Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Юридичні науки
Адміністративне право, фінансове право, інформаційне право

Диссертационная работа:

Мозоль Вікторія Василівна. Адміністративно-правовий статус посадової особи податкової міліції (організаційно-правові аспекти) : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2006.

смотреть содержание
смотреть введение
смотреть аннотацию
смотреть литературу
Содержание к работе:

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ 12

1.1. Посадова особа державної служби як суб’єкт правових відносин 12

1.2. Види посадових осіб державної служби 36

1.3. Поняття та особливості адміністративно-правового положення посадової особи податкової міліції 57

Висновки до розділу 81

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ 83

2.1. Повноваження посадової особи податкової міліції 83

2.2. Правообмеження та заборони, пов’язані з реалізацією повноважень посадової особи податковій міліції 119

2.3. Гарантії реалізації повноважень посадової особи податкової міліції 131

2.4. Юридична відповідальність посадових осіб податкової міліції 150

Висновки до розділу 176

ВИСНОВКИ 178

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 189

 

Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. Державна служба є ключовим елементом системи державного управління, від ефективного функціонування якого залежить додержання конституційних прав і свобод громадян, стабільність суспільства.

Особливим видом державної служби є служба в податковій міліції, підрозділи якої ведуть боротьбу з податковими правопорушеннями, здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, виконують оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції, запобігають корупції в органах державної податкової служби, забезпечують безпеку діяльності її працівників, їхній захист від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків.

Податкова служба функціонує в умовах економічної та правової сфер, що швидко змінюються. Щоби надати реального наповнення курсу на зближення з Європейським союзом, який проголошено в Україні, та у повній мірі виконувати поставлені перед службою завдання, уся податкова система потребує безперервних змін та удосконалення.

Успішне виконання цих завдань вимагає не тільки суттєвого, відповідного вимогам часу, поліпшення форм і методів діяльності органів і підрозділів податкової міліції з протидії і запобігання правопорушенням у сфері оподаткування, але й змін у підходах до організаційно-функціональної структури підрозділів податкової міліції, включаючи визначення поняття посадової особи податкової міліції і нормативну фіксацію її адміністративно-правового статусу.

Визначення адміністративно-правового статусу посадової особи податкової міліції спричинить зміцнення законності, державної і службової дисципліни, посилення контролю за діяльністю посадових осіб і відповідальності за її результати, підвищення правової культури всіх службовців податкової міліції. З огляду на це виникає потреба в категоріальному й змістовному визначенні поняття посадової особи податкової міліції, дослідженні сутності, особливостей та структури її адміністративно-правового статусу і розробці на цій основі пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення відповідної нормативної бази.

На сьогоднішній день комплексні, системні дослідження й розробки проблеми адміністративно-правового статусу посадової особи податкової міліції в українській юридичній науці відсутні. Відсутнє також і законодавче закріплення поняття посадової особи податкової міліції. З огляду на це, а також враховуючи, що обрана тема дисертаційного дослідження торкається проблем, визначених Концепцією адміністративної реформи в Україні, Концепцією боротьби з корупцією на 1998 – 2005 роки, Концепцією адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу та іншими документами як пріоритетні, наукове дослідження проблем правового регулювання та практичної реалізації адміністративно-правового статусу посадової особи податкової міліції набуває особливого змісту й актуальності.

Крім цього, більш поглибленого дослідження проблема визначення адміністративно-правового статусу посадової особи податкової міліції вимагає і тому, що, по-перше, вказані органи, на відміну від інших органів виконавчої влади, наділені широким колом повноважень розпорядницького характеру, і, по-друге, - мають особливий статус в системі органів державної податкової служби України.

Зазначені обставини, а також важливість і вагомість діяльності податкової міліції у здійсненні податкової політики держави, роль, яку відіграють посадові особи податкової міліції у цій сфері, також свідчать про актуальність обраної теми дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до пп. 7.12, 7.28 Програми розвитку системи відомчої освіти та вузівської науки на період 2001 – 2005 років. Роботу здійснено в межах планів досліджень Національної академії державної податкової служби України як частину комплексної науково-дослідної роботи “Проблеми безпеки співробітників податкової міліції” (номер державної реєстрації 0101U007182), комплексного наукового проекту “Відповідальність за правопорушення” (номер державної реєстрації 0102U000477) а також теми кафедрального дослідження “Організаційно-правові аспекти правоохоронної діяльності у сфері оподаткування” (номер державної реєстрації 0105U000657). Дана тема також є частиною загального напрямку наукових досліджень, що здійснюються кафедрами й науковими підрозділами Національної академії державної податкової служби України.

Дослідження також безпосередньо пов’язане із розробленням та впровадженням у життя Концепції адміністративної реформи в Україні відповідно до Указу Президента України від 22 липня 1998 року і Стратегії реформування системи державної служби в Україні, затвердженої Указом Президента України від 14 квітня 2000 року.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у розкритті змісту поняття “посадова особа податкової міліції”, визначенні особливостей адміністративно-правового статусу посадових осіб податкової міліції і реалізації його окремих елементів у правовідносинах і, на основі цього, виробленні пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення правового регулювання та підвищення ефективності практичної реалізації адміністративно-правового статусу посадової особи податкової міліції.

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно було вирішити такі основні завдання:

дослідити й розкрити зміст поняття “посадова особа державної служби”;

розглянути класифікацію посадових осіб державної служби;

здійснити дослідження стосовно визначення поняття та елементів правового положення посадової особи податкової міліції;

визначити особливості адміністративно – правового статусу посадової особи податкової міліції;

дослідити сучасний стан нормативної регламентації адміністративно-правового статусу посадових осіб податкової міліції;

сформулювати і обґрунтувати пропозиції і рекомендації щодо удосконалення правового регулювання адміністративно-правового статусу посадової особи податкової міліції.

Об’єктом дослідження виступає система управлінсько-правових відносин, що складається в сфері функціонування податкової міліції і діяльності її посадових осіб.

Предмет дослідження становлять теоретичні та практичні питання визначення, нормативно-правового закріплення, реалізації та розвитку адміністративно-правового статусу посадової особи податкової міліції.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Їх застосування обумовлюється системним підходом, що дає можливість досліджувати проблему у єдності її соціального змісту і юридичної форми. Загальним методом дисертаційного дослідження є діалектичний метод пізнання соціальних процесів у сферах дії держави та права. Цей метод сприяє об’єктивній оцінці рівня та ефективності реалізацій посадовими особами владних посадових повноважень. Крім того, діалектичний метод дозволяє проаналізувати норми чинного законодавства, допомагає виявленню в ньому прогалин та недоліків і дає змогу сформулювати пропозиції з удосконалення правових норм під кутом зору їх відповідності завданням, що здійснюються посадовими особами податкової міліції у сфері правоохоронної діяльності. В процесі дослідження також використаний логіко-семантичний метод, за допомогою якого поглиблено понятійний апарат (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3). Для аналізу адміністративно-правового статусу посадової особи податкової міліції як соціально-правового явища використовувався метод єдності логічного та історичного, методи аналізу та синтезу (підрозділи 1.3, 2.1). Метод правового аналізу (порівняльно-правовий) використано для дослідження зарубіжного досвіду правового регулювання прав та обов’язків, обмежень та заборон у діяльності правоохоронних органів (підрозділи 2.1, 2.2). За допомогою історико-правового методу досліджувалися процеси та етапи становлення адміністративно-правового статусу службовця правоохоронних структур (підрозділи 1.1, 2.2). Структурно-логічний та порівняльно-правовий методи використано для аналізу структурних елементів адміністративно-правового статусу посадової особи податкової міліції (підрозділи 1.3, 2.1, 2.2, 2.3). Для виділення окремих видів повноважень посадової особи податкової міліції як складових її адміністративно-правового статусу застосовувалися методи класифікації, групування та структурно-логічний (підрозділ 2.1). За допомогою статистичного методу і методу документального аналізу визначено недоліки правового регулювання та реалізації адміністративно-правового статусу посадової особи податкової міліції (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). Компаративний метод і документальний аналіз використовувалися для вироблення пропозицій з удосконалення законодавства щодо регулювання адміністративно-правового статусу посадової особи податкової міліції (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3).

Науково-теоретичне підгрунтя для виконання дисертації склали загальнотеоретичні наукові праці, розробки фахівців в галузі теорії управління та адміністративного права - В.Б.Авер’янова, С.С.Алєксєєва, А.П.Альохіна, О.М.Бандурки, Д.М. Бахраха, І.Л.Бачило, Ю.П.Битяка, А.С.Васильєва, І.І.Веремеєнка, М.В.Вітрука, В.Н.Гаращука, І.П.Голосніченка, В.М.Горшеньова, Є.В.Додіна, А.Ф. Євтихєєва, А.І. Єлістратова, В.В.Зуй, Р.А Калюжного, Л.В.Коваля, І.Б. Коліушко, В.К.Колпакова, А.Т.Комзюка, О.П.Коренєва, Б.М.Лазарєва, М.І.Матузова, В.В.Новосьолова, Ю.А. Петрова, В.П.Пєткова, М.І. Піскотіна, Л.Л.Попова, П.М.Рабіновіча, В.М.Самсонова, І.С.Самощенко, Ю.П.Солов’я, С.С. Студенікіна, Ю.О.Тихомирова, М.М.Тищенка, В.О.Шамрая, В.К.Шкарупи, А.Т. Усольцева, Ц.А. Ямпольської та ін. Нормативною основою роботи є Конституція України, законодавчі та інші нормативно-правові акти щодо регулювання відносин у сфері релізації правового статусу службовців податкової міліції. Інформаційну та емпіричну основу дослідження складають узагальнення практичної діяльності податкової міліції, політико-правова публіцистика, довідкові видання та статистичні матеріали.

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дисертація є першим у вітчизняній науці комплексним дослідженням змісту адміністративно-правового статусу посадової особи податкової міліції, його правового регулювання та практичної реалізації. У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд нових наукових положень і висновків, практичних рекомендацій з удосконалення чинного законодавства, запропонованих особисто здобувачем:

уперше:

сформульовано ознаки посадової особи податкової міліції;

визначено місце посадової особи податкової міліції у сучасних класифікаціях видів державної служби;

розкрито особливості формування системи елементів адміністративно-правового статусу посадової особи податкової міліції з визначенням таких його складових, як: повноваження (обов’язки та права); правообмеження та заборони; гарантії реалізації адміністративно-правового статусу; відповідальність;

визначено особливості юридичної відповідальності певної категорії посадових осіб податкової міліції; сформульовано ряд конкретних пропозицій щодо внесення змін та доповнень до відповідних чинних нормативно-правових актів (зокрема – до Закону України “Про державну податкову службу в Україні”; Кодексу України про адміністративні правопорушення тощо) з метою підвищення ефективності реалізації посадовою особою податкової міліції свого адміністративно-правового статусу;

дістало подальшого розвитку визначення поняття посадової особи державної служби;

уточнено спеціальний понятійний апарат з питань державної служби у правоохоронних органах.

здійснено класифікацію обов’язків та прав як складових адміністративно-правового статусу посадової особи податкової міліції;

виявлено прогалини у правовому регулюванні діяльності посадової особи податкової міліції щодо реалізації свого адміністративно-правового статусу і запропоновано рекомендації, спрямовані на удосконалення законодавства у цій сфері;

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес:

- у науково-дослідній сфері – положення та висновки дисертації можуть бути основою для подальшої розробки питань адміністративно-правового статусу посадової особи податкової міліції, проблем забезпечення прав та свобод громадян під час його реалізації;

- у правотворчості – в результаті дослідження сформульовано низку пропозицій щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства, зокрема, до Закону України “Про державну податкову службу в Україні” та Кодексу України про адміністративні правопорушення; - у правозастосовчій діяльності - використання одержаних результатів дозволить покращити практичну діяльність службовців податкової міліції щодо забезпечення прав та свобод громадян, оптимізувати діяльність системи податкової служби з метою забезпечення максимальної ефективності її функціонування;

- у правозастосовчій діяльності – використання одержаних результатів дозволить покращити практичну діяльність службовців податкової міліції щодо забезпечення прав та свобод громадян, оптимізувати діяльність системи податкової служби з метою забезпечення максимальної ефективності її функціонування;

- у навчальному процесі – матеріали дисертації можуть використовуватися у процесі викладання таких навчальних дисциплін, як Теорія управління Адміністративне право України, Адміністративна діяльність органів ДПС України, Адміністративна відповідальність, підготовки відповідних підручників, навчальних посібників, курсів лекцій.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням. Усі сформульовані в дисертації положення та висновки ґрунтуються на підставі особистих теоретичних та практичних досліджень автора.

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки були оприлюднені здобувачем на науково-практичній конференції “Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України” (Київ, 12 березня 2004 року); науковій конференції курсантів, студентів та молодих науковців “Науковий потенціал майбутнього України на шляху до європейської інтеграції” (Дніпропетровськ, 26 березня 2004 року); науковій конференції молодих вчених та аспірантів “Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні (Івано-Франківськ, 16 квітня 2004 року); міжвузівській курсантській (студентській) науково-теоретичній конференції “Правове забезпечення взаємодії оперативних підрозділів та слідчих апаратів у розкритті та розслідуванні злочинів” (Київ, 17-18 травня 2005 року).

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені у чотирьох наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, поділених на сім підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 206 сторінки, у тому числі 165 сторінок становить основний текст роботи, 17 сторінок – список використаних джерел (209 найменувань). Дисертація містить один малюнок, а також акти впровадження результатів дослідження.

Подобные работы
Козіна Анатолій Андрійович
Забезпечення податковою міліцією законності у сфері оподаткування: організаційно-правові аспекти повноважень та статусу
Лапка Оксана Ярославівна
Соціально-правовий захист працівників міліції України (адміністративно- правовий аспект)
Кулешов Олександр Олександрович
Діяльність адміністративної служби міліції по припиненню правопорушень (організаційно- правовий аспект)
Зінич Василь Матвійович
Дільничний інспектор міліції як суб'єкт профілактики правопорушень: організаційно-правовий аспект
Січкар Віктор Олександрович
Використання досвіду поліції зарубіжних країн в діяльності міліції України по забезпеченню прав та свобод людини (організаційно-правовий аспект)
Неугодніков Андрій Олександрович
Правовий статус адміністративного суду в Україні: адміністративно-правовий аспект
Ткачук Олександр Іванович
Правовий статус посадових осіб митної служби України
Янюк Наталія Володимирівна
Адміністративно-правовий статус посадової особи
Пашков Сергій Миколайович
Організаційно-правові засади діяльності судової міліції по забезпеченню безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві
Слюсаренко Юрій Анатолійович
Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти).

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net