Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Гуманитарная электронная библиотека
Психология
Общая психология

Источник № 1489:

Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко, В. О. Соловієнко. За загальною редакцією акад. С. Д. Максименка — К.: Форум, 2000. — 533 с.


Cодержание источника:
Стр.
Передмова 12
Частина перша Вступ до загальної психології 13
1. Предмет психології 13
Душа — доцільна основа людини 15
Логос — закони природи 17
Механізми психіки людини 18
Психічне відображення 19
Проектування 19
Опредметнення 20
Психіка і свідомість 20
Єдність і розбіжності психічних процесів, властивостей і станів 21
Психічні процеси 25
Психічні властивості 26
Психічні стани Зв'язок психології з іншими науками 27
Головні галузі психологічних знань 28
Головні напрями сучасної психології 29
Персоналістичні напрями 29
Психіка і вища нервова діяльність 31
Генетична психологія 38
Біхевіоризм 40
Гештальт-психологія 41
Структурна психологія 42
Психоаналіз 42
Психологія установки 45
2. Методи психології 49
Вимоги до методів психології 49
Метод самоспостереження 50
Спостереження 51
Психологічний експеримент 54
Поняття про експеримент 54
Лабораторний експеримент 55
Природний психологічний експеримент 55
Експериментально-генетичний метод 56
Принцип аналізу за одиницями 57
Принцип історизму 57
Принцип системності 58
Принцип проектування і моделювання 58
Додаткові методи 59
Психологічні тести 59
Тести здібностей 60
Тести інтелекту 61
Тести успішності 61
Тести таланту 62
Моделювання психічних процесів 63
Моделювання психічних функцій 63
Метод опитування 63
Бесіда 64
Анкетування 64
Соціометрія 65
Психологічна експертиза 65
Метод аналізу продуктів діяльності людини 66
Метод узагальнення незалежних характеристик Кількісний і якісний аналіз психічних фактів 67
Частина друга Психіка, особистість, спільності 71
3. Розвиток психіки і свідомості 71
Виникнення психіки 71
Розвиток механізмів психіки 72
Розвиток психіки у філогенезі 75
Стадія елементарної сенсорної психіки 76
Стадія перцептивної психіки 77
Стадія інтелекту 78
Інстинкти 79
Інстинктивні форми поведінки Виникнення і розвиток людської свідомості 79
Передумови виникнення свідомості 79
Історичний розвиток людської свідомості 80
Будова тіла людини 83
4. Психологія особистості 87
Поняття про особистість і її структуру 87
Активність особистості і її джерела 88
Розвиток і виховання особистості 92
Біогенетична концепція розвитку 93
Соціогенетична концепція розвитку 95
Індивідуальні особливості особистості Теорія особистості К.Г. Юнга 97
Колективне несвідоме 98
Архетипи 99
Інтроверти і екстраверти 101
Психологічні типи 101
Словесно-асоціативний тест 102
Життєвий шлях людини 103
Життєвий шлях — самоздійснення людини 104
Мотиваційні регулятори життєвого шляху людини 106
Сенситивні періоди життя і їхні коди — числа Фібоначчі 114
5. Мова і мовлення 124
Поняття про мову і її функції 124
Фізіологічні механізми мовної діяльності 126
Різновиди мовлення 129
6. Спілкування 136
Поняття про спілкування 136
Засоби спілкування 137
Вербальна комунікація 138
Невербальна комунікація 139
Зовнішній вигляд 140
Жест 140
Тактильно-м'язова чутливість Функції спілкування 140
Інтерактивна функція спілкування 141
Перцептивна функція спілкування 142
Ідентифікація 143
Стереотипізація 144
Різновиди спілкуванняa 144
Міжособистісне спілкування 145
Особистісно-групове спілкування 146
Міжгрупове спілкування 147
Опосередковане спілкування 148
7. Соціальні групи 149
Поняття про групи 149
Колектив 150
Типи поведінки людини в колективі Відносини між особистостями в групі 151
Спілкування в групі 152
Модель групи Розвиток групи в колектив 155
Основи згуртованості колективу 156
Сумісність людей 159
Сумісність 160
Фізична сумісність 160
Психофізіологічна сумісність 161
Соціально-психологічна сумісність Управління спільністю людей 161
Функції керівника 161
Керівник і підлеглий - механізм живого зв'язку 165
Психологічна установка 165
Соціальні очікування 166
Тісний контакт з підлеглими 167
Феномен підсилення станів 168
«Захоплення» 169
Навіювання 169
Переконання 169
Новизна інформації 170
Доказовість 170
Експресивність у спілкуванні Взаємовідносини керівника і підлеглого 170
Демократичний стиль 170
Автократичний стиль 171
Авторитарний стиль 172
Непослідовний стиль Здібності керівника 172
Комунікативні здібності 172
Проектувальні здібності 173
Конструкторські здібності 173
Організаторські здібності Психологічні основи такту 173
Самоосвіта керівника 175
Психічні стани керівника 175
Конфлікт 176
Конфлікт всередині особистості 177
Конфлікт між особистостями 178
Міжгруповий конфлікт 179
Частина третя Механізми психічного відображення 180
8. Відчуття 180
Поняття про відчуття 180
Фізіологічні основи відчуттів 181
Класифікація відчуттів 182
Закономірності відчуттів 186
Чутливість аналізатора і поріг чутливості 187
Відчуття і діяльність 189
9. Сприймання 193
Поняття про сприймання 193
Різновиди сприймання 194
Закони сприймання 196
Спостереження і спостережливість 198
10. Мислення 202
Поняття про мислення 202
Розумові дії і мислительні операції 204
Форми мислення 207
Процес розуміння 209
Процес розв'язання завдань 210
Різновиди мислення 212
Індивідуальні особливості мислення 213
11. Пам'ять 218
Поняття про пам'ять 218
Теорії пам'яті 218
Різновиди пам'яті 221
Запам'ятовування та його різновиди 222
Відтворення та його різновиди 223
Забування та його причини 224
Індивідуальні особливості Пч.л'яті 225
Частина четверта Механізми проектування майбутнього 229
12. Увага 229
Поняття про увагу 229
Фізіологічні основи уваги 231
Різновиди і форми уваги 234
Властивості уваги 237
13. Емоції і почуття 243
Поняття про емоції і почуття 243
Фізіологічні основи емоцій і почуттів 245
Вияв емоцій і почуттів 246
Форми переживання емоцій і почуттів 247
Вищі почуття 249
14. Уява 253
Поняття про уяву 253
Зв'язок уяви з об'єктивною дійсністю 254
Уява і органічні процеси 255
Процес створення образів уяви 257
Різновиди уяви 258
Уява і особистість 261
15. Воля 264
Поняття про волю 264
Довільні дії і їхні особливості 265
Аналіз складної вольової діяльності 267
Головні якості волі 269
Слабка воля, причини цього і шляхи подолання 271
16. Темперамент 275
Поняття про темперамент 275
Типи темпераментів 278
Головні властивості темпераменту 279
Фізіологічні основи темпераменту 281
Вплив темпераменту на діяльність людини 282
17. Здібності 285
Поняття про здібності 285
Структура здібностей 287
Відмінності в здібностях та їхня природа 290
18. Характер 295
Поняття про характер 295
Структура характеру 296
Головні риси типового характеру 299
Природа характеру 301
Формування характеру 302
Частина п'ята Механізми опредметнення психічних утворень 307
19. Психологічний аналіз діяльності 307
Поняття про діяльність 307
Мета і мотиви діяльності 308
Структура діяльності 309
Способи діяльності, процес їх опанування 310
Поняття про вміння 311
Поняття про навички 312
Процес формування вмінь і навичок 313
Умови формування вмінь і навичок 314
Різновиди вмінь і навичок Перенесення та інтерференція дій 316
Види діяльності 318
Творчість 323
20. Психомоторика 328
Поняття про психомоторику 328
Єдність думки і руху 329
Універсальність психомоторики 331
Будова психомоторики 333
Ідеомоторика 334
Сенсомоторна культура 336
Дія — засіб діяльності 339
Функції дії 339
Операційна структура психомоторної дії 340
Період підготовки дії 340
Механізми регуляції дії 341
Порівняння і оцінки — діалогічні відносини в дії 345
Дія — мікроетап розвитку 347
Дія — засіб розвитку 349
Дія — естетичне явище і атлетика 350
Дія і тілесні блага 351
Дія — засіб дозвілля Функції психомоторики 353
Психомоторика - орган рухів 353
Психомоторика — орган пізнання 358
Психомоторика - корсет тіла 363
Психомоторика — живий акумулятор енергії 364
Психомоторика — орган дійового мислення 365
Регулятори і продукти психомоторики 367
Механізми регуляції психомоторної дії 371
Регуляція рухів почуваннями 371
Регуляція рухів предметом 373
Регуляція рухів образом 375
Регуляція дії думкою 378
Регуляція дій символом 379
21. Засоби розвитку психіки 384
Активність і розвиток 384
Дії праці 385
Створення уявлення про структуру праці 385
Людина — суб'єкт дії 387
Предмети праці 388
Мета праці — прогнози і проекти 390
Засоби розвитку механізму творчості 392
Продукти праці — здобутки ноосфери 394
Поняття духовності 395
Ноосфера — сфера розуму Дії учіння і саморозвиток людини 397
Поняття про учіння Будова дій учіння 398
Навчання 399
Научування 400
Вправляння 401
Моделювання 402
Наслідування 405
Учіння і стани людини 411
Дії гри 413
Гра — унікальне явище життя 414
Креативні властивості гри 415
Енергетична та інформаційна невичерпність гри 416
Гра — створення, учіння, праця 417
Ігри на програш 418
Єдність і розбіжність гри і праці 419
Гра в учінні і праці Синтез засобів творчості 424
22. Творчий потенціал праці та інноваційні технології освіти 430
Суперечності освіти — витоки інноваційних і"і технологій 431
Поняття інновації 437
Поняття технології 439
Психологічна характеристика інноваційної діяльності 440
Діяльність як предмет вивчення 441
Діяльність як предмет управління 444
Діяльність як предмет проектування. 447
Діяльність як цінність 450
Сфери людини — предмети інноваційних технологій розвитку 452
Поняття про сфери психіки і свідомості 452
Сенсорна сфера 454
Перцептивна сфера 456
Сфера почуттів 461
Сфера розуму і розсудку 463
Сфера менталітету 465
Поняття «менталітет» Свідомість та інновації 466
Несвідоме і потенції психічного відображення 468
Надсвщоме — потенціали духовності 470
Свобода дії та інноваційні технології 472
Свобода дії в здійсненні мети 472
Свобода дії та її можливості 472
Свобода новоутворень 474
Свобода дії і доцільність 475
23. Механізми творчості 479
Поняття про творчість 479
Основні теорії творчості 480
Душа і творчі здібності 481
Будова і функції механізму творчості 483
Поняття механізму 483
Продукти творчості Властивості гармонії. 486
Чутливість - зародок механізму творчості 489
Енергопотенціал — здатність до дії 491
Поняття «енергія» 491
Базовий енергопотенціал 492
Оперативний енергопотенціал Катарсис — відновлення гармонії людини 495
Катарсис позитивних почуттів...... 495
Катарсис негативних почуттів.. 496
Перманентні стани і рівні здоров'я людини 499
Процеси порівнянь і оцінки предметів 500
Психомотбрика - орган творчості 506
Механізм відображення невідчутного 508
Думка - інструмент мислення 514
Відображення неіснуючого 517
Уява, сенсорна сфера та інтуїція 520
Уява і вундеркінд 526
Синтез механізмів відображення 527
Натхнення — творчий стан 533

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net