Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Юридичні науки
Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Диссертационная работа:

Свистун Лариса Яківна. Договори перевезення вантажів автомобільним транспортом : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2005.

смотреть содержание
смотреть введение
смотреть аннотацию
смотреть литературу
Содержание к работе:

Перелік умовних скорочень 3

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. Система, суб’єкти та правова природа договорів

перевезення вантажів автомобільним транспортом 13

1.1. Історичне становлення законодавства про договори перевезення

вантажів автомобільним транспортом в Україні 13

1.2. Система договорів з перевезення вантажів автомобільним

транспортом та їх суб’єкти 26

1.3. Правова природа договорів перевезення вантажів автомобільним

транспортом 46

РОЗДІЛ 2. Правове регулювання укладання та реалізації договорів

перевезення вантажів автомобільним транспортом 76

2.1. Зміст договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом 76

2.2. Порядок укладання та оформлення договорів перевезення

вантажів автомобільним транспортом .105

2.3. Припинення договорів перевезення вантажів автомобільним

транспортом .119

РОЗДІЛ 3. Цивільно-правова відповідальність за договорами перевезення

вантажів автомобільним транспортом .136

3.1. Умови та особливості відповідальності за договорами перевезення

вантажів автомобільним транспортом .136

3.2. Відповідальність за незбереження, прострочення доставки вантажів та

за інші порушення 148

ВИСНОВКИ .171

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 176

 

Введение к работе:

Актуальність теми. Перехід України на ринкові форми господарювання зумовив гостру потребу у створенні сприятливої правової бази для розвитку національного підприємництва. При цьому правотворчий процес у даному напрямку не повинен обмежуватися систематизацією чи кодифікацією нормативно-правових актів. Великого значення набуває розробка єдиної наукової концепції, в рамках якої здійснювалося б удосконалення українського законодавства. В цих умовах важливого значення набуває проблема подальшого розвитку і вдосконалення правового регулювання суспільних відносин у сфері перевезення вантажів.

Актуальність теми обумовлена недосконалістю правового регулювання договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом та відсутністю у вітчизняній юридичній науці комплексних досліджень з даної проблематики. В радянські часи, а саме в 1974 році була опублікована монографія О.О. Карлова “Правове регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом”, а в 1976 році М.Р. Наапетяном захищена дисертація на тему “Договор перевозки грузов автомобильным транспортом по законодательству УССР”. В сучасній же Україні процеси радикального реформування законодавства взагалі і з питань автомобільних перевезень зокрема та удосконалення судової практики, пов’язаної з його застосуванням, на жаль, до цього часу не знайшли адекватного відображення в юридичній літературі. Література з цієї теми, що з’явилась в останній час, є або навчально-методичною, або уявляє собою різного роду коментарі чинного законодавства, і не може претендувати на роль наукового дослідження відповідних правовідносин, тому що окремі проблеми не одержали відповідного вирішення, деякі положення є спірними, ряд питань, висунутих практикою, вимагають нового вирішення. Тому сьогодні залишаються поза увагою питання поняття та юридичної сутності договору перевезення вантажів автомобільним транспортом, порядку його укладання, виконання. Недостатньо з’ясована сутність довгострокових (річних) договорів, їх значення. Сьогодні значно ускладнюється питання про учасників договірних відносин. Крім того, в сучасних умовах питання про договори перевезення вантажів автомобільним транспортом має розглядатися з урахуванням надання деяким з них статусу публічних. Актуальним залишається питання відповідальності сторін за договором перевезення вантажів автомобільним транспортом. Усе це зумовлює необхідність наукового дослідження питань договору перевезення вантажів автомобільним транспортом та визначило вибір теми дисертаційного дослідження як важливої наукової проблеми і як одного із напрямків науки цивільного права.

Теоретичну основу дослідження склали наукові праці таких правознавців, як М.К. Александров-Дольник, С.С. Алексєєв, А.Г. Биков, М.І. Брагінський, І.В. Булгакова, В.В. Вітрянський, Г.С. Гуревич, О.В. Дзера, А.С. Довгерт, О. Дозорець, В.А. Єгіазаров, О.С. Іоффе, О.О. Карлов, А.Д. Кейлін, О.В. Клепікова, Н.С. Ковалевська, В.В. Луць, О.Л. Маковський, Д.А. Мєдвєдєв, Р.М. Мінченко, М.Р. Наапетян, Г.Д. Отнюкова, Д.І. Половинчик, Я.І. Рапопорт, А.М. Рубін, Г.П. Савічев, О.М. Садіков, Г. Самойленко, В.Т. Смирнов, М.А. Тарасов, Є.О. Харитонов, Б.Л. Хаскельберг, М.Є. Ходунов, Р.Ш. Цинцадзе, Х.І. Шварц, В. Якушев, інших.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження виконана згідно з планом науково-дослідної роботи відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України “Приватно-правові засади нового цивільного законодавства України”.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є визначення та комплексний аналіз системи нормативно-правових актів України, що регулюють договори перевезення вантажів автомобільним транспортом, формування на основі проведеного аналізу конкретних пропозицій по вдосконаленню законодавства про договори перевезення вантажів автомобільним транспортом.

Поставлена у роботі мета зумовила такі завдання:

- визначення історичних аспектів розвитку договору перевезення у вітчизняному праві та системи нормативно-правових актів України, що регулюють договір перевезення вантажів автомобільним транспортом;

- теоретико-правове дослідження системи договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом; аналіз правової природи договорів перевезення конкретних вантажів автомобільним транспортом та довгострокових (річних) договорів;

- визначення змісту договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом; конкретизація та систематизація прав та обов’язків суб’єктів цих договорів;

- дослідження порядку укладання та оформлення таких договорів; правова характеристика припинення договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом;

- аналіз та визначення цивільно-правової відповідальності за договорами перевезення вантажів автомобільним транспортом;

- розробка конкретних пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення законодавства про договори перевезення вантажів автомобільним транспортом.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають при укладанні, виконання та припиненні договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом.

Предметом дослідження є цивільно-правовий інститут договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом та перспективи його розвитку у вітчизняному праві. Предметом також є система нормативно-правових актів, вітчизняна та іноземна юридична література, а також судова та інша правозастосовча практика з питань правового регулювання та реалізації зазначених договорів.

Методи дослідження. Відповідно до мети та завдань дослідження в роботі було використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання правових явищ. Зокрема, за допомогою формально-догматичного методу дослідження було зроблено виділення найважливіших юридичних конструкцій договору перевезення вантажів автомобільним транспортом, дано його загально-правову характеристику, тлумачення його змісту. Історико-правовий метод використовувався при дослідженні генезису нормативно-правових України в сфері регулювання цих договорів. Системно-функціональний метод надав можливість визначити основні засади правового регулювання договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом. Аналіз наукових позицій, поглядів, різних підходів вітчизняних та зарубіжних вчених здійснено за допомогою порівняльно-правового методу. Сучасний стан законодавства та пропозиції щодо його удосконалення викладено у роботі шляхом застосування прийомів формальної логіки (синтез, аналіз, узагальнення, аналогія).

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в самостійній Україні комплексним дослідженням взагалі і після прийняття нового Цивільного кодексу України зокрема, договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом, в якому на підставі чинного законодавства України визначено систему нормативно-правових актів України, що регулюють договір перевезення вантажів автомобільним транспортом; досліджено юридичну природу, зміст даних договорів; досліджено порядок укладання та реалізації договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом; визначено цивільно-правову відповідальність за цими договорами.

Наукова новизна одержаних результатів конкретизується в таких основних положеннях та висновках, що виносяться на захист:

1. З нових позицій законодавства розкрито систему договорів, що опосередковують перевезення вантажів автомобільним транспортом: договори перевезення конкретного вантажу та довгострокові (річні) договори. Набуло подальшого розвитку теоретико-правове порівняння довгострокових (річних) договорів з договорами перевезення конкретних вантажів; визначено специфічні особливості цих договорів: зміст цих договорів, предмет, строк дії.

Додатково аргументовано доцільність визнати річний договір договором на організацію перевезень вантажів.

2. З нових позицій законодавства дано характеристику правової природи договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом: договори перевезення конкретних вантажів є двосторонніми, міновими (комутативними), договорами з надання послуг, відплатними, каузальними, договорами на користь третьої особи, можуть бути як реальними так і консенсуальними. Довгострокові (річні) є двосторонніми, консенсуальними, договорами з надання послуг, безоплатними, каузальними.

3. З урахуванням положень українського законодавства проаналізовано та визначено зміст довгострокових (річних) договорів та договорів перевезення конкретного вантажу. Дістала подальший теоретичний розвиток класифікація прав та обов’язків суб’єктів договорів відповідно із стадіями вантажоперевізного процесу.

4. Додатково аргументовано, що відносини з подання і прийняття заявки мають договірну природу. За наявності ж в довгостроковому (річному) договорі норм, відповідно з якими подаються заявки, подача та прийняття заявок на перевезення є виконанням такого довгострокового (річного) договору.

5. Уперше доведено, що товарно-транспортна накладна може бути як письмовою формою договорів перевезення конкретних вантажів автомобільним транспортом, так і лише документом, що підтверджує перевезення.

6.. На підставі нового законодавства досліджено та зроблено аналіз підстав припинення договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом.

7. Сформульовано рекомендації та пропозиції щодо внесення змін та доповнень в законодавство стосовно: визначення кінцевого строку очікування автомобілів; відмови вантажовідправника від використання автотранспорту; обов’язку вантажовідправника надати у визначений строк придатний рухомий склад; чітких критеріїв стимулювання скорочення строків вантажно-розвантажувальних робіт; права перевізника на дострокову доставку вантажів одержувачу; зменшення строків розшуку вантажів, зазначених в ЦК України та в САТ; встановлення в законодавстві норми відповідальності автоперевізника за втрату вантажу, зданого до перевезення з оголошеною цінністю; доцільності скасування норм САТ та ГК України про перекладання тягаря доказування вини перевізника на вантажовідправника.

8. Доводиться необхідність в договорі перевезення вантажу автомобільним транспортом чітко встановлювати зміст поняття “нормативний простій”. Пропонується таке визначення поняття: це час, який затрачується автоперевізником і складається з часу, протягом якого автотранспорт, що наданий для перевезення вантажу, знаходиться поза рухом у зв’язку з очікуванням виконання вантажно-розвантажувальних операцій, безпосереднім здійсненням вантажно-розвантажувальних робіт та оформленням перевізних документів.

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в роботі висновки і пропозиції можуть бути використані як методичні рекомендації Міністерству транспорту України, юридичним, фізичним особам – підприємцям, що займаються автоперевезеннями, наданням транспортно-експедиційних послуг, громадянам, що користуються послугами автотранспорта по перевезенню вантажів, з питань укладання, оформлення, виконання договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом, організації та здійснення автоперевезень вантажів. Окремі положення дисертації можуть бути використані для удосконалення чинного законодавства України. Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані у науково-дослідній роботі та у навчальному процесі при читанні лекцій з дисциплін “Цивільне право”, “Господарське право”, “Підприємницьке право”, “Договірне право”, спецкурсу “Транспортне право”.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження були оприлюднені на чотирьох конференціях: науково-практичній конференції “Митна політика України в контексті європейського вибору: проблеми та шляхи їх вирішення” (20 – 21 листопада 2003 р., м. Дніпропетровськ, Академія митної служби України); міжнародній науково-практичній конференції “Запорізькі правові читання” (30 червня – 1 липня 2004 р., м. Запоріжжя, Запорізький державний університет); науково-практичній конференції молодих науковців “Актуальні проблеми економічної безпеки України в умовах її інтеграції до світового співтовариства” (31 березня – 1 квітня 2005 р., м. Дніпропетровськ, Академія митної служби України); IІ міжвузівській науково-практичній конференції “Актуальні питання реформування правової системи України” (27-28 травня 2005 р., м. Луцьк, Волинський державний університет ім. Лесі Українки, юридичний факультет). За темою дисертації відповідно до її змісту опубліковано вісім наукових статей, зокрема п’ять статей у збірниках, що входять до переліку наукових фахових видань ВАК України, а також тези трьох доповідей на конференціях.

Структура дисертації зумовлена метою та завданням дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг рукопису становить 175 сторінок друкованого тексту, у тому числі 15 сторінок списку використаних джерел, який охоплює 190 найменувань.

Подобные работы
Безлюдько Ірина Олександрівна
Договір перевезення вантажу повітряним транспортом за цивільним правом України
Самойленко Георгій Валерійович
Договір перевезення вантажів у внутрішньому водному сполученні
Cтрельцова Євдокія Джонівна
Договір морського перевезення вантажу (порівняльний аспект)
Стрельцова Євдокія Джоновна
Договір морського перевезення вантажу (порівняльний аспект).
Літвінова Оксана Володимирівна
Договори страхування, що пов’язані із залізничним перевезенням вантажів
Колянковська Тетяна Олександрівна
Правове регулювання перевезень вантажів в прямому змішаному сполученні
Деркач Елла Михайлівна
Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом
Булгакова Ірина Валеріївна
Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні
Клепікова Ольга Вікторівна
Правове регулювання перевезень вантажів морським транспортом
Пиріг Ігор Володимирович
Теорія і практика використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net