Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Юридичні науки
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Диссертационная работа:

Скуратович Ірина Миколаївна. Адміністративно-територіальний устрій України в 1920-1930-х рр. і його впливи на організацію державного управління: історико-правове дослідження : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2005.

смотреть содержание
смотреть введение
смотреть аннотацию
смотреть литературу
Содержание к работе:

Вступ... 3

Розділ 1

Історіографічний огляд... 16

Розділ 2

Еволюція взаємозв’язків і взаємовпливів адміністративно-територіального устрою та державного управління в українських землях у Х – на початку ХХ ст. 32

Розділ 3

Адміністративно-територіальний устрій УСРР і його впливи на організацію державної влади і державного управління на місцях у 1920-і рр.

3.1.Адміністративно-територіальний поділ УСРР у 1920-і рр 81

3.2.Вплив адміністративно-територіальних перетворень на зміну організації і функцій місцевих органів державної влади і державного управління в УРСР у 1920-і рр 103

Розділ 4

Адміністративно-територіальний устрій УРСР і його впливи на організацію державної влади і державного управління на місцях у 1930-і рр.

4.1.Адміністративно-територіальний поділ УРСР у 1930-і рр 131

4.2.Вплив адміністративно-територіальних перетворень на зміну організації і функцій місцевих органів державної влади і державного управління в УРСР у 1930-і рр 138

4.3.Партія більшовиків і система Рад 156

Висновки 166

Список використаних джерел 174

Додатки (карти) 208  

Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. Існуючий адміністративно-територіальний поділ дістався сучасній Україні у спадщину від радянських часів, коли формування адміністративних кордонів українських областей проводилося, перш за все, в інтересах централізованого партійно-бюрократичного управління. Здобуття незалежності і зміна пріоритетів в організації державного управління поставили на порядок денний питання про необхідність проведення адміністративно-територіальних перетворень. У руслі його вирішення Верховною Радою у 1997 р. було прийнято Закон України «Про адміністративно-територіальний устрій», однак ця спроба вирішення проблеми успіхом не увінчалася, оскільки після подвійного президентського вето про документ практично забули. У подальшому було створено Комісію з питань адміністративно-територіального устрою, яка заявила, що адміністративно-територіальний поділ України повинен бути „раціональним”.

Дослідниками даних питань зазначається, що адміністративна реформа – це комплекс політико-правових заходів, що передбачають проведення структурних, функціональних та державно-службових трансформацій, насамперед у сфері виконавчої влади, з метою перетворення її з владно-репресивного механізму на організацію, що служить суспільству, і таким чином створення на цій основі ефективної системи державного управління. В науці існує думка, що радянська доба залишила у спадок незалежній Україні лише одні негаразди. Був і певний позитив, і вивчення його та використання того, що може бути прийнятним у сучасних умовах – завдання, яке слід вирішувати. Без вивчення і врахування історичного досвіду, всебічного аналізу процесів зародження, становлення, розвитку й еволюції адміністративно-територіального поділу, способів, видів, форм, засобів, що використовувалися при організації державного управління у попередні періоди та наслідків застосування відомих у минулі часи регулятивних комплексів неможливим буде вибір концептуальних підходів до розробки стратегії і тактики подібного регулювання і їх здійснення як у сучасному, так і в майбутньому.

Викладене дає, на наш погляд, цілком достатні підстави вважати необхідним і актуальним комплексне історико-правове дослідження процесів розвитку адміністративно-територіального устрою українських земель і їх впливів на організацію державного управління, частиною якого і виступає дана дисертаційна робота.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано на кафедрі історії держави та права України і зарубіжних країн Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого у межах розробленої кафедрою державної комплексної цільової програми „Актуальні проблеми українського національного державотворення” (номер державної реєстрації – № 0186.0.070872).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розгляд, вивчення й аналіз процесів зародження і розвитку адміністративно-територіального поділу українських земель, парадигми виникнення і становлення видів, способів, методів, засобів, що використовувалися при організації державного управління на території сучасної України у 1920-1930-х рр.; виявлення на підставі історико-правового аналізу історії формування адміністративно-територіального поділу, його становлення, еволюції та тенденцій розвитку певних об’єктивних закономірностей процесу створення ефективної системи державного регулювання суспільних відносин в Україні для використання її позитивних елементів у сучасному законотворчому процесі, а також у практиці.

Для досягнення зазначеної мети у дисертаційній роботі поставлені та вирішуються наступні задачі:

провести історико-правовий аналіз процесів виникнення адміністративно-територіального поділу українських земель і дослідити процеси зародження, становлення і розвитку його правового регулювання;

визначити основні тенденції та загальну логіку розвитку правового регулювання адміністративно-територіального поділу українських земель у 1920-1930-х рр.;

проаналізувати найбільш суттєві тенденції правового регулювання адміністративно-територіального поділу в зазначений період у порівняльно-правовому аспекті й визначити ступінь впливу рецепції й імплементації норм зарубіжного законодавства на розвиток адміністративно-територіального устрою України;

провести порівняльний історико-правовий аналіз теоретичних підходів вітчизняних і зарубіжних учених до визначення парадигми розвитку адміністративно-територіального устрою держави;

дослідити основні етапи еволюції адміністративно-територіального устрою українських земель і їх зв’язок з економічним, політичним і соціальним розвитком українського суспільства;

зробити спробу певного узагальнення існуючих концептуальних підходів до визначення теоретико-методологічних засад адміністративно-територіального устрою й деякого їх уточнення на підставі наукового історико-правового аналізу;

на основі проведених досліджень виявити позитивні елементи у правовому регулюванні адміністративно-територіального устрою українських земель, встановити ступінь і міру можливостей використання елементів напрацьованого позитивного історичного досвіду у сучасний період розвитку законодавства України.

Об’єктом дослідження виступають загальні тенденції і закономірності еволюції адміністративно-територіального устрою українських земель, процеси розвитку їх нормативного (в першу чергу – правового) регулювання а також їх впливи на зародження, становлення і розвиток державного управління.

Предметом дослідження є історичний розвиток адміністративно-територіального устрою українських земель у 1920-1930-х рр. і парадигма процесів його правового врегулювання.

Методи дослідження. При виконанні дисертаційної роботи авторкою використовувався комплекс загальних, міждисциплінарних і спеціальних методів: 1) загальнонаукові – історичний, логічний, порівняльний, методи систематизації, узагальнення, абстрагування (при аналізі економічного, соціального, політичного, культурного розвитку суспільства і їх взаємозв’язків із адміністративно-територіальним устроєм й організацією державного управління); 2) власне історичні, історико-правові й юридичні – синхронний, хронологічний, діахронний (метод періодизації використовувався при визначенні основних рубежів відліку у розвитку адміністративно-територіального поділу, відслідкуванні розвитку систем правового регулювання адміністративно-територіального поділу в різних країнах на певному хронологічному відрізку і в їх історичному поступі); порівняльно-історичний, ретроспективний, порівняльно-правовий (при аналізі систем адміністративно-територіального устрою і їх взаємозв’язку з державним управлінням на землях України та інших держав в різний час, під час вивчення реконструкції правових ситуацій минулого), методи актуалізації (при виявленні найбільш значимих факторів у розвитку адміністративного поділу), нормативно-догматичного аналізу, тлумачення права (при аналізі правових приписів, якими у різний час визначався адміністративно-територіальний устрій й організація державного управління на українських землях); 3) міждисциплінарні методи – структурно-системний, статистичний, математичні (при аналізі статистичного і цифрового матеріалу, зведенні його у таблиці і подальшому опрацюванні у табличній формі); методи моделювання й прогнозування (під час визначення тенденцій і характерних рис подальшого розвитку правового регулювання адміністративно-територіального поділу України).

Теоретичною основою дисертації стали положення і висновки, які містяться у працях відомих учених у галузі історії й теорії держави та права, конституційного, адміністративного та інших галузей права, загальної історії – В.Б.Авер’янова, С.С.Алексєєва, В.Д.Бабкіна, Ю.П.Битяка, М.Ю.Брайчевського, М.П.Василенка, М.Ф.Владимирського-Буданова, В.Д.Гончаренка, В.М.Горшеньова, В.Г.Графського, Б.Д.Грекова, І.М.Грозовського, М.С.Грушевського, О.І.Гуржія, Д.І.Дорошенка, Л.О.Зайцева, Ф.Д.Заставного, А.Т.Комзюка, О.Л.Копиленка, В.С.Кульчицького, Р.М.Лащенка, В.В.Мавродіна, О.М.Мироненка, П.П.Музиченка, В.С.Нерсесянца, М.П.Орзіха, А.Й.Пашука, В.Т.Пашуто, О.В.Петришина, В.Ф.Погорілка, Н.Д.Полонської-Василенко, П.М.Рабиновича, Б.О.Рибакова, І.К.Рибалки, Ю.І.Римаренка, А.Й.Рогожина, В.О.Рум`янцева, Л.І.Рябошапки, І.П.Сафронової, О.Д.Святоцького, М.М.Страхова, О.В.Тимощука, Б.Й.Тищика, А.П.Ткача, П.П.Толочка, І.Б.Усенка, М.В.Цвіка, З.М.Черніловського, В.А.Чеховича, О.І.Чистякова, Я.М.Щапова, С.В.Юшкова, О.Н.Ярмиша та ін.

Певною мірою зроблені у дисертації висновки базуються на окремих результатах досліджень, виконаних іноземними вченими, до яких, у першу чергу, належать: Ю.Бардах (J.Bardach), П.Бромлей (Ph.Bromeley), Г.Вернадський (G.Vernadsky), Р.Дж. Колінгвуд (R.G. Collingwood), Д.Лепайд (J.Lepidi), Х.Ловмяньський (H.Lowmianski), Ж. де Ла Морандьєр (J.de La’Morandier), А.Дж. Тойнбі (A.J. Toynbee), Р.Пайпс (R.Pipse) та ін.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертаційна робота є першим в Україні спеціальним історико-правовим дослідженням, присвяченим вивченню процесів зародження і становлення сучасного адміністративно-територіального устрою українських земель, починаючи від к. Х ст. до поч. ХХ ст., а також розвитку їх впливів на структуру та організацію функціонування органів державного управління у 1920-30-х рр. Крім того, автор даної роботи вперше досліджує проблеми адміністративно-територіального устрою України в сучасних конституційно-правових умовах.

У роботі вперше визначаються загальна логіка й основні тенденції розвитку правового регулювання адміністративно-територіального поділу українських земель у 1920-1930-х рр.; визначається ступінь впливу рецепції й імплементації норм зарубіжного законодавства на розвиток адміністративно-територіального устрою України;

- вперше проведено системно-історичний і порівняльно-правовий аналіз теоретичних підходів вітчизняних і зарубіжних вчених до визначення парадигми розвитку адміністративно-територіального устрою держави;

- вперше досліджено основні етапи еволюції адміністративно-територіального устрою українських земель і їх зв’язок із економічним, політичним і соціальним розвитком українського суспільства;

- вперше зроблена спроба певного узагальнення існуючих концептуальних підходів до визначення теоретико-методологічних засад адміністративно-територіального устрою й деякого їх уточнення на ґрунті наукового історико-правового аналізу;

- на основі проведених досліджень виявлені позитивні елементи у правовому регулюванні адміністративно-територіального устрою в українських землях, встановлені ступінь і міра можливостей використання елементів напрацьованого позитивного історичного досвіду у сучасний період розвитку законодавства України.

У дисертації на основі комплексного історико-правового аналізу методологічних і теоретичних проблем адміністративно-територіального устрою України, дослідження досить значного масиву законодавчого і фактичного матеріалу, що відноситься до даної проблеми, сформульована й обґрунтована низка положень, оцінок, висновків, пропозицій та рекомендацій.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що дисертація містить аналіз теоретичних концепцій адміністративно-територіального устрою держави, великої кількості нормативно-правового і фактичного матеріалу, на основі чого сформульовані теоретичні висновки, оцінки, положення і пропозиції, спрямовані на вдосконалення процесів законодавчого врегулювання адміністративно-територіального устрою, що можуть бути використані при розробці проектів нормативних актів, які регулюють питання адміністративно-територіального устрою держави, для подальшого комплексного аналізу проблем розвитку адміністративно-територіального поділу і вироблення концепції його врегулювання в Україні, у навчальному процесі в юридичних вищих навчальних закладах при розробці програм і в ході викладання курсів історії держави та права України, конституційного, адміністративного права, державного будівництва і місцевого самоврядування, при вивченні цих дисциплін студентами і підготовці ними наукових робіт.

Апробація результатів дослідження. Дисертацію виконано на кафедрі історії держави та права України і зарубіжних країн Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Висновки, положення, оцінки, пропозиції та рекомендації, сформульовані у дисертаційній роботі, обговорені на засіданні кафедри і відображені в опублікованих наукових статтях, тезах і монографії, а також виступах на наукових конференціях і круглих столах.

Основні результати дослідження представлені також у доповідях і повідомленнях на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях: „Сучасні проблеми юридичної науки і правозастосовчої діяльності” (Харків, 20-21 грудня 2001 р.); Першій Харківській обласній конференції молодих науковців „Сучасні проблеми права, державної безпеки життєдіяльності людини, формування громадянського суспільства” (Харків, 19-20 березня 2002 р.); ІХ регіональній науково-практичній конференції „Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні” (Львів, 13-14 лютого 2003р.); Х Міжнародній історико-правовій конференції „Історико-правові проблеми автономізму та федералізму” (Севастополь, 22-24 вересня 2003 р.); ХІ Міжнародній історико-правовій конференції „Місцеві органи державної влади та самоврядування: історико-правовий аспект” (Суми, 16-18 квітня 2004 р.); ХІІ Міжнародній історико-правовій конференції «Етнонаціональні та етнополітичні чинники в історії державотворення» (Бахчисарай, 10-13 вересня 2004 р.).

Публікації. Основні положення дисертації знайшли своє відображення у монографії, трьох наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях, перелік яких затверджено ВАК України, а також п’яти тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

Структура дисертації зумовлена науковими цілями, завданнями і логікою дослідження: робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків – 9 карт.

Загальний обсяг дисертації – 216 стор., з них основний текст – 173 стор.

Кількість використаних джерел – 374.

Подобные работы
Мармазов Василь Євгенович
Система місцевого управління у Великобританії (історико-теоретичне дослідження)
Білоконь Микола Васильович
Органи державного управління та місцеве самоврядування в Російській імперії у другій половині XIX ст. (на матеріалах Лівобережної України): історико- правове дослідження
Довбня Володимир Анатолійович
Організаційно-правові засади діяльності військового формування Січових Стрільців у визвольних змаганнях в Україні 1917 - 1920 років
Настасяк Ірина Юріївна
Організація управління Галичиною і Буковиною в складі Австрії (1772-1848 рр.)
Мішина Наталя Вікторівна
Муніципальне управління в США та в Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії: порівняльно-правове дослідження.
Мичко Микола Іванович
Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури України
Задихайло Олена Анатоліївна
Організація управління культурою в Україні (адміністративно-правовий аспект)
Доценко Олександр Сергійович
Організація управління міліцією громадської безпеки в сучасних умовах
Пальчиков В’ячеслав Іванович
Правові проблеми вдосконалення організації діяльності та управління у сфері освіти
Чорна Людмила Олексіївна
Створення та діяльність природних заповідників в Україні (1920 - 1930-ті рр.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net