Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Фізико-математичні науки
Фізика твердого тіла

Диссертационная работа:

Михайловський Віталій Валерійович. Стимульовані опроміненням нестійкості та фазові перетворення в бінарних кристалах та одновимірних системах: Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / НАН України; НЦ "Інститут ядерних досліджень". - К., 2000. - 151 арк. - Бібліогр.: арк. 137-151.

Подобные работы
Гевик Василь Богданович
Х-променева дифракція в кристалах та багатошарових нанорозмірних системах, що містять дислокаційні петлі
Шабля Василь Трохимович
Масоперенесення в металічних системах на основі Fe, Cu i Al при імпульсному та інтенсивному опроміненні іонами
Братушка Сергiй Миколайович
Процеси перемiшування та масопереносу в системах Та- Fe та Мо- Fе пiд дiєю низькоенергетичного високострумного електронного пучка
Литвин Оксана Степанівна
Морфологічні та структурні зміни в напівпровідниках А3В5 і А2В6 та системах на їх основі, стимульовані післяростовими обробками
Бібик Віталій Володимирович
Формування фазового складу та електрофізичних властивостей плівкових систем Ni/Fe та Cr/Fe.Плівкове матеріалознавство,мікроелект- роніка та приладобудування.
Богатиренко Сергій Іванович
Плавлення-кристалізація та дифузійна активність в шаруватих плівкових системах Al/M/Al та Ge/M/Ge (M=In, Sn, Pb, Bi)
Коцюба Анатолій Миколайович
Електрофізичні властивості вуглеграфітових матеріалів та інтеркальованих систем на їх основі в широкій області температур
Шелест Тетяна Миколаївна
Вплив вакансій селену на електрофізичні властивості квазінизьковимірних систем NbSe2 та NbSe3
Немченко Александр Валентинович
Аномалии электропереноса водорода и внутреннего трения в твердых растворах системы Та
Вірко Сергій Валерійович
Колективні збудження в монокристалах та нульмірних системах MI3(M=Bi, Sb, As)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net