Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления
Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления 2000

Источник № 1962:

Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления


Cодержание источника:
Стр.
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Ігор Алексеев. Кооперація малого та великого бізнесу і державні інтереси
Світлана Біла. Регіональний зріз структурної політики в перехідній економіці України 8
Володимир Бодров. Державне регулювання економіки регіонів: проблеми теорії і політики 16
Юлія Ващенко. Правове регулювання клірингу боргових зобов'язань в Україні на регіональному рівні 21
Наталія Величко. Особливості формування нової моделі зайнятості працівників старших вікових груп в умовах ринкової трансформації економіки України 26
Наталія Версаль. Прибутковість комерційних банків 31
Валерій Воротін. Особливості державної регіональної політики країн АСЕАН у контексті фінансової глобалізації 36
Оксана Воробйова. Деякі аспекти щодо санації державного бюджету 42
Валентина Гриньова. Принципи та структура системи управління промисловим виробництвом у регіоні 46
Степан Дзюбик. Стратегія економічного зростання: регіональний аспект 52
Андрій Дьомкін. Реформування фінансової системи України: досвід Німецького Федерального Банку 58
Тетяна Єфименко. Податок на додану вартість і державне регулювання оптимального розподілу фінансових ресурсів 62
Ірина Жадан. Продаж акцій на міжнародних фондових ринках: реалії, перспективи 68
Ольга Іваницька. Фінансування місцевих та регіональних програм розвитку та соціального забезпечення 74
Леся Ільченко-Сюйва. Конкурентна спроможність на ринку та реальний обмінний курс 78
Олександр Клімаков. Деякі аспекти формування місцевих бюджетів. 82
Дмитро Клиновий. Проблеми науково-технічної політики України в період формування та розвитку ринкових відносин 85
Юрій Ковбасюк. Роль міжнародних фінансових організацій у трансформації економіки України 90
Микола Корецький. Соціально-економічні функції регіональних органів управління сільським господарством 95
Валентин Корінєв. Особливості формування цінової політики підприємства в умовах регіональної економіки 100
Сергій Криниця. Напрями реформування бюджетної системи як інструмент реалізації регіональної політики 106
Ольга Крайник. Планування регіонального економічного розвитку 110
Василь Кудряшов, Борис Силенков, Володимир Левщанов. Напрями розвитку фондового ринку в регіоні 115
Валентин Малиновський. Особливості реалізації економічних функцій державного управління в умовах ринкової трансформації та децентралізації влади 117
Тетяна Маркіна. Створення макроекономічних передумов регіонального розвитку в Україні 124
Володимир Мартиненко. До питання про визначення інвестиційного потенціалу економіки України 130
Олексій Мельник. Державне регулювання інфляційних процесів як умова подолання економічної кризи 134
Анжела Мерзляк. Залучення іноземних інвестицій - один із стратегічних напрямів регіонального розвитку 141
Віктор Мірошниченко. Проблеми корегування бюджетно-податкової політики України у перехідний період 146
Олександр Мордвінов. Удосконалення економічних механізмів агроекологічного регулювання в Україні 150
Григорій Мостовий. Державне регулювання розвитку агробізнесу в Україні: регіональний аспект 154
Ніна Невідома. Державне регулювання діяльності у сфері військово-технічного співробітництва України з іноземними державами 161
Марія Нестеренко. Грошово-кредитна політика - важлива складова частина економічної політики 169
Наталія Олійник. Державне регулювання у сфері утримання та використання житлового фонду, об'єктів комунального призначення 173
Надія Павловська, Тамара Єрмоліна, Софія Совкова. Державна та регіональна політика заробітної плати як основа зростання добробуту населення 176
Олена Павловська. Удосконалення регіональної політики з оплати праці 180
Віліор Паламарчук. Фінансова стабілізація - важливий крок у подоланні економічної кризи в Україні 187
Неля Парфенцева. Основні засади вивчення структури економіки України у регіональному аспекті 193
Ірина Петровська. Роль місцевих фінансів у формуванні державної регіональної політики 198
Лариса Пильгун. Правові засади державного регулювання депозитарної діяльності 203
Сергій Піліпенко. Інвестиційна політика у галузі туризму: регіональний аспект 207
Т.М. Польська. Сучасні тенденції здійснення іноземного інвестування у світогосподарських процесах 212
Надія Пришва. Удосконалення правового регулювання прибуткового податку - складової місцевого бюджету 217
Анатолій Рибак, Олег Савков. Концепція бізнес-планування. Актуальні аспекти і перспективи розвитку морських портів України 220
Ольга Романюк. Реформування податкової системи України як один із факторів оздоровлення фінансів підприємств 226
Світлана Ротаєнко. Стимулювання інвестиційної діяльності за допомогою амортизаційної політики держави 232
Віра Савицька. Розвиток регіонального ринку молока і молочних продуктів Київської області 237
Олександр Синицький, Максим Артеменко. Випуск муніципальних облігацій місцевими органами влади 242
Сергій Соколов. Побудова оптимізаційної моделі функції фінансової рентабельності підприємства на матеріалах підприємств чорної металургії України 246
Оксана Ступак. Регіональний аспект розвитку спільного підприємництва в Україні 252
Світлана Туманова. Сучасна економіка Криму: деякі питання ринку робочої сили 257
Володимир Чередниченко. Фінансово-промислові групи як чинник розвитку регіональної економіки 262
Антон Шакор. Місце та роль Державного казначейства України у взаємовідносинах між Державним та місцевими бюджетами 266
Юрій Шаров. Функції стратегічного планування в муніципальному менеджменті 270
Олександра Шереметьева. Місце і роль органів місцевого самоврядування в реформуванні аграрного сектора економіки 275
Антон Яковенко. Напрями вдосконалення оцінки економічної ефективності державного управління фінансовими ресурсами: регіональний аспект 280
Віктор Ясінський. Факторовий аналіз фінансової діяльності: регіонально-методологічний аспект 283
УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ, НАУКОЮ, КУЛЬТУРОЮ
Наталія Акініна. Управління державним замовленням на підготовку фахівців 288
Віктор Алькема. Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу як напрямок забезпечення якості бізнес-освіти 293
Станіслав Бутівщенко. Розвиток системи державного управління середньою професійною освітою в Україні (1917-1926 pp.) 299
Вікторія Гудим. Розробка моделі ефективного управління середніми школами: аналіз досвіду США та Великобританії 303
Зоя Гуменна. Окремі питання управління якістю у вищих навчальних закладах 308
Лідія Даниленко. Управління загальноосвітнім навчальним закладом як відкритою соціально-педагогічною системою 312
Ілля Девтеров. Адаптація до дистанційного навчання: актуалізація предмета дослідження в процесі формування нових освітянських структур 315
Дмитро Дзвінчук Актуальні якості держслужбовців і підвищення їх кваліфікації 320
Олександр Жабенко. Сучасна державна політика в галузі освіти України 327
Світлана Жарая. Проблеми формування ринку освітніх послуг: регіональний аспект 332
Андрій Журавльов. Стан та перспективи розвитку дистанційного навчання в Україні 337
Вадим Журавський. Системний підхід до навчання у процесі підвищення кваліфікації кадрів податкової служби 341
Сергій Загороднюк. Управлінське спілкування як засіб опти-мізації професійної діяльності державних службовців 346
Ольга Зайченко. Модернізація організаційної структури управління районного відділу освіти 352
Юрій Іващенко. Вища школа: проблеми гуманізації в контексті реформування суспільства 356
Світлана Калашткова. Державна політика в галузі вищої освіти: необхідність зміни визначальних параметрів 359
Олена Козієвська. Проблеми регіональної мовної політики в умовах поліетнічної держави 364
Олена Коржова. Особливості сучасного підходу до здійснення конкурсного відбору на навчання в УАДУ 368
Степан Крисюк. Особливості управління науковими дослідженнями в США 376
Марія Локтіонова. Соціальні механізми в системі управління закладами вищої освіти в регіонах України 381
Володимир Ликов, Микола Шеставін. Особливості систем дистанційного підвищення кваліфікації державних службовців для мереж з малими швидкостями обміну інформацією 385
Василь Майборода, Сергій Майборода. М.М. Грищенко -керівник-організатор народної освіти України 391
Олександр Мельников. Визначення реальних потреб у професійному навчанні державних службовців 395
Ліліана Мендісабаль. Зв'язки з громадськістю (ПР) - як фактор культурної політики української держави 400
Юлія Молчанова. Вимоги до особистості керівника в контексті розвитку системи державного управління 403
Володимир Невмержицький. Психологічні особливості управлінської діяльності в системі "командир-військовий колектив" 407
Лідія Нестеренко. Від самоврядної школи - до демократичної держави 412
Світлана Озірська. Проблеми підготовки державних службовців з європейських питань: деякі уроки з досвіду країн Європейського Союзу 418
Ганна Опанасюк. Етика в підготовці державних службовців для органів місцевого самоврядування 424
Людмила Пашко. Управління оцінки та перспективного прогнозування міністерства національної освіти Франції: історія створення 428
Валентина Понеділка. Викладач у дорослій аудиторії: вимоги та особливості роботи 432
Людмила Приходченко. Case-Study в системі підготовки політичних лідерів нового типу 437
Олена Приходько. Зміст і функції органів державного управління вищими навчальними закладами мистецтва і культури в Україні (початок 20-х pp.) 446
Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України
Наталія Протасова. Розвиток сучасної системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців 450
Тетяна Процик. Формування стратегічного мислення - запорука успішності стратегічного планування 455
Олександр Романовський. Проблеми підготовки громадян України до самостійної підприємницької діяльності 460
Марія Рудакевич. Модель етичної поведінки керівника 465
Олександр Савченко. Рейтингова система оцінювання як засіб моніторингу якості підготовки студентів 471
Наталія Самандас. Розвиток органів державного та місцевого управління освітою в Україні (1920-1941 pp) 474
Наталія Синицина. Удосконалення засобів діагностики як необхідна умова розробки стандартів освіти державних службовців 480
Жаннета Таланова. Підготовка фахівців з державного управління за освітньо-кваліфікаційними рівнями в США 485
Ігор Хорєв. Управління ефективністю підготовки військових фахівців у вищих закладах освіти 490
Віра Чмига. Методологічні засади здійснення безперервної підготовки державних службовців місцевих органів влади 497
Рекомендації науково-практичної конференції за міжнародною участю "Державна регіональна політика та місцеве самоврядування" 502

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net