Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Гуманитарная электронная библиотека
Религиоведение

Источник № 1567:

Релігієзнавство: Підручник / Є. К. Дулуман, М. М. Закович, М. Ф. Рибачук та ін.; За ред. М. М. Заковича. — К.: Вища шк., 2000. — 315 с.


Cодержание источника:
Стр.
Передмова 5
Частина перша ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ РЕЛІГІЇ 6
Розділ І. Релігієзнавство як галузь знань і навчальна дисципліна 7
§ 1. Сутність релігієзнавства і його походження 9
§ 2. Релігієзнавство як галузь філософського знання 11
§ 3. Предмет, категорії й аспекти релігієзнавства 14
§ 4. Релігія і вільнодумство як світогляди 16
§ 5. Методологія релігієзнавства 18
§ 6. Мета і завдання курсу «Релігієзнавство» 21
Розділ II. Релігія як соціальне явище 20
§ 1 Релігія — форма суспільної свідомості 23
§ 2. Основні структурні елементи релігії 25
§ 3. Соціальні функції релігії 27
§ 4 Походження релігії 28
§ 5 Еволюція релігійних вірувань 31
Розділ III. Релігія в сучасному світі 32
§ 1. Типи і класифікація сучасних релігій 34
§ 2. Християнство як світова релігія загальна характеристика 36
§ 3. Походження християнства соціально-економічні причини та ідейні джерела 37
§ 4. Еволюція християнства, виникнення церкви 40
§ 5. Формування образу євангельського Ісуса Христа 41
Розділ IV. Православ'я 42
§ 1 Розкол християнства, виникнення двох течій — православ'я і католицизму 44
§ 2 Віровчення і культ православ'я, церковна організація 46
§ 3. Запровадження християнства на Русі Історія православ'я 52
§ 4 Модернізм сучасного православ'я 61
Розділ V. Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) 62
§ 1. Історія автокефалії в Україні 63
§ 2. Утворення та діяльність УАПЦ (1921—1930 pp.) 67
§ 3. Особливості віровчення та культу, організаційна структура УАПЦ 72
§ 4. Діяльність УАПЦ у сучасних умовах 73
Розділ VI. Католицизм 75
§ 1. Католицька церква, її походження, особливості віровчення і культу 78
§ 2. Соціальна доктрина католицької церкви, ставлення до науки і культури 81
§ 3. Другий Ватиканський вселенський собор. Модернізм сучасного католицизму 86
§ 4. Організаційна структура та система управління католицької церкви 87
Розділ VII. Українська греко-католицька (уніатська) церква (УГКЦ) 89
§ 1. Причини виникнення УГКЦ. Берестейська церковна унія 91
§ 2 Історія греко-католицької церкви 98
§ 3. Діяльність УГКЦ в Україні 103
Розділ VIII. Сучасний протестантизм 109
§ 1 Причини виникнення протестантизму 110
§ 2. Ранній протестантизм: лютеранство, анабаптизм, цвінгліанство, кальвінізм, англіканство 112
§ 3 Сучасний протестантизм в Україні' баптизм, євангелізм, п'ятидесятництво, адвентизм, єговізм 118
§ 4. Сектантство на грунті православ'я 137
Розділ IX. Буддизм 138
§ 1. Походження буддизму, його віровчення та культ 139
§ 2. Основні напрями в сучасному буддизмі 145
§ 3. Соціальна сутність буддизму 148
Розділ X. Іслам 150
§ 1. Походження ісламу, його віровчення й основні напрями 152
§ 2. Мусульманські свята та обряди 159
§ 3. Традиціоналізм і модернізм в ісламі 164
Розділ XI. Нетрадиційні релігії 165
§ 1. Причини появи нетрадиційних релігій, їх специфічні риси 168
§ 2. Віровчення і культ основних течій нетрадиційних релігій 174
§ 3. Неорелігії в Україні 191
Частина друга ВІЛЬНОДУМСТВО В ІСТОРІ КУЛЬТУРИ 100
Розділ XII. Основні історичні етапи розвитку вільнодумства 195
§ 1. Походження вільнодумства: гносеологічні джерела та соціальні потреби 197
§ 2. Закономірності розвитку вільнодумства 200
§ 3. Історичні форми вільнодумства 202
Розділ XIII. Уявлення про релігію в історичних формах вільнодумства 204
§ 1. Культурно-історичний зміст вільнодумства 205
§ 2. Основоположні ідеї вільнодумства в культурі рабовласницького суспільства 215
§ 3. Вільнодумство в епоху середньовіччя 218
§ 4 Вільнодумство буржуазної епохи' Відродження, Нового часу,революційної демократії 225
§ 5. Сучасний атеїзм і його форми: марксистський та атеїзм західнихфілософських шкіл 236
Розділ XIV. Світоглядні основи релігії та вільнодумства 240
§ 1. Наука та релігія 242
§ 2. Співвідношення наукових знань і релігії 244
§ 3. Сутність релігійного світогляду 248
§ 4 Релігійне витлумачення людини 249
§ 5. Ідея Бога, віра в його існування 256
§ 6. Наукові основи вільнодумства 260
Розділ XV. Релігія та вільнодумство в історії духовної культури 260
§ 1. Богословські концепції культури 262
§ 2. Місце релігії у духовній культурі 265
§ 3. Вільнодумство в системі духовної культури 269
Розділ XVI. Мораль і релігія 270
§ 1. Мораль і релігія як форми суспільної свідомості. Теологічна й наукова інтерпретації походження моралі 271
§ 2 Християнська мораль, її сутність і структура. Проблема ідеалу в релігійній етиці 275
§ 3. Загальнолюдські моральні цінності та релігія 281
§ 4. Релігійна концепція гріховності 286
Розділ XVII. Свобода совісті в духовному житті суспільства 289
§ 1. Сутність свободи совісті, її формування і розвиток 290
§ 2 Свобода совісті в історії України 297
§ 3. Конституція і законодавство України про свободу совісті 302
4. Ставлення політичних партій і громадських рухів до релігії, церкви, віруючих 306
§ 5. Сучасний стан релігійності і нерелігійності в Україні 310
Короткий релігіезиавчиіі словник 315

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net