XX століття
Бриндак Олег Борисович
Ліквідація більшовиками політичної опозиції та встановлення однопартійної системи в Україні в 20-ті роки XX століття

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net